[ĐÁP ÁN]- Đề thi IELTS Listening 11 Test 1 bộ Cambridge

[ĐÁP ÁN]- Đề thi IELTS Listening 11 trong bộ Cambridge (Test 1)

Trong bài viết này IZONE sẽ giới thiệu đến các bạn phần giải đề chi tiết cho kỹ năng Listening của bộ đề IELTS Cambridge 11 Test 1.

IELTS Listening 11 Test 1 – Section 1: HIRING A PUBLIC ROOM

Phân tích đề bài IELTS Listening 11 Test 1 – Section 1: HIRING A PUBLIC ROOM

Question 1-10: Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú bên dưới)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Điền MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời)

HIRING A PUBLIC ROOM
(THUÊ MỘT PHÒNG CÔNG CỘNG)

Example

 • the Main Hall- seats …200… (Sảnh chính – ghế ngồi: 200)

Room and cost (Phòng và giá)

 • the 1…….. Room – seats 100 (phòng….. – ghế ngồi: 100)
 • Cost of Main Hall for Saturday evening: 2 £…….. (Chi phí thuê sảnh chính vào tối thứ 7:. £……..)
 • £250 deposit (3……..payment is required) (+ tiền đặt cọc: £250 (yêu cầu thanh toán …..)
 • Cost includes use of tables and chairs and also 4…….. (Chi phí bao gồm việc sử dụng bàn và ghế và cả ……..)
 • Additional charge for use of the kitchen: £25 (Phụ phí cho việc sử dụng bếp: £25)

Before the event (Trước sự kiện)

 • Will need a 5……..licence (Sẽ cần một giấy phép……..)
 • Need to contact caretaker (Mr Evans) in advance to arrange 6…….. (cần liên hệ trước với người trông nom (ông Evans) để sắp xếp ……..)

During the event (Trong khi diễn ra sự kiện)

 • The building is no smoking (Không hút thuốc trong tòa nhà)
 • The band should use the 7……..door at the back (Ban nhạc nên sử dụng cửa……..ở đằng sau)
 • Don’t touch the system that controls the volume (Không táy máy vào hệ thống điều khiển âm lượng)
 • For microphones, contact the caretaker (Để lấy microphone (Mic), hãy liên hệ người trông nom)

After the event (Sau khi diễn ra sự kiện)

 • Need to know the 8……..for the cleaning cupboard (Cần phải biết ……..  cho tủ đựng đồ lau dọn)
 • The 9……..must be washed and rubbish placed in black bags (Phải rửa ……..  và rác phải được đựng vào túi màu đen)
 • All 10……..must be taken down (Phải gỡ/tháo xuống tất cả ……..)
 • Chairs and tables must be piled up (Ghế và bàn phải được xếp chồng lên nhau)

Phân tích đáp án IELTS Listening 11 Test 1 – Section 1: HIRING A PUBLIC ROOM

Section 1: Questions 1-10 – Dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

1 the (1)…….. Room seats 100

(phòng …….. – ghế ngồi: 100)

Đáp án cần điền là một danh từ tên riêng. (Thông thường, danh từ tên riêng sẽ đứng trước những từ như: room/street/event/….)

=> đáp án là Charlton

Official: Let me just see… Yes, we have both rooms available that evening. There’s our Main Hall – that’s got seating for 200 people. Or there’s the Charlton Room

Woman: Sorry?

Official: The Charlton Room – C-H-A-R-L-T-O-N. That’s got seating for up to one hundred.

2 Cost of Main Hall for Saturday evening: (2) £……..

(Chi phí thuê sảnh chính vào tối thứ 7:. £……..)

Đáp án cần điền là một number (số). Ta có thể nhận biết bằng việc nhìn vào các ký hiệu tiền tệ £

Nói thêm về bẫy £75 (né bẫy bằng thông tin weekdays)

=> đáp án là 115

Official: Let’s see. You wanted it for the evening of September 1st?

Woman: Yes, that’s a Saturday.

Official: So from 6pm to midnight that’d be £115 , that’s the weekend price, it’s £75 on weekdays.

Woman: That’s all right.

3  £250 deposit (3)……..payment is required)

(+ tiền đặt cọc: £250 (yêu cầu thanh toán …..)

Đáp án cần điền có thể là một tính từ hoặc danh từ.

 => đáp án là cash

Official: And I have to tell you there’s also a deposit of £250, which is returnable of course as long as there’s no damage. But we do insist that this is paid in cash, we don’t take cards for that. 

4 Cost includes use of tables and chairs and also (4)……..

(Chi phí bao gồm việc sử dụng bàn và ghế và cả ……..)

Đáp án cần điền là một danh từ. Bởi vì áp dụng cấu trúc song song => trước và sau liên từ “and” thì các từ cùng loại với nhau.

=> đáp án là parking

Woman: Oh, well I suppose that’s OK. So does the charge include use of tables and chairs and so on?

Official: Oh, yes.

Woman: And what about parking

Official: Yeah, that’s all included.

5 Will need a (5)……..licence

(Sẽ cần một giấy phép……..)

Đáp án cần điền có thể là một tính từ hoặc danh từ. 

 => đáp án là music

Official: …….. For example, you’ll have to see about getting a licence if you’re planning to have any music during the meal. 

6 Need to contact caretaker (Mr Evans) in advance to arrange (6) ……..

(cần liên hệ trước với người trông nom (ông Evans) để sắp xếp ……..)

Đáp án cần điền có thể là một danh từ.
=> đáp án là entry 

Official: …….. And about a week or 10 days before your event, you’ll need to contact the caretaker, that’s Mr. Evans, to make the arrangements for entry – he’ll sort that out with you.

7 The band should use the (7)……..door at the back

(Ban nhạc nên sử dụng cửa……..ở đằng sau)

Đáp án cần điền có thể là một tính từ hoặc danh từ. 

=> đáp án là stage 

Official: Now, are you having a band?

Woman: Yes.

Official: Well, they’ll have a lot of equipment, so rather than using the front door they should park their van round the back and use the stage door there 

8 Need to know the (8)……..for the cleaning cupboard

(Cần phải biết ……..  cho tủ đựng đồ lau dọn)

Đáp án cần điền là một danh từ. (Danh từ thường đứng sau mạo từ.)

=> đáp án là code 

Official: …….. there’s a locked cupboard and you’ll be informed of the code you need to open that . It’s got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on.

9 After the event

The (9)……..must be washed and rubbish placed in black bags

(Phải rửa ……..  và rác phải được đựng vào túi màu đen).

Đáp án cần điền là một danh từ. (Danh từ thường đứng sau mạo từ.)

=> đáp án là floors

Woman: Right. So what do we need to do after everyone’s gone? Sweep the floors I suppose? 

Official: Well, actually they have to be washed, not just swept. Then you’ll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door.

10 All (10)……..must be taken down

(Phải gỡ/tháo xuống tất cả ……..)

Đáp án cần điền là một danh từ.

 => đáp án là decorations 

Woman: …… Oh, and I forgot to ask, I presume we can have decorations in the room?

Official: Yes, but you must make them down afterwards 

IELTS Listening 11 Test 1 – Section 2: Fiddy Working Heritage Farm

Phân tích đề bài IELTS Listening 11 Test 1 – Section 2: Fiddy Working Heritage Farm

Question 11 – 14: Complete the notes below (Hoàn thành các chú ý bên dưới)

Write ONE WORD for each answer. (Điền MỘT TỪ cho mỗi câu trả lời)

Fiddy Working Heritage Farm

Advice about visiting the farm (Lời khuyên về việc thăm nông trại)

Visitors should (Khách thăm quan nên)

 • take care not to harm any 11 …….. (chú ý không làm hại bất kỳ …..)
 • not touch any 12 …….. (không chạm vào bất kỳ……..)
 • wear 13…….. (mặc/đi/đội  ……..)
 • not bring 14……..into the farm, with certain exceptions (không mang …….. vào nông trại, trừ một số ngoại lệ)

Question 15 – 20: Label the map below. (Ghi nhãn cho bản đồ dưới đây)

Write the correct letter A-l, next to Questions 15-20. (Điền chữ cái từ A – I, ngay cạnh các câu hỏi từ 15 -20)

IELTS Listening 11 Test 1

15 Scarecrow ……..

16 Maze……..

17 Cafe……..

18 Black Barn……..

19 Covered picnic area……..

20 Fiddy House……..

Phân tích đáp án IELTS Listening 11 Test 1 – Section 2: Fiddy Working Heritage Farm

Section  2:  Questions 11-14 – Dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền. 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

11 take care not to harm any (11) ……..

(chú ý không làm hại bất kỳ …..)

Đáp án cần điền là một danh từ. 

=> đáp án là animals

……..As it’s a working farm, please don’t frighten or injure the animals

12 not touch any (12 )……..

(không chạm vào bất kỳ……..)

Đáp án cần điền là một danh từ. 

=> đáp án là tools

And do stay at a safe distance from the tools: some of them have sharp points which can be pretty dangerous. so please don’t touch them. We don’t want any accidents, do we?

13 wear (13)……..

(mặc/đi/đội  ……..)

Đáp án cần điền là một danh từ. 

=> đáp án là shoes 

The ground is very uneven, and you might slip if you’re wearing sandals so I’m glad to see you’re all wearing shoes – we always advise people to do that.

14 not bring (14)……..into the farm, with certain exceptions.

(không mang …….. vào nông trại, trừ một số ngoại lệ)

Đáp án cần điền là một danh từ. 

=> đáp án là dogs

I don’t think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I’m afraid they’ll have to stay in the car park, unless they’re guide dogs. I’m sure you’ll understand that they could cause a lot of problems on a farm.

Section 2: Questions 15-20 – Dạng Map

Cách làm: 

 • Xem biểu đồ, và xác định có bao nhiêu vị trí trống được đánh dấu (A-I) 
 • Chú ý tới các từ/cụm từ chỉ phương hướng trong bài nghe.
 • Nghe và chọn đáp án

15 scarecrow ….

IELTS Listening 11 Test 1

Bù nhìn rơm (scarecrow) ở trong góc (corner) của bãi đỗ xe (car park), ngay cạnh trục đường chính (main path)

 => đáp án là F

The scarecrow you can see in the car park in the corner, beside the main path, is a traditional figure for keeping the birds away from crops, but our scarecrow is a permanent sculpture. 

16 maze…….. 

IELTS Listening 11 Test 1

Mê cung (maze) nằm đối diện New Barn, cạnh một con đường rẽ phải.

 => đáp án là G

16. If you look ahead of you. You’ll see a maze. It’s opposite the New Barn, beside the side path that branches off to the right just over there.

17. Cafe ……..

IELTS Listening 11 Test 1

Để đến quán cà phê (café), cần đi về hướng cây cầu. Sau đó rẽ phải vào đường side path, rồi tiếp tục đi dọc con đường này thì quán cà phê sẽ là vị trí đầu tiên ở ngay sau khúc cua.

 => đáp án là D

17 If you want to go to the café, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe’s on the first bend you come to

18 Black Barn……..

IELTS Listening 11 Test 1

Chuồng gia súc đen (Black Barn) nằm ở đường Side Path, ngay cạnh khúc cua đầu tiên

=> đáp án là H

18 If you take the side path to the right. here, just by the New Barn, you’ll come to the Black Barn just where the path first bends.

19 Covered picnic area……..

IELTS Listening 11 Test 1

Để đến Khu vực picnic có mái che (Covered picnic area), cần đi qua cầu. Ngay sau khi qua cầu thì sẽ thấy.

=> đáp án là C

19 …….. Or if you’d prefer a covered picnic area, there’s one near the farmyard: just after you cross the bridge, there’s a covered picnic spot on the right

20 Fiddy House……..

IELTS Listening 11 Test 1

Để đến Fiddy House, cần đi qua cầu, sau đó đi dọc con đường mòn qua cánh đồng. Nó nằm ở phía bên trái của Farm Yard

=> đáp án là A

20 And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard

Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 3)

Phân tích đề bài Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 3)

Study on Gender in Physics

(Nghiên cứu về giới tính trong Vật lý)

21. The students in Akira Miyake’s study were all majoring in 

(Những sinh viên trong nghiên cứu của Akira Miyake đều học chuyên ngành

 1. Physics (Vật lý)
 2. Psychology or physics (Tâm lý học hoặc Vật lý)
 3. science, technology, engineering or mathematics (Khoa học, công nghệ, kỹ sư, hoặc toán học)

22. The aim of Miyake’s study was to investigate 

(Mục tiêu nghiên cứu của Miyake là khám phá) 

 1. what kind of women choose to study physics. (những sinh viên nữ nào thì chọn học môn Vật lý)
 2. a way of improving women’s performance in physics. (cách cải thiện kết quả môn Vật lý của sinh viên nữ)
 3. whether fewer women than men study physics at college. (liệu có ít sinh viên nữ học môn vật lý ở đại học hơn sinh viên nam không)

23. The female physics students were wrong to believe that

(Những sinh viên nữ học Vật lý thì đã sai khi tin rằng)

 1. the teachers marked them in an unfair way. (Giáo viên chấm điểm không công bằng)
 2. the male students expected them to do badly. (Sinh viên nam mong sinh viên nữ làm bài kém)
 3. their test results were lower than the male students. (kết quả bài kiểm tra của sinh viên nữ thấp hơn kết quả của sinh viên nam)

24. Miyake’s team asked the students to write about 

(Đội ngũ của Miyake yêu cầu các sinh viên viết về)

 1. What they enjoyed about studying physics. (Cái mà mà họ thích khi học Vật lý)
 2. The successful experiences of other people. (Những trải nghiệm thành công của người khác)
 3. Something that was important to them personally. (Cái mà quan trọng với cá nhân họ)

25. What was the aim of the writing exercise done by the subjects?

(Mục đích của bài tập viết mà những đối tượng nghiên cứu (các sinh viên) làm là?)

 1. to reduce stress (để giảm stress)
 2. to strengthen verbal ability (để nâng cao khả năng nói)
 3. to encourage logical thinking (để khuyến khích tư duy logic)

26. What surprised the researchers about the study?

(điều mà gây bất ngờ cho những nhà nghiên cứu về nghiên cứu của họ là?)

 1. how few students managed to get A grades (có quá ít học sinh đạt được điểm A)
 2. the positive impact it had on physics results for women (tác động tích cực của nghiên cứu lên kết quả của các sinh viên nữ)
 3. the difference between male and female performance (sự chênh lệch giữa kết quả của sinh viên nam và sinh viên nữ) 

27. Greg and Lisa think Miyake’s results could have been affected by 

(Greg và Lisa nghĩ rằng kết quả nghiên cứu của  Miyake có thể bị ảnh hưởng bởi)

 1. the length of the writing task. (thời gian làm bài viết)
 2. the number of students who took part. (số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu)
 3. the information the students were given. (thông tin mà các sinh viên được cung cấp)

28. Greg and Lisa decide that in their own project, they will compare the effects of

(Greg và Lisa quyết định rằng trong dự án của họ thì họ sẽ so sánh tác động của..)

 1. two different writing tasks. (hai bài viết khác nhau)
 2. a writing task with an oral task. (một bài viết và một bài nói)
 3. two different oral tasks. (hai bài nói khác nhau)

29. The main finding of Smolinsky’s research was that class teamwork activities

(phát hiện chính của nghiên cứu của Smolinsky là các hoạt động đội nhóm trong lớp)

 1. were most effective when done by all-women groups. (có hiệu quả nhất khi được thực hiện bởi những nhóm toàn sinh viên nữ)
 2. had no effect on the performance of men or women. (không có ảnh hưởng đến kết quả của sinh viên nam hay sinh viên nữ)
 3. improved the results of men more than of women. (cải thiện được kết quả của sinh viên nam nhiều hơn là sinh viên nữ)

30.  What will Lisa and Greg do next? (Lisa và Greg sẽ làm gì tiếp theo)

 1. talk to a professor (nói chuyện với giáo sư)
 2. observe a science class (quan sát một lớp khoa học)
 3. look at the science timetable (xem kỹ lại thời gian biểu khoa học)

Phân tích đáp án Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 3)

Question 21 – 30: Choose the correct letter, A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B,C)

Questions 21-30: Dạng MCQ 

Cách làm: 

 • Đọc câu hỏi, so sánh với bài đọc để xác định vị trí đoạn thông tin
 • Đọc 4 lựa chọn: thực ra đây là 4 câu T/F/NG, với chỉ 1 câu TRUE, 3 câu còn lại là FALSE/NOT GIVEN (làm cả 4 câu nhưng chỉ tính điểm mỗi câu TRUE). Để chắc chắn thì kể cả đã tìm được phương án TRUE rồi, cũng nên kiểm tra lại 3 phương án kia xem có thật chúng là FALSE/NOT GIVEN không.

21 The students in Akira Miyake’s study were all majoring in

Đáp án C: science, technology, engineering or mathematics.

Giải thích:  LISA nói rằng, những sinh viên mà nghiên cứu này dựa vào đều học những chuyên ngành như: khoa học, công nghệ, kỹ sư….

 => đáp án C  là TRUE

GREG: About the study of college students done by Akira Miyake and his team? […]

LISA: Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. […] – they were majoring in what’s known as the STEM disciplines. That’s science, technology. engineering and

GREG: … and math […]

Đáp án A : physics

Giải thích: LISA nói rằng những sinh viên này không học chuyên ngành vật lý.

=> đáp án A  là FALSE

LISA: Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on.  They weren’t actually majoring in physics 

Đáp án B : psychology or physics.

Giải thích: Tương tự như đáp án A (ngoài ra, không có thêm thông tin nào nói về chuyên ngành tâm lý – psychology)

=> đáp án B  là FALSE

LISA: Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on.  They weren’t actually majoring in physics 

22 The aim of Miyake’s study was to investigate

Đáp án B: a way of improving women’s performance in physics.

Giải thích: GREG nói rằng, cái mà những nhà nghiên cứu muốn khám phá là làm sao để có thể cải thiện kết quả môn trong môn vật lý của các bạn nữ

=> đáp án C  là TRUE

LISA: […] women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case.
GREG: Yeah. But what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women’s results. […] 

Đáp án A: what kind of women choose to study physics.

Giải thích: Thông tin trong đoạn hội thoại không hề xuất hiện nội dung về “những bạn nữ nào – kind of women” thì chọn học môn vật lý

 => đáp án A  là NOT GIVEN

LISA: That’s correct. So as I understood it, Miyake and co started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case.

Đáp án C:  whether fewer women than men study physics at college.

Giải thích: Thông tin trong bài chỉ nói về kết quả môn vật lý của các bạn nữ thấp hơn các bạn nam, chứ không nói về số lượng các bạn nữ tham gia khóa học nhiều hơn hay ít hơn các số lượng các bạn nam.

 => đáp án CNOT GIVEN

23  The female physics students were wrong to believe that

Đáp án B:  the male students expected them to do badly.

Giải thích: GREG nói rằng, các bạn sinh viên nam không hề mong các bạn sinh viên nữ làm bài kém. 

 => đáp án B  là TRUE

LISA: […] And they thought that the men expected them to get poor results in their tests.

GREG: That’s what the women thought, and that made them nervous, so they did get poor results. But actually they were wrong … No one was making any assumptions about the female students at all.

Đáp án A: the teachers marked them in an unfair way.

Giải thích: Thông tin trong bài hoàn toàn không đề cập đến việc giáo viên chấm điểm không công bằng

 => đáp án A  là NOT GIVEN

 

Đáp án C: their test results were lower than the male students’.

Giải thích: LISA nói rằng, theo nghiên cứu của Miyake  thì kết quả bài kiểm tra của các sinh viên nữ thấp hơn kết quả của các sinh viên nam. Điều này là 1 sự thật (đã được nghiên cứu chứng minh)

Tuy nhiên, đề bài đang hỏi rằng “các bạn sinh viên nữ đang nghĩ sai về điều gì?”

=> đáp án C  là FALSE

LISA: That’s correct. So as I understood it, Miyake and co started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average,  the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case.

24    Miyake’s team asked the students to write about

Đáp án C: something that was important to them personally.

Giải thích: GREG nói rằng, nhóm nghiên cứu của Miyake đã yêu cầu những bạn sinh viên viết 1 bài luận về những thứ quan trọng với họ (có thể là những thứ không liên quan đến môn học, mà là những thứ chung chung như âm nhạc, người quan trọng với họ…)

 => đáp án C  là TRUE

LISA: Anyway, what Miyake’s team did was quite simple – getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? 

GREG: Values-affirmation they had to write an essay focusing on things that were significant, to them not particularly to do with the subject they were studying but more general, things like music, or people who mattered to them. 

Đáp án A: what they enjoyed about studying physics.

Giải thích: GREG nói rằng nhóm nghiên cứu chỉ yêu cầu các bạn viết về những thứ quan trọng với bản thân mình, không cần liên quan đến môn học

 => đáp án A  là FALSE

GREG: Values-affirmation they had to write an essay focusing on things that were significant, to them not particularly to do with the subject they were studying but more general, things like music, or people who mattered to them. 

Đáp án C: the successful experiences of other people.

Giải thích: Các bạn sinh viên nữ được yêu cầu viết về những thứ quan trọng với bản thân mình (chứ không phải những trải nghiệm thành công của người khác)

 => đáp án CFALSE

GREG: Values-affirmation they had to write an essay focusing on things that were significant to them not particularly to do with the subject they were studying but more general, things like music, or people who mattered to them. 

25    What was the aim of the writing exercise done by the subjects?

Đáp án A: to reduce stress

Giải thích: GREG nói rằng việc có thể viết ra những suy nghĩ của mình giúp những bạn nữ thư giãn và có thể vượt qua được các yếu tố tâm lý khiến họ có kết quả kiểm tra kém.

 => đáp án A  là TRUE

LISA: Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. 

GREG: And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. […]

Đáp án B: to strengthen verbal ability

Giải thích: Trong bài không đề cập đến thông tin liên quan đến mục đích của bài viết là để giúp các bạn nữ cải thiện khả năng nói

 => đáp án B  là NOT GIVEN

 

Đáp án C: to encourage logical thinking

Giải thích: Trong bài không đề cập đến thông tin liên quan đến mục đích của bài viết là để khuyến khích các bạn nữ có tư duy logic.

 => đáp án C  là NOT GIVEN

 

26    What surprised the researchers about the study?

Đáp án B: the positive impact it had on physics results for women 

Giải thích: GREG nói rằng, những nhà nghiên cứu không ngờ đến việc này lại giúp điểm môn vật lý của các bạn sinh viên nữ tăng từ thang C lên thang B.

 => đáp án B  là TRUE

GREG: […] But what the researchers in the study hadn’t expected was that this one activity raised the women’s physics grades from the C to the B range.

Đáp án A: how few students managed to get A grades

Giải thích: LISA chỉ thấy tiếc là kết quả của các bạn nữ không lên được điểm A. (Tuy nhiên đoạn thông tin này không liên quan đến câu hỏi của đề bài – Đề bài hỏi điều gì đã khiến các bài nghiên cứu bất ngờ)

 => đáp án A  là NOT GIVEN

LISA: A huge chance. Pity it wasn’t to an A, but still! No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand, in comparison with the men.

Đáp án B: the difference between male and female performance

Giải thích: trước đó các nhà nghiên cứu đã biết được rằng các sinh viên nữ có kết quả kém hơn trong khóa vật lý

Vì việc vậy nghiên cứu chỉ ra sự chênh lệch kết quả giữa kết 2 nhóm đối tượng này hoàn toàn không khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ

 => đáp án BFALSE

LISA: That’s correct. So as I understood it, Miyake and co started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average […]

LISA: A huge chance. Pity it wasn’t to an A, but still! No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand, in comparison with the men.

27 Greg and Lisa think Miyake’s results could have been affected by

Đáp án C: the information the students were given.

Giải thích: Greg và Lisa nghĩ rằng nếu như các sinh viên được biết trước mục đích viết thì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu. 

 => đáp án C TRUE

GREG: Yes. Mind you, Miyake’s article left out a lot of details. Like, did the students do the writing just once, or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results.

LISA: You mean, if they know the researchers thought it might help them to improve, then they’d just try to fulfil that expectation?

GREG: Exactly. 

Đáp án A: the length of the writing task.

Giải thích: Greg chỉ ra rằng bài nghiên cứu của Miyake vẫn còn thiếu sót một số chi tiết: liệu các sinh viên chỉ làm bài viết một lần hay nhiều lần (chứ hoàn toàn không nhắc đến thời lượng của bài viết)

 => đáp án A FALSE

GREG: Yes. Mind you, Miyake’s article left out a lot of details. Like, did the students do the writing just once, or several times? […]

Đáp án B: the number of students who took part.

Giải thích: Greg và Lisa hoàn toàn không đề cập đến số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu

=> đáp án B NOT GIVEN

 

28  Greg and Lisa decide that in their own project, they will compare the effects of

Đáp án A: two different writing tasks.

Giải thích: Greg cho rằng với dự án của Greg và Lisa, thì họ cũng có thể làm một nghiên cứu như nhóm của Miyake, nhưng với mục đích là xem liệu có phải chính hoạt động viết đã đem lại kết quả đó không (kết quả của nhóm nghiên cứu Miyake: nghiên cứu của họ đã giúp tăng điểm của các sinh viên nữ khi học môn Vật Lý)

Lisa đồng ý, và đề nghị một nửa số sinh viên có thể làm bài viết (giống như nghiên cứu của Miyake), một nửa còn lại sẽ làm một bài viết về thực tế.

Greg cuối cùng đồng ý (that’s it. Good.)

=> đáp án A  là TRUE

GREG: So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result.[…]

LISA: Or even .half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we’d see if it really is the topic that made the difference, or something else.

GREG: That’s it. Good.

Đáp án B: a writing task with an oral task.

Giải thích: Mặc dù Greg có đưa ra gợi ý về bài nói, tuy nhiên thông tin trong bài hoàn toàn không đưa ra lý do liệu Lisa có đồng ý với ý kiến này không.

=> đáp án B  là NOT GIVEN

LISA: OK. So we could ask them to do a writing task about something completely different… something more factual? Like a general knowledge topic.

GREG: Maybe … or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task.

LISA: Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we’d see if it really is the topic that made the difference, or something else.

GREG: That’s it. Good.

Đáp án C: two different oral tasks.

Giải thích: Thông tin trong bài chỉ đề cập đến việc Greg gợi ý về việc sử dụng 1 bài viết và một bài nói (chứ không có thông tin về việc có 2 bài nói)

 => đáp án C  là FALSE

GREG: Maybe … or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task.

29 The main finding of Smolinsky’s research was that class teamwork activities

Đáp án B: had no effect on the performance of men or women.

Giải thích: Lisa nói rằng, nghiên cứu của Smolinsky cho thấy các sinh viên nam & sinh viên nữ có kết quả tương tự như nhau cho dù họ làm việc theo nhóm hay một mình.

=> đáp án BTRUE

LISA:  And there was another article I read, by Smolinsky. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own.

GREG: Let me guess … the women were better at teamwork.

LISA: That’s what I expected, but actually the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own, But I guess it’s not that relevant to us.

Đáp án A: were most effective when done by all-women groups.

Giải thích: Mặc dù cả Greg và Lisa đều nghĩ rằng sinh viên nữ sẽ giỏi làm việc nhóm hơn, nhưng nghiên cứu của Smonlisky đã chỉ ra không phải vậy.

=> đáp án AFALSE

GREG: Let me guess … the women were better at teamwork.

LISA: That’s what I expected, but actually the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own, But I guess it’s not that relevant to us.

Đáp án C: improved the results of men more than of women.

Giải thích: Theo thông tin trong bài, nghiên cứu của Smolinsky đã  chỉ ra rằng, các hoạt động nhóm không giúp tăng kết quả của sinh viên nam nhiều hơn sinh viên nữ, (bằng chứng là cả sinh viên nam và sinh viên nữ có kết quả giống như nhau)

=> đáp án CFALSE

LISA: That’s what I expected, but actually the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own, But I guess it’s not that relevant to us.

30 What will Lisa and Greg do next?

Đáp án A: talk to a professor

Giải thích: Lisa đưa ra đề nghị Lisa và Greg sẽ hẹn với một trong những những giáo sư để lấy lời khuyên

=> đáp án ATRUE

GREG: No. We may need some advice on that. The main thing’s to make sure we have the right size sample, not too big or too small. 

LISA: That shouldn’t be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes … or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That’d be better.

GREG: Great. And we could even get to observe one of the classes.

Đáp án B: observe a science class

Giải thích: Thông tin trong bài cho thấy rằng, chỉ sau khi Lisa và Greg nói chuyện với giáo sư, họ mới quan sát 1 tiết học khoa học.

=> đáp án BFALSE

LISA: That shouldn’t be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes … or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That’d be better.

GREG: Great. And we could even get to observe one of the classes.

Đáp án C: look at the science timetable

Giải thích: Mặc dù ban đầu Lisa có đề nghị xem kỹ lại thời gian biểu khoa học, tuy nhiên ngay sau đó cô ấy lại cho rằng việc gặp mặt các giáo sư sẽ tốt hơn

=> đáp án CFALSE

LISA: That shouldn’t be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes … or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That’d be better.

GREG: Great. And we could even get to observe one of the classes.

Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 4): Ocean Biodiversity

Phân tích đề bài Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 4): Ocean Biodiversity

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Điền MỘT TỪ  DUY NHẤT cho mỗi câu trả lời)

Ocean Biodiversity
(Sự đa dạng sinh học đại dương)

Biodiversity hotspots (Những điểm nóng đa dạng sinh học)

 • areas containing many different species (những khu vực có nhiều loài khác nhau)
 • important for locating targets for 31…….. (quan trọng cho việc xác định mục tiêu cho……..)
 • at first only identified on land (ban đầu chỉ thấy ở đất liền)

Boris Worm, 2005

– identified hotspots for large ocean predators, e.g. sharks (những điểm nóng cho những loài săn mồi lớn ở đại dương. VD: cá mập)

– found that ocean hotspots: (thấy rằng những điểm nóng ở biển có các đặc tính:)

 • were not always rich in 32…….. (không phải lúc nào cũng nhiều ……..)
 • had higher temperatures at the 33…….. (có nhiệt độ cao hơn ở ……..)
 • had sufficient 34……..in the water (có đủ …….. ở trong nước)

Lisa Ballance, 2007

 • looked for hotspots for marine 35…….. (tìm kiếm những điểm nóng cho …….. biển)
 • found these were all located where ocean currents meet (phát hiện rằng những điểm nóng đó đều nằm ở nơi các dòng hải lưu giao nhau)

Census of Marine Life

– found new ocean species living: (tìm thấy những sinh vật biển mới sống ở:)

 • under the 36…….. (ở dưới ……..)
 • near volcanoes on the ocean floor (ở gần núi lửa gần dưới đáy đại dương)

Global Marine Species Assessment

– want to list endangered ocean species, considering: (muốn một danh sách các sinh vật biển đang có nguy cơ tuyệt chủng, xét đến:)

 • population size (số lượng cá thể)
 • geographical distribution (sự phân bổ địa lý)
 • rate of 37……..(tốc độ/tỷ lệ……..)

– Aim: to assess 20,000 species and make a distribution 38……..for each one (Mục tiêu: Đánh giá 20 nghìn loài và phân phối …….. cho mỗi loài)

Recommendations to retain ocean biodiversity

 • increase the number of ocean reserves (tăng số lượng các khu bảo tồn đại dương)
 • establish 39……..corridors (e.g. for turtles) (thành lập các hành lang …….. (VD: cho loài rùa))
 • reduce fishing quotas (giảm kim ngạch đánh bắt cá)
 • catch fish only for the purpose of 40…….. (chỉ bắt cá với mục đích ……..) 

Phân tích đáp án Giải đề IELTS Listening 11 Test 1 (Section 4): Ocean Biodiversity

31  important for locating targets for (31)……..

(quan trọng cho việc xác định mục tiêu cho……..).

Từ cần điền vào chỗ trống có thể một danh từ hoặc Ving. (for + N/Ving).

=> đáp án là conservation

These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation

32 were not always rich in (32)……..

(không phải lúc nào cũng nhiều ……..).

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (be rich in N).

=> đáp án là food

The main thing he’d expected to find was that they had very high concentrations of food, but to his surprise that was only true for four of the hotspots the remaining hotspot was quite badly off in that regard.

33 had higher temperatures at the (33) …….. (có nhiệt độ cao hơn ở ……..)

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (đứng sau mạo từ cần có danh từ)

=> đáp án là surface 

But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures.

34 had sufficient (34)……..in the water
(có đủ …….. ở trong nước) .

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (đứng sau tính từ có thể là 1 danh từ).

=> đáp án là oxygen 

because he also found that the water needed to have enough oxygen in it – so these two factors seemed necessary to support the high metabolic rate of these large fish.

35 Lisa Ballance, 2007
looked for hotspots for marine (35)……..
(tìm kiếm những điểm nóng cho …….. biển).

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (có thể tạo thành một danh từ ghép N + N).

=> đáp án là mammals

A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Ballance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish – what she was interested in was marine mammals, things like seals.

36 Census of Marine Life

found new ocean species living: (tìm thấy những sinh vật biển mới sống ở:)

 • under the (36)…….. (ở dưới ……..)

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (đứng sau mạo từ cần có danh từ)

=> đáp án là ice 

For example, there’s an international project called the Census of Marine Life. […]

One thing they found there which stunned other researchers was that there were large numbers of species which live below the ice – sometimes under a layer up to 20 metres thick.

37 Global Marine Species Assessment

want to list endangered ocean species, considering:

 • population size (số lượng cá thể)
 • geographical distribution (sự phân bổ địa lý)
 • rate of (37)……..(tốc độ/tỷ lệ……..)

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (rate of + N)

=> đáp án là decline 

So a body called the Global Marine Species Assessment is now creating a list of endangered species on land, so they consider things like the size of the population – how many members of one species there are in a particular place – and then they look at their distribution in geographical terms, although this is quite difficult when you’re looking at fish, because they’re so mobile, and then thirdly they calculate the rate at which the decline of the species is happening.

38 Aim: to assess 20,000 species and make a distribution (38)……..for each one

(Mục tiêu: Đánh giá 20 nghìn loài và phân phối …….. cho mỗi loài)

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (có thể tạo thành một danh từ ghép N + N).

=> đáp án là map

So far only 1,500 species have been assessed, but they want to increase this figure to 20,000. For each one they assess, they use the data they collect on that species to produce a map showing its distribution. 

39 establish (39)……..corridors (e.g. for turtles

(thành lập các hành lang …….. (VD: cho loài rùa))

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ (có thể tạo thành một danh từ ghép N + N).

=> đáp án là migration

In addition, to preserve species such as leatherback turtles, which live out in the high seas but have their nesting sites on the American coast, we need to create corridors for migration, so they can get from one area to another safely

40 catch fish only for the purpose of (40)……..

Từ cần điền vào chỗ trống có thể là một danh từ/ hoặc Ving (purpose of N/Ving)
=> đáp án là consumption 

If these commercial fishing boats used equipment which was more selective, so that, only the fish wanted for consumption were caught, this problem could be overcome.

Bên trên là toàn bộ đề thi và đáp án chi chi tiết cho Cambridge IELTS Listening 11 Test 1. Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn về bài thi này.

IZONE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục IELTS.