Listen Carefully | IZONE

Series Listen Carefully

Listen Carefully - Unit 1 - Addresses

Activity 1 Listen to people asking for the addresses of these places. Tick the correct address (Nghe các nhân vật trong audio hỏi địa chỉ của 6 địa danh sau đây. Đánh dấu X vào địa chỉ tương ứng của mỗi địa danh) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. American Express 890 Mount Street 819 MountContinue reading "Listen Carefully – Unit 1 – Addresses"

Listen Carefully - Unit 1 - Telephone numbers

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Đề bài: Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn gồm một dãy số điện thoại) và điền vào bảng 8 dãy số ấy Audio a. b. c. d. e. f. g. h. Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào đây để xemContinue reading "Listen Carefully – Unit 1 – Telephone numbers"

Listen Carefully - Unit 2 - Meeting People

Activity 1 Nghe và điền câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. Good morning. How are you today? -> ________Fine thanks_____________ 2. Nice day, isn’t it? 3. How was your weekend? 4. Hi. How’s everything? 5. Hello. My name’s Pat 6. What did you say your name was?Continue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Meeting People"

Listen Carefully - Unit 2 - Names

Activity 1 Listen to the tape and write down the names from 1-20 (Nghe audio và viết lại các tên họ theo thứ tự đọc từ 1-20) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Activity 2 Some ofContinue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Names"

Listen Carefully - Unit 2 - Places

Activity 1 Bạn sẽ nghe tên một số quận hạt ở Anh Quốc. Chọn quận hạt mà bạn nghe được. (Một ví dụ đã được làm sẵn) Audio 1. Berkshire Buckinghamshire 2. Cambridgeshire Cornwall 3. Devon Durham Dorset 4. Gwent Kent 5. Lincolnshire Leicestershire Lancanshire 6. Merseyside Tayside 7. Strathclyde Staffordshire 8. West Glamorgan WestContinue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Places"

Listen Carefully - Unit 3 - Dates (Part 1)

Activity 1 Listen to the tape and write down the years.(Nghe đoạn băng và viết các năm) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Activity 2 When did these famous writers live? Listen and write down when they were born and when they died.(CácContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 1)"

Listen Carefully - Unit 3 - Dates (Part 2)

Activity 5 When did these visitors arrive in Britain and when will they leave? Listen and write the day each person arrived and the day they are leaving(Những du khách này đến Anh khi nào và họ sẽ rời đi khi nào? Nghe và viết ngày từng người đến và ngày họ rời đi) LưuContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 2)"

Listen Carefully - Unit 3 - Times

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Nghe và điền thời gian (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio 1. five past three2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Activity 3 Nghe và điền thời gian của các chuyến bay (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) AudioContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Times"

Listen Carefully - Unit 4 - Food

Activity 5 When did these visitors arrive in Britain and when will they leave? Listen and write the day each person arrived and the day they are leaving(Những du khách này đến Anh khi nào và họ sẽ rời đi khi nào? Nghe và viết ngày từng người đến và ngày họ rời đi) LưuContinue reading "Listen Carefully – Unit 4 – Food"

Listen Carefully - Unit 4 - In a restaurant

Activity 1 Activity 1: You will hear a waiter taking people’s orders in a restaurant. Listen and tick their orders.(Các bạn sẽ nghe một người bồi bàn nghe các khách hàng gọi món. Nghe và tick vào món họ đặt) (Nguồn: Listen Carefully) Bảng 1Bảng 2Bảng 3 Beef – Well done Beef – Well doneContinue reading "Listen Carefully – Unit 4 – In a restaurant"

Listen Carefully - Unit 4 - Recipes

Activity 1 You will hear the ingredients for three recipes. Listen and write down the amounts needed. Use these abbreviations (Hoạt động 1:Bạn sẽ nghe những nguyên liệu cho 3 công thức nấu ăn sau. Hãy nghe và viết lại những lượng cần thiết. Sử dụng những đại lượng được viết tắt sau ) gContinue reading "Listen Carefully – Unit 4 – Recipes"

Listen Carefully - Unit 5 - At home

Activity 1 Bạn hãy nghe mọi  người gọi điện cho bạn của họ và tích vào những nơi mà người có tên dưới đây đang làm việc riêng. Audio KathyBillSusanTerryMr LeeHelenIn the garage In the bathroom In the bedroom In the kitchen In the living room He/she has gone out Sau khi kiểm tra đápContinue reading "Listen Carefully – Unit 5 – At home"

Listen Carefully - Unit 5 - Furniture and rooms

Activity 2 You will hear eight of the words from the list above. Number the words you hear from 1 – 8, and underline the stressed syllables, for example, wardrobe.(Giờ các bạn sẽ nghe 8 từ, Hãy đánh dấu các từ được nghe từ 1 đến 8 và gạch chân trọng âm của từ) (Nguồn:Continue reading "Listen Carefully – Unit 5 – Furniture and rooms"

Listen Carefully - Unit 6 - Paying

Activity 1 Listen to people paying for things in a department store. How do they pay for each item? Tick the correct box. Nghe những người đang trả tiền cho các món hàng trong một cửa hàng bách hóa. Họ trả tiền cho mỗi mặt hàng như thế nào? Tích vào ô chính xác. AudioContinue reading "Listen Carefully – Unit 6 – Paying"

Listen Carefully - Unit 7 - Exercise

Activity 1 How do these people keep fit? Listen and tick what they say(Những người này giữ sức khỏe như thế nào? Hãy nghe và tích vào cái họ nói) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.a. swims regularly1.b. goes climbing 2.a. runs2.b. play sports 3.a. exercise at work3.b. walks 4.a. jogs4.b. rides a bicycle 5.a. exercisesContinue reading "Listen Carefully – Unit 7 – Exercise"

Listen Carefully - Unit 7 - Health

Activity 2 You will hear sentences containing one of the words in each pair below. Circle the word you hear. Bạn sẽ được nghe các câu chứa một từ trong mỗi cặp từ dưới đây. Khoanh tròn từ mà bạn nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.   toes  nose 2.   neck  back  3.Continue reading "Listen Carefully – Unit 7 – Health"

Listen Carefully - Unit 8 - Describing people

Activity 1 You will hear people talking about their families. Listen and fill the blank(Hoạt động 1: Bạn sẽ nghe mọi người kể về gia đình của họ. Nghe và điền vào chỗ trống) Audio (Nguồn: Listen Carefully) Well, that’s my older sister (a) , the one in glasses. And this is Jenny in theContinue reading "Listen Carefully – Unit 8 – Describing people"

Listen Carefully - Unit 8 - Furniture and rooms

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 8 – Furniture and rooms"

Listen Carefully - Unit 9 - Shop and Shoppings (Part 1)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 9 – Shop and Shoppings (Part 1)"

Listen Carefully - Unit 9 - Shop and Shoppings (Part 2)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 9 – Shop and Shoppings (Part 2)"

Listen Carefully - Unit 10 - Going on Holiday (Part 1)

Activity 2 Listen to these people on holiday planning what they are going to do. Number what you hear from 1-5. (Nghe những người trong đoạn băng lên kế hoạch về những hoạt động họ sẽ làm trong kỳ nghỉ. Sau đó đánh các số từ 1-5 tương ứng với những hoạt động bạn ngheContinue reading "Listen Carefully – Unit 10 – Going on Holiday (Part 1)"

Listen Carefully - Unit 10 - Going on Holiday (Part 2)

Activity 5 Listen to people getting ready for their holidays. Tick the things they are going to take with them (Lắng nghe mọi người chuẩn bị cho kỳ nghỉ của họ. Đánh dấu vào những thứ họ sẽ mang theo.) Audio (Nguồn: Listen Carefully)   large suitcase  small suitcase    presents   camera    personal stereo Continue reading "Listen Carefully – Unit 10 – Going on Holiday (Part 2)"

Listen Carefully - Unit 11 - Street directions

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 11 – Street directions"

Listen Carefully - Unit 11 - Transport

Activity 2 You will hear sentences containing one of the phrases below. Tick the phrase you hear. Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn chứa một cụm từ) và tích vào cụm từ nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.  a new moped  a blue moped 2.  an old sports car  a gold sports car  3. Continue reading "Listen Carefully – Unit 11 – Transport"

Listen Carefully - Unit 12 - Job interviews

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 12 – Job interviews"

Listen Carefully - Unit 12 - Jobs

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 12 – Jobs"

Listen Carefully - Unit 12 - Leaving messages

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 12 – Leaving messages"

Listen Carefully - Unit 13 - Invitations and arrangements

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 13 – Invitations and arrangements"

Listen Carefully - Unit 13 - Leisure activities

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 13 – Leisure activities"

Listen Carefully - Unit 14 - Instructions (Part 1)

Activity 1 You will hear a recipe for chicken cooked with aubergine, garlic, sauce, and herbs. Listen to the instructions and number eight of the sentences from 1 – 8 (Bạn sẽ nghe hướng dẫn công thức nấu gà với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Nghe audio và đánh số các bước theo thứContinue reading "Listen Carefully – Unit 14 – Instructions (Part 1)"

Listen Carefully - Unit 14 - Instructions (Part 2)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 14 – Instructions (Part 2)"

Listen Carefully - Unit 15 - Airport (Part 1)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 1)"

Listen Carefully - Unit 15 - Airport (Part 2)

Activity 1 Listen to these airport announcements and complete the missing information about each flight. (Nghe các thông báo ở sân bay và hoàn thành các thông tin còn thiếu về mỗi chuyến bay.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) STTSố chuyến bayGiờ khởi hànhCổng1BA44520.35162BAIT6315.254125JAL176 Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tạiContinue reading "Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 2)"