Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Imagination – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Imagination. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề BOREDOM, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. ………..a common route is a good option if you don’t have any ideas.

2. The company gave him ………for boosting sales in March.

3. He’s such a brilliant student that he ………out from his classmates

4. Tom is often the first employee .. ……up with novel ideas.

5. Scientists hope that data from the probe will .. ……the way for a more detailed exploration of Mars

6. Thinking ..……the box may help you brim with several brilliant ideas

7. I don’t want to marry a guy who still ..……off his parents.

8. Many people are trying ……… stereotype of Muslim women

Bài tập 2: Chọn từ đúng để câu có nghĩa hợp lý

1. This job is so boring. I wish I could do something more ……..

2. You’ll need to be a little more…….. if you want to hold their attention

3. Job-sharing is still a ……. concept and it will take a while for employers to get used to it

4. Students are encouraged to show initiative and…….in their work

5. The concert was full of audience but the music was……….

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

  1. Do you think adults can have a lot of imagination?
  2. Do you think imagination is essential for scientists?
  3. What kinds of jobs need imagination?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Do you think adults can have a lot of imagination?Bạn có nghĩ rằng người lớn có thể có rất nhiều trí tưởng tượng?
Absolutely, I know adults can be imaginative. Some of the most imaginative people that I know are in fact adults.

A lot of the time, they get creative when dealing with work. Like my uncle, who works in car sales, he can come up with thousands of perks or benefits for a car every single day to make sales. There is also my older cousin. As a marketer, part of his job is to lead dozens of marketing campaigns every month, all of which demand a novel message to the target audience.


But the most imaginative adults are probably those with small kids. These parents have to strategize every minute of their day to get their children to eat, bath, sleep and study. I don’t think we give adults enough credit for their imagination.
Đương nhiên rồi, tôi biết là người lớn có thể giàu trí tưởng tượng. Một vài trong những người giàu trí tưởng tượng nhất mà tôi biết thực tế đều là người lớn.

Thường thì họ trở nên sáng tạo khi xử lý các công việc. Như chú của tôi, người làm nghề bán ô tô, mỗi ngày ông ấy có thể nghĩ ra hàng ngàn những lợi ích hay đặc quyền của một chiếc xe để bán. Tôi cũng có một ông anh họ. Là một nhà tiếp thị, một phần việc của ông ấy là chỉ đạo hàng tá những chiến dịch tiếp thị mỗi tháng, tất cả những chiến dịch đó đều cần một thông điệp mới lạ cho những khách hàng mục tiêu.

Nhưng những người lớn mà giàu trí tưởng tượng nhất có lẽ là những người có con nhỏ. Những vị phụ huynh này phải lên kế hoạch cho mỗi phút trong ngày của họ để cho con của họ ăn, tắm rửa, ngủ và học tập. Tôi không nghĩ là chúng ta đánh giá đúng mực trí tưởng tượng của những người lớn.
Do you think imagination is essential for scientists?Bạn có nghĩ là trí tưởng tượng rất cần thiết với các nhà khoa học không?
Of course, I actually believe that scientists live off their imagination. These people are constantly working to discover and create “the next big thing”.


For that to be possible, I figure they can’t just rely on their knowledge and experience, but also have to think outside the box. If they always followed the common route, with no imagination, their work could be ordinary and underwhelming.
Đương nhiên rồi, thậm chí tôi tin là những nhà khoa học sống nhờ vào trí tưởng tượng của họ. Những người này đang làm việc liên tục để khám phá và tạo ra những điều lớn lao tiếp theo.

Để điều đó khả khi thì tôi thấy là họ không thể chỉ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm mà còn phải suy nghĩ sáng tạo. Nếu họ luôn luôn làm theo lối mòn mà không có trí tưởng tượng thì công trình nghiên cứu của họ có lẽ chỉ bình thường thôi và không có gì ấn tượng cả.
What kinds of jobs need imagination?Những loại công việc nào cần trí tưởng tượng?
So many, I think. Imagination and creativity are usually welcomed in workers of all fields. This is because imagination can break stereotypes and pave the way for novelty.
Firstly, educational and training works need imagination to diversify learning and teaching styles.
Jobs in marketing and business also require creativity to attract and satisfy customers’ unspoken needs.The last field I can name is the artistic industry, because creative workers heavily rely on originality, so that they can stand out and earn a place among great artists
Tôi nghĩ là rất nhiều. Trí tưởng tượngsự sáng tạo thường được hoan nghênh ở những người lao động thuộc mọi lĩnh vực. Điều này là do trí tưởng tượng có thể phá vỡ các khuôn mẫumở đường cho sự mới lạ. Thứ nhất, các công trình giáo dục và đào tạo cần có trí tưởng tượng để đa dạng hóa cách học và cách dạy. Công việc trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh cũng đòi hỏi sự sáng tạo để thu hút và thỏa mãn những nhu cầu bất thành văn của khách hàng. Lĩnh vực cuối cùng mà tôi có thể kể tên là ngành nghệ thuật, bởi vì những người làm công việc sáng tạo chủ yếu dựa vào sự độc đáo, để họ có thể nổi bật và giành được vị trí trong số những nghệ sĩ lớn.