VOCABULARY: ‘Cuối Cùng Thì” trong tiếng Anh nói như thế nào?

1. At last

Từ “at last” sẽ được dùng để nhấn mạnh về sự mất kiên nhẫn, nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức do ai đó phải chờ đợi hoặc trì hoãn một việc gì quá lâu

E.g.: They’re here at last!! We’ve been waiting for over an hour.

2. Lastly

Khi các bạn đang liệt kê một list thật dài và muốn nhắc đến thứ cuối cùng trong một list, thì “lastly” chính là từ mà bạn cần.

E.g.: I need to go to the bank, the chemist, the supermarket and lastly to the post office.

Trong bài IELTS Writing Task 2, các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng từ “Lastly” này để liệt kê các ideas của bài nhé (Firstly, Secondly, Lastly).

3. Finally

Finally thường sẽ được dùng để chỉ một việc xảy ra sau một khoảng thời gian rất dài và thường là phải trải qua khó khăn mới đạt được. Với nghĩa này, “finally” thường sẽ đứng ở giữa câu

E.g.: After numerous interviews, my sister has finally got a job.

4. In the end

Chúng ta sẽ thường dùng từ này để chỉ một kết luận, một kết quả sau một quá trình dài, nhiều biến động, thay đổi. Từ này trong một số ngữ cảnh cũng có nét nghĩa khá tương đồng với “finally” các bạn nhé 

E.g.: We couldn’t decide between Paris, Rome or Madrid for our holidays. In the end, we chose Paris.

He isn’t a good driver but he passed his driving test in the end.

Các bạn hãy thử làm một bài tập để luyện tập nhé:

She has given me the book she had promised me for months.
We were to go to Austria, then to the South of France and we decided to go to Italy.
I need to go to the bank, the chemist, the supermarket and to the post office.
Few trains were running and I got home after midnight.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG