Personality vocabulary IELTS: 90 từ vựng về tính cách con người

Personality vocabulary IELTS: 90+ từ vựng mô tả tính cách con người

Trong tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, chủ đề tính cách con người (personality) là một chủ đề quen thuộc và quan trọng dù trong văn nói hay văn viết. Personality vocabulary IELTS (từ vựng chủ đề tính cách con người) rất đa dạng và phong phú. Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IELTS IZONE khám phá các từ vựng mô tả tính cách con người nhé!

Personality vocabulary IELTS

 Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
1adventurous/əd´ventʃərəs/thích phiêu lưu, mạo hiểmI am attempting to be more adventurous with my cooking.
2aggressive/əˈɡresiv/hay gây hấn, hung hăngAccording to the stereotype, men are typically more aggressive than women.
3ambitious/amˈbiSHəs/tham vọng, có nhiều hoài bãoShe is really ambitious, but I doubt she will ever reach the top.
4amusing/əˈmjuː.zɪŋ/vui vẻ, tươi cườiSome individuals appear to find it amusing that I shattered my toe.
5arrogant/’ærəgənt/kiêu căng; ngạo mạnI cannot bear how arrogant he is!
6bad-tempered/’bæd’tempəd/xấu tính, hay cáu, dễ nổi nóngHe’s really bad-tempered. He had no business becoming a teacher.
7bossy/´bɔsi/hống hách, hách dịchHenry, who is very bossy, wants to be in command.
8careful/ˈkerfəl/cẩn thận, thận trọngYou will cut yourself with this knife if you are not careful.
9cautious/ˈkɔː.ʃəs/thận trọng, cẩn thậnHe is too cautious to be an effective leader.
10cheerful/ˈtʃɪə.fəl/vui vẻ, giải tríDespite his obstacles, he is invariably cheerful.
11childish/’t∫aidi∫/ngây ngô, trẻ conHe wasn’t enjoying the occasion so he decided to spoil it for everyone else – it was really childish of him.
12clever/ˈklevər/thông minhLaura is often bragging about how clever her children are.
13cold/kould/lạnh lùngTim is such a cold boy!
14competitive/kəmˈpedədiv/có tính cạnh tranh, ganh đuaAlthough the two sisters have always been competitive, they are also quite supportive of one another.
15confident/ˈkɒn.fɪ.dənt/tự tin, chắc chắnShe is a confident and practiced speaker who consistently dazzles her audience.
16considerate/kən´sidərit/ân cần, chu đáoColleagues and friends alike mourn the loss of this thoughtful and considerate guy.
17courteous/´kə:tiəs/lịch sự, nhã nhặnShe frequently disagreed with me, yet she was always courteous.
18cowardly/´kauədli/nhát gan, nhút nhátHe is a coward and an aggressor.
19crazy/’kreizi/điên khùngYou would be absolutely crazy to marry that guy.
20creative/krēˈādiv/sáng tạoLike many creative people, she can be extremely short-tempered.
21cruel/’kru:ә(l)/độc ác, tàn bạo, tàn nhẫnChildren can be exceptionally cruel to one another.
22deceitful/di´si:tful/dối trá, lừa lọcShe is extremely deceitful and not to be trusted.
23dependable/dəˈpendəb(ə)l/đáng tin cậy, an toànI require a dependable one to care for the children while I am at work.
24dilligent/,hɑrd’wɜr kɪŋ/siêng năng, cần cù, chăm chỉShe is very skilled and diligent.
25distant/ˈdɪstənt/khó gầnAt school, Hoa seems to be a distant girl, who hardly talks to anyone.
26dumb/dəm/khờ dạiAre they courageous or just dumb?
27easy-going/ˌiː.ziˈɡoʊ.ɪŋ/dễ tính, không câu nệShe is a kind and easy-going boss.
28empathetic/ˌem.pəˈθet.ɪk/cảm thông, đồng cảmI don’t consider myself an empatheic person, but if you want, I can sit and listen to your story.
29enthusiastic/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/nhiệt huyết, tận tâmThey were exhausted,  but not any less enthusiastic on that account.
30envious/’enviəs/thèm muốn, ghen tị, đố kỵShe was quite envious of her brother’s accomplishments.
31extroverted/ˈek.strə.vɜːt/hướng ngoạiAn quiet student may not respond to an extroverted buddy.
32faithful/’feiθful/trung thực, chung thuỷJim was a faithful, affectionate, and considerate husband.
33family-oriented/ˈfæməli – ˈɔːrientəd/người hướng về gia đìnhNam is such a family-oriented person. He usually spends his weekends with his children
34frank/fræɳk/thẳng thắn, bộc trựcTo be very frank, I do not believe she is the right person for the job.
35garrulous/ˈɡærələs/ba hoaTung is such a garrulous man that he just rambles about the nonsense
36generous/’dʒenərəs/rộng rãi, hào phóngThey were quite generous, donating to numerous causes.
37gentle/dʒentl/dịu dàng, hoà nhã; nhẹ nhàngHe is really gentle with his children.
38gracious/´greiʃəs/hoà nhã, lịch thiệp, tử tếThe losing team was gracious although they were defeated
39greedy/ˈɡriːdi/tham lamOn the surface, Son pretends to be a nice guy, but inside he’s such a greedy and selfish person
40gruff/grʌf/cộc cằn, thô lỗUnderneath his gruff appearance, he’s a very kind man.
41haughty/´hɔ:ti/kiêu kỳ, kiêu căng, ngạo mạnManchester was far more haughty about who might join.
42headstrong/´hed¸strɔη/bướng bỉnh, cứng đầuShe was a headstrong child who was constantly in trouble.
43honest/ˈɑːnɪst/thật thà, liêm khiếtI wasn’t fully honest with him, but I didn’t tell him any outright lies.
44humble/hʌmbl/khiêm tốn, nhún nhườngHe is quite humble about his success.
45humorous/ˈhjuː.mə.rəs/hài hước, buồn cườiWe were uncertain as to whether he was being humorous or whether his suggestion was serious.
46imaginative/iˈmaj(ə)nədiv/giàu trí tưởng tượngShe is frequently brilliantly imaginative when describing the writer’s life.
47inquisitive/ɪnˈkwɪzətɪv/tò mò, tọc mạchDon’t be so inquisitive. It is none of your business
48insecure/ˌɪnsɪˈkjʊr/tự tiDon’t be insecure about your appearance because it is said that beauty is in the eye of the beholder
49insightful/ˈɪnsaɪtfʊl/sâu sắc, sáng suốtHoa is an insightful teacher who helps many students overcome their fear of English
50insolent/´insələnt/xấc láo, láo xượcWhat a disrespectful and insolent child!
51intelligent/ smart/inˈteləjənt/, /smärt/thông minh, sáng dạHe is a highly intelligent individual who can think creatively.
52introverted/ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/hướng nộiShe became reserved, quiet, and introverted when she began school.
53kind/kīnd/tốt bụngIt is really kind of you to go so far to meet me.
54lazy/’leizi/lười biếng, biếng nhácYou were really lazy last semester, but we’ll start fresh this term.
55liberal/´librəl/rộng rãi, hào phóngHer parents were far more liberal than mine were.
56lighthearted/ˌlaɪtˈhɑː.tɪd/vui vẻ; vô tư lựChildren are fun and lighthearted with the teacher.
57loyal/’lɔiəl/trung thành, trung nghĩaShe is extremely loyal to her pals.
58mad/mæd/điên rồ, điên cuồng, mất tríYou are mad to walk home alone at this hour.
59malicious/məˈlɪʃəs/hiểm độc, có ác tâmThe court determined that she had not acted with malicious intent.
60mean/mi:n/xấu tínhShe has an extremely negative disposition toward others and is as mean as hell.
61merciful/´mə:siful/nhân từ; khoan dungSometimes, judges are more merciful than juries.
62mercurial/mɜːˈkjʊə.ri.əl/lanh lợi, hoạt bát, nhanh tríShe possessed mercurial mood swings and was engaging yet unpredictable.
63mischievous/´mistʃivəs/tinh nghịch, ranh mãnhShe possesses a mischievous sense of humor.
64naive/nai’i:v/ngây thơ, chất phácYou were naive to believe that they would listen to your proposals.
65narrow-minded/’nærou’maindid/hẹp hòi, nhỏ nhenShe has such a narrow-minded views on that field
66observant/əbˈzərvənt/hay chú ý, hay quan sátAny observant student of our economic life cannot fail to be impressed by the gravity of the situation.
67open-minded/´oupn¸maindid/rộng rãi, phóng khoángModern physicians tend to be more open-minded about alternative medicine.
68optimistic/ˌɒptəˈmistik/lạc quanExpecting a politician to tell you the unvarnished truth is a bit optimistic.
69outgoing/ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ/dễ gần, thoải máiShe has an outgoing disposition.
70patient/ˈpeɪ.ʃənt/kiên nhẫnI’m just not patient enough to be a teacher, so I could never do it.
71pessimistic/ˌpesəˈmistik/bi quanI think James is way too pessimistic about what the surviving sermons themselves tell us.
72polite/pəˈlaɪt/lễ phép, có lễ độ; lịch sựShe was polite, but not overly so.
73progressive/prəˈɡresɪv/tiến bộ, cấp tiếnMy grandfather is so progressive that he is the first person in my family to use a smartphone.
74pushy/ˈpʊʃi/(miêu tả người) thúc giục, thúc épThese pushy salesmen really turn off my mood
75quiet/ˈkwaɪət/ít nói, yên lặngTiffany is a really quiet student!
76rational/´ræʃənəl/có lý tríHe has a very rational perspective on life.
77reckless/’reklis/thiếu sự thận trọng, liều lĩnh, táo bạoFirst, individuals are prone to engage in reckless and hazardous activities.
78romantic/roʊˈmæntɪklãng mạn; mơ mộngYou used to be very romantic, but you no longer express your affection for me.
79rude/ru:d/khiếm nhã, bất lịch sựHe has no manners and is rude to everyone.
80selfish/´selfiʃ/ích kỷ, chỉ quan tâm lợi ích bản thânShe never considers anyone else; she is completely selfish.
81short-tempered/´ʃɔ:¸tempəd/nóng tính, hay cáu giậnWe are all familiar with him, therefore the situation must be dire if he becomes so short-tempered.
82silly/ stupid/´sili/, /ˈstupɪd/ngờ nghệch, ngớ ngẩnShe was quite silly to quit her work in such a manner.
83sincere/sin´siə/thật thà, chân thànhBecause he is so sincere, you always know where you stand with him.
84sociable, friendly/ˈsəʊ.ʃə.bəl/, /´frendli/dễ gần, hoà đồngI had a headache and was not in a sociable mood.
85stingy/ˈstɪndʒi/keo kiệt, bủn xỉnWhen we go out, he is really stingy and never buys anyone a drink.
86strict/strikt/nghiêm khắc, không khoan dungMy parents were really strict with me as a child.
87stubborn/ˈstʌbərn/bướng bỉnh và ngoan cốHe was renowned for his stubborn resistance and unwillingness to concede defeat.
88superficial/ˌsuːpərˈfɪʃl/nông cạn, hời hợtTung is fun to be with, but he is so superficial
89supportive/sə´pɔ:tiv/có lòng nhiệt tình hỗ trợ người khácTypically, children with supportive parents do better in school than those who do not.
90tactful/ˈtak(t)fəl/khôn khéoThey are tactful and attentive to their own and their friends’ social needs.
91talkative/ˈtɔkətɪv/hay nói, hoạt ngônShe is a vibrant, talkative individual.
92tricky/´triki/quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạnHe is a tricky guy.
93trusting/ˈtrʌstɪŋ/cả tin, dễ tin người khácDon’t be too trusting because others can easily take advantage of you
94understanding/ˌʌndərˈstændɪŋ/hiểu biết; thông minhHe had anticipated that she would be appalled, yet she was surprisingly understanding.
95unkind/ʌn´kaind/không tử tế, không tốtIt was unkind of you to take the toy from him.
96unpleasant/ʌn’plezənt/khó chịu, khó ưaHe is short-tempered, self-centered, and an unpleasant man overall.
97vain/veɪn/phù phiếmHe was quite vain about his hair and attire.
98wise/waiz/khôn ngoan, sáng suốtYou’d be wise to take a detour to avoid the road construction.
99witty/´witi/hóm hỉnh, dí dỏmHe was really personable and witty.
100zealous/’zeləs/hăng hái, nhiệt huyếtHe believed the media were too zealous in their attempts to gain access to the event.

Trong bài viết trên IZONE đã chia sẻ đến các bạn tổng hợp bộ từ vựng mô tả tính cách con người – Personality vocabulary IELTS. Trau dồi ngữ âm, ngữ pháp và bên cạnh đó không thể quên từ vựng để có thể gặt hái được thành quả xứng đáng trong quá trình học tập nha. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn nâng cao vốn từ, ứng dụng vào thực tế học tập, làm việc và giao tiếp tốt hơn nha! Chúc các bạn có một lộ trình học IELTS hiệu quả!