30.000+ học viên đã học, đạt và vượt kết quả đầu ra tại IELTS IZONE

Học viên tại IZONE

Hàng ngàn học viên đã đạt IELTS 7.0+ và đang tiến bộ qua từng ngày khi theo học các khoá IELTS tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nghiêm Thành Long
IELTS
8.0
Học viên

Nghiêm Thành Long

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Nguyễn Minh Hiếu
IELTS
8.0
Học viên

Nguyễn Minh Hiếu

 • Listening 8.5
 • Reading 9.0
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.5
Lưu Ngọc Lan
IELTS
8.0
Học viên

Lưu Ngọc Lan

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Vương Vũ Quỳnh Lê
IELTS
8.0
Học viên

Vương Vũ Quỳnh Lê

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Nghiêm Thành Đạt
IELTS
8.0
Học viên

Nghiêm Thành Đạt

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.5
Trần Diệu My
IELTS
7.5
Học viên

Trần Diệu My

 • Listening 8.5
 • Reading 8.0
 • Writing 6.5
 • Speaking 7.0