Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Boredom – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Boredom. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

 

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề BOREDOM. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài tập 1: Chọn ra đáp án sai trong các câu sau

1. People who lack self-awareness are more prone by boredom. =>
2. He usually washes off his boredom by reading comics. =>
3. I prefer to wind up with a cup of tea every night. =>
4. Her inclusion in the game did away all the fun. =>
5. Tom takes rid of his boredom by hanging out with his friends. =>
6. Jane always moves down in her chair when she studies English. =>

 

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng A, B, C

1. She wrote……..respectable articles for the local newspaper

2. The students were all……..stiff by the lectures.

3. The students looked asleep as they had to listen to the……..details of his operation

4. Compared to the extravagance and glamour of last winter’s clothes, this season’s collection looks simple, almost……..

5. She has drooping…….. .She must have stayed up late last night.

6. Her method of teaching bored me to……..

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

  1. What will you do when you feel bored?
  2. What kinds of things make you feel bored?
  3. Do you think that young people these days get bored easily?
  4. Do children get bored more than in the past?
Câu trả lời Nghĩa tiếng Việt
What will you do when you feel bored? Bạn sẽ làm gì khi thấy buồn chán?
Watching a good movie or just talking to some friends of mine can help me get rid of boredom. An absorbing action movie, with a lot of special effects and suspenseful moments, temporarily helps me leave behind the physical world, with all its tedious and workaday aspects. Also, the company of a few humorous friends can cheer me up. Their jokes often have me in fits of laughter, which wash away all my boredom. Việc xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là nói chuyện với vài người bạn có thể giúp tôi hết buồn chán. Một bộ phim hành động cuốn hút với nhiều hiệu ứng đặc biệt và những khoảnh khắc gay cấn giúp tôi tạm thời rời khỏi thế giới thực tại cùng với sự tẻ nhạt và đời thường (không có gì thú vị) của nó. Ngoài ra thì việc gặp gỡ một vài người bạn có khiếu hài hước cũng có thể khiến tôi vui lên. Những câu chuyện đùa của họ thường làm tôi cười nắc nẻ, mang hết đi sự buồn chán trong tôi.
What kinds of things make you feel bored? Điều gì khiến bạn cảm thấy buồn chán?
Being in a class that I dislike bores me to death. Back in the day when I was in high school, whenever I sat in Physics classes, I couldn’t help slouching down in my chair, trying to fight back my drooping eyelids, because all the dull lectures made no sense to me. Well, other than that, being kept waiting is also something I hate to my very core, because when it happens, I would often have nothing to do and would be bored stiff as a result. Việc ở trong một lớp học mà tôi không thích khiến tôi chán chết đi được. Hồi tôi còn học cấp 3, cứ khi nào mà ngồi trong tiết Vật Lý thì tôi lại ngồi ườn ra ghế, cố gắng ngăn cản 2 mí mắt trĩu nặng do buồn ngủ, bởi những bài giảng tẻ nhạt đó chả có ý nghĩa gì với tôi cả. Ngoài ra thì việc cứ phải chờ đợi cũng là điều mà tôi cực kỳ ghét, bởi vì khi mà nó xảy ra thì thì tôi thường không có gì để làm và kết quả là tôi sẽ cảm thấy cực kỳ chán nản.
Do you think that young people these days get bored easily? Bạn có nghĩ rằng người trẻ ngày nay dễ cảm thấy buồn chán không?
I would say yes. As young people these days tend to lead a rather active lifestyle, they are prone to feelings of boredom when there is nothing interesting going on. As recently as two years ago, before the Covid-19 pandemic, there were loads of things for the young to do like taking part in some outdoor activities or going clubbing. However, owing to the ongoing quarantine, many recreational and sport activities are being restricted, so boredom is something they can’t avoid. Tôi cho là có. Vì những người trẻ ngày nay sống một cuộc sống khá năng động, họ dễ cảm thấy buồn chán khi mà chẳng có gì thú vị diễn ra. Mới chỉ có 2 năm trước, trước khi có đại dịch Covid 19, có vô số thứ mà giới trẻ có thể làm, chẳng hạn như là tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc đến các vũ trường. Tuy nhiên do tình trạng cách ly đang diễn ra, nhiều hoạt động giải trí và thể thao đang bị hạn chế, vì vậy cảm giác buồn chán là điều họ không thể tránh khỏi.
Do children get bored more than in the past? Trẻ em có cảm thấy buồn chán hơn trước đây không?
I’m quite sure that children these days are likely to feel a growing sense of boredom. Back when I was small, we had three whole months of summer break to enjoy ourselves. It was a stress-free time and the most exciting time of the year for us all, because we got to really wind down after a year straining our brains with the school program.
But things have changed, children these days are under a lot of pressure from their parents to do well at school. And when their exams are finally over, they are often sent to extra classes or summer training programs by their parents only to gain some competitive edge over their peers at school. This would take away all the fun and make them very bored as a result, I guess.
Tôi khá chắc là trẻ em ngày nay ngày càng cảm thấy buồn chán hơn. Hồi tôi còn bé, chúng tôi thường có tận 3 tháng nghỉ hè để tận hưởng. Đó là một khoảng thời gian không có áp lực cũng như là khoảng thời gian thích thú nhất trong năm của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có cơ hội xả hơi sau một năm căng não với chương trình học ở trường.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, trẻ em ngày nay phải chịu áp lực từ cha mẹ để học tốt ở trường. Và khi các kỳ thi cuối cùng kết thúc, các em thường được cha mẹ gửi đến các lớp học thêm hoặc các chương trình huấn luyện mùa hè chỉ để đạt được một số lợi thế cạnh tranh so với các bạn ở trường. Điều này sẽ làm mất đi tất cả niềm vui và kết quả là khiến các em rất buồn chán, tôi đoán vậy.