Luyện kỹ năng Listening – Unit 11 – Transport

Activity 2 You will hear sentences containing one of the phrases below. Tick the phrase you hear. Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn chứa một cụm từ) và đánh dấu X vào cụm từ nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.  a new moped  a blue moped 2.  an old sports car  a gold sports car  3.  a light blue van  a bright blue van 4.  a green bus  a grey bus  5.  the green train  the green plane 6. …

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 12 – Jobs (Part 1)

Activity 1 Listen to 6 parts of the audio (Each part contains 4 words about job). Write words that you can hear. (Nghe 6 đoạn audio sau (mỗi đoạn chứa 4 từ vựng chỉ nghề nghiệp) và viết lại các từ nghe được:) Audio (Nguồn: Listen Carefully) Đoạn 1: 1. 2. 3. 4. Đoạn 2: 1. 2. 3. 4. Đoạn 3: 1. 2. 3. 4. Đoạn 4: 1. 2. 3. 4. Đoạn 5: 1. 2. 3. 4. Đoạn 6: 1.…

Read more

Unit 29: The Brain and Nerves

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Your brain and nerves are made of nerve cells Bộ não và dây thần kinh của bạn được làm từ tế bào thần kinh. Nerve (n): dây thần kinh Nerve cell (n): tế bào thần kinh Cấu trúc câu bị động: to be +…

Read more

4 ĐIỀU CẦN NẮM CHẮC ĐỂ KHÔNG NHẦM LẪN GIỮA “WOULD” VÀ USED TO”

Thông thường, “would” hay được biết đến là dạng quá khứ của “will”, chẳng hạn như: “He told me that he would come to the party but he didn’t.” Tuy nhiên, “would” còn có cách sử dụng khác là dùng để chỉ các hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ: “When I was a student, we would often watch movies after class on a Friday.” Ngoài “would” ra thì “used to” cũng được sử dụng để chỉ…

Read more

“This coffee tastes good” hay là “This coffee is tasting good”?: “Stative verbs” và “Action verbs”

Tại sao khi đang uống một cốc cà phê ngon lành, ta sẽ khen rằng “This coffee tastes good” nhưng không phải là “This coffee is tasting good”? Đó là một sự khác biệt nữa giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt khi sử dụng stative verbs và action verbs. Hãy cùng IZONE đi tìm hiểu ngay nhé!  1. “Stative Verbs” là gì? Người ta thường gọi chúng là những “động từ chỉ trạng thái”, và thường những động từ này sẽ…

Read more

Sự khác nhau giữa “Been” và “Gone”

“Been” và “gone” là hai từ hết sức quen thuộc tuy nhiên cách sử dụng của chúng lại khác nhau. Như trong hai ví dụ sau đây: “He’s BEEN TO the park (before).”  “He’s GONE TO the park.” Hai câu trên tưởng chừng như thể hiện cùng một nội dung, nhưng thực chất ý nghĩa của chúng lại khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu về sự khác biệt đó nhé. 1. GONE Như chúng ta đã biết, “gone” là…

Read more

Unit 28: Bones and Muscles

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Your bones fit together to make a skeleton that supports your body. Xương của bạn gắn liền với nhau để tạo ra một bộ xương hỗ trợ cho cơ thể của bạn. Bone (n): xương Skeleton (n): bộ xương…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 2 – Names

Activity 1 Listen to the tape and write down the names from 1-20 (Nghe audio và viết lại các tên họ theo thứ tự đọc từ 1-20) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. George /ʤɔːʤ/5. Jones /ʤəʊnz/9. Richards/ˈrɪʧədz/13. Simpson/ˈsɪmps(ə)n/17. Thomson/ˈtɒmsən/2. Gordon /ˈgɔːdən/6. Johnson/ˈˈʤɒns(ə)n/10. Richmond/ˈrɪʧmənd/14. Samson/ˈsæmsn/18. Thomas/ˈtɒməs/3. Gray /greɪ/7. Harrisˈhærɪs/11. Short/ʃɔːt/15. Schmidt/ʃmɪt/19. Winters/ˈwɪntəz/4. Graham /ˈgreɪəm/, âm /h/ trong từ là âm câm…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 1 – Addresses

Activity 1 Listen to people asking for the addresses of these places. Tick the correct address (Nghe các nhân vật trong audio hỏi địa chỉ của 6 địa danh sau đây. Đánh dấu X vào địa chỉ tương ứng của mỗi địa danh) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. American Express 890 Mount Street 819 Mount Street 89 Mount Street 2. Asia Pacific Travel 123 Waterloo Road 103 Waterloo Road 13 Waterloo Road 3. Black and Decker 603 Holloway Road  623…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 10 – Going on Holiday (Part 2)

Activity 5 Listen to people getting ready for their holidays. Tick the things they are going to take with them (Lắng nghe mọi người chuẩn bị cho kỳ nghỉ của họ. Đánh dấu vào những thứ họ sẽ mang theo.) Audio (Nguồn: Listen Carefully)   large suitcase  small suitcase    presents   camera    personal stereo   books   swimsuit   umbrella   coat   medicine small suitcase,books, umbrella, coat Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào…

Read more

icon
LỊCH KHAI GIẢNG