Làm quen với IELTS Listening – Unit 18

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to two of the students discussing the best way to design a slide and label the drawing below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer(Nghe 2 học sinh thảo luận cách tốt nhất để thiết kế ra một slide và…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 17

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Now you will hear the students planning the slides they are going to prepare for their group presentation. Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer(Bây giờ bạn sẽ nghe các sinh viên lập kế…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 16

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a group of students talking about a project they are planning to present. Choose the correct letter, a, b or c.(Bạn sẽ nghe một nhóm sinh viên nói về một dự án mà họ định thuyết trình. Chọn chữ cái…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: I LOVE TREES

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. The girl ______ when she paints pictures of trees. A. climbs her grandfather's treeB. uses…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE SCHOLARSHIPS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. The student couldn't take the test because the bus ____. A. had an accident on the highwayB. was lagging behind scheduleC.…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE CLASS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions. (Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. The name of the class is ........ A. Intercultural Commerce B. International CooperationC. Intercultural Communication 2. The class meets from........…

Read more

CÁCH KHẮC PHỤC VIẾT SAI ĐỊNH DẠNG LISTENING SECTION 1

Phần Listening Section 1 tuy không khó nhưng học sinh học IELTS lại thường hay mất điểm vì những lỗi rất đáng tiếc - sai định dạng câu trả lời. Bài viết dưới đây sẽ đề cập những lỗi thường gặp và tổng hợp bên dưới, chúng ta cùng đọc và tìm hiểu thêm nhé.  1./ Khi gặp một dãy số điện thoại, chúng ta cần lưu ý 2 điều sau: Số “0” có thể được đọc là “zero” hoặc…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: TOUR OF KYOTO, JAPAN

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tậpListen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. What time is the bus leaving? A. 9:50B. 9:00C. 9:15 2. The Golden Pavilion was built in _____. A. 1397B. 1339C. 1379…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: THE FOUR SEASONS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập Listen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. This presentation seems to be ______. A. a TV debateB. an academic speech at schoolC. an informal discussion between friends 2.…

Read more

Bài luyện kỹ năng Listening: LIBRARY TOUR

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tậpListen to the recording and answer the questions. (Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)  (Nguồn: esl-lab.com) 1. You can check out books on level ____. A. 2B. 3C. 1 2. Books on language learning are found on level…

Read more

icon
LỊCH KHAI GIẢNG