Luyện kỹ năng Listening – Unit 11 – Transport

Activity 2 You will hear sentences containing one of the phrases below. Tick the phrase you hear. Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn chứa một cụm từ) và đánh dấu X vào cụm từ nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.  a new moped  a blue moped 2.  an old sports car  a gold sports car  3.  a light blue van  a bright blue van 4.  a green bus  a grey bus  5.  the green train  the green plane 6. …

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 2 – Names

Activity 1 Listen to the tape and write down the names from 1-20 (Nghe audio và viết lại các tên họ theo thứ tự đọc từ 1-20) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. George /ʤɔːʤ/5. Jones /ʤəʊnz/9. Richards/ˈrɪʧədz/13. Simpson/ˈsɪmps(ə)n/17. Thomson/ˈtɒmsən/2. Gordon /ˈgɔːdən/6. Johnson/ˈˈʤɒns(ə)n/10. Richmond/ˈrɪʧmənd/14. Samson/ˈsæmsn/18. Thomas/ˈtɒməs/3. Gray /greɪ/7. Harrisˈhærɪs/11. Short/ʃɔːt/15. Schmidt/ʃmɪt/19. Winters/ˈwɪntəz/4. Graham /ˈgreɪəm/, âm /h/ trong từ là âm câm…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 1 – Addresses

Activity 1 Listen to people asking for the addresses of these places. Tick the correct address (Nghe các nhân vật trong audio hỏi địa chỉ của 6 địa danh sau đây. Đánh dấu X vào địa chỉ tương ứng của mỗi địa danh) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. American Express 890 Mount Street 819 Mount Street 89 Mount Street 2. Asia Pacific Travel 123 Waterloo Road 103 Waterloo Road 13 Waterloo Road 3. Black and Decker 603 Holloway Road  623…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 10 – Going on Holiday (Part 2)

Activity 5 Listen to people getting ready for their holidays. Tick the things they are going to take with them (Lắng nghe mọi người chuẩn bị cho kỳ nghỉ của họ. Đánh dấu vào những thứ họ sẽ mang theo.) Audio (Nguồn: Listen Carefully)   large suitcase  small suitcase    presents   camera    personal stereo   books   swimsuit   umbrella   coat   medicine small suitcase,books, umbrella, coat Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 10 – Going on Holiday (Part 1)

Activity 2 Listen to these people on holiday planning what they are going to do. Number what you hear from 1-5. (Nghe những người trong đoạn băng lên kế hoạch về những hoạt động họ sẽ làm trong kỳ nghỉ. Sau đó đánh các số từ 1-5 tương ứng với những hoạt động bạn nghe được.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) go shopping  visit a museum or are gallery  go sightseeing  go to a restaurant  go to a nightclub go sightseeing go…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 9 – Shop and Shoppings (Part 2)

Activity 5 Some of the items below are for sale in a newspaper. Listen to people phoning to ask questions about them. How old is each thing? Tick the correct box (Một số mặt hàng dưới đây được rao bán trên một tờ báo. Lắng nghe những người gọi điện để đặt câu hỏi về những món đồ. Mỗi thứ bao nhiêu tuổi? Đánh dấu vào ô đúng.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) televisionbedcardeskfridgecamerawashing machineaquariumless than 6 months old less than a…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 9 – Shop and Shoppings (Part 1)

Activity 1 Listen to the tape and write the items that you can hear ( Hãy nghe đoạn băng và viết những vật dụng mà bạn có thể nghe thấy.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. paperback (n): sách bìa mềmweekend groceries: thực phẩm cuối tuầnfrying pan: chảo ránladder (n): thanggarden tools: công cụ làm vườncoffee table: bàn cà phê (bàn thấp kê ở phòng tiếp khách)tennis shoes: giày tennis photography magazine: tạp…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 19

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to the four students discussing their presentation and choose the TWO correct answers(Nghe bốn học sinh đang thảo luận về màn thuyết trình của họ và chọn 2 đáp án đúng) (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening) What do the students…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 18

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to two of the students discussing the best way to design a slide and label the drawing below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer(Nghe 2 học sinh thảo luận cách tốt nhất để thiết kế ra một slide và…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 17

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Now you will hear the students planning the slides they are going to prepare for their group presentation. Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer(Bây giờ bạn sẽ nghe các sinh viên lập kế…

Read more

icon
LỊCH KHAI GIẢNG