Giải đề IELTS Listening 14 test 1 Cambridge chi tiết nhất 2022

Giải đề IELTS Listening 14 test 1 Cambridge chi tiết nhất 2022

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra đáp án & giải thích chi tiết cho Cam 14 Test 1 Listening. 

IELTS Listening 14 Test 1 – Section 1: Events during Kenton Festival

IELTS Listening 14 Test 1

Phân tích đề bài

Section 1: Questions 1-10

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer (Viết MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ) cho mỗi câu trả lời

CRIME REPORT FORM (Bản báo cáo tội phạm)

Type of crime: theft (Loại hình tội: phạm: trộm cắp)

Personal information (thông tin cá nhân)

Example (ví dụ)

Name: Louise …Taylor… (Tên: Louise Taylor)

Nationality: 1 ……..  (Quốc tịch: ……..)

Date of birth: 14 December 1977 (Ngày sinh: 14/12/1977)

Occupation: interior designer (Nghề nghiệp: thiết kế nội thất)

Reason for visit: business (to buy antique 2……..) (Lý do ghé thăm: kinh doanh (để mua …….. cổ))

Length of stay:  two months (Thời gian ở lại: 2 tháng)

Current address: 3 ……..Apartments (No 15) (Địa chỉ hiện tại: 3. …….. Căn hộ (Số 15)

Details of theft (chi tiết vụ trộm cắp)

Items stolen (đồ vật bị mất)

 • a wallet containing approximately 4 £ …….. (một ví chứa khoảng …….. £ – euro)
 • a 5 …….. (một ……..)
 • Date of theft: 6 …….. (Ngày xảy ra vụ trộm cắp ……..)

Possible time and place of theft (Thời gian và địa điểm xảy ra vụ trộm cắp)

Location: outside the 7 …….. at about 4 pm (Địa điểm: Bên ngoài …….. Lúc 4 giờ chiều)

Details of suspect (Chi tiết về đối tượng khả nghi)

 • some boys asked for the 8 …….. then ran off (Một vài cậu bé hỏi …….. sau đó chạy mất)
 • one had a T-shirt with a picture of a tiger (một người mặc áo phông có hình một con hổ)
 • he was about 12, slim build with 9 ……..hair (đứa trẻ ấy khoảng 12 tuổi, gầy với mái tóc ……..)

Crime reference number allocated: 10…….. (Số tham chiếu tội phạm được cấp : ……..)

Phân tích đáp án

1. Nationality: (1) ……..  

Từ cần điền là quốc tịch của một người

Lưu ý: Từ British được sử dụng để gây nhiễu đáp án. Theo thông tin từ đoạn hội thoại, mẹ của Louise mới là người Anh.

=> đáp án là Canadian

OFFICER: OK, thank you. And are you resident in the UK?

LOUISE: No, I’m actually Canadian. Though my mother was British.

2. Reason for visit: business (to buy antique (2)……..) 

Từ cần điền có thể là một danh từ (bởi vì tính từ antique thường đứng sau một danh từ)

=> đáp án là furniture

OFFICER: So you’re just visiting this country?

LOUISE: That’s right. I come over most summers on business. I’m an interior designer and I come over to buy old furniture

3. Current address: (3) ……..Apartments (No 15)

Từ cần điền có thể là một tính từ hoặc danh từ

Lưu ý: Nếu không nghe kỹ, rất có thể bạn sẽ nhầm sang đáp án Riverside. Tuy nhiên, ban đầu Louise định ở căn hộ Riverside nhưng những căn hộ này chỉ cho thuê trong 6 tuần, nên Louise đã phải chọn một căn hộ khác. 

=> đáp án là Park 

OFFICER: So may I ask where you’re staying now?      

LOUISE:  Well at present I’ve got a place at Park Apartments, that’s on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for six weeks so I had to find another one.

4. Items stolen a wallet containing approximately (4) £ ……..

Từ cần điền là một number 

Lưu ý: Nên để ý đơn vị của một số loại tiền nước ngoài (dollar: $; bảng Anh: £)

=> đáp án là 250 

OFFICER: And what did your wallet have in it?

LOUISE: Well, fortunately I don’t keep my credit cards in that wallet – I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack. But there was quite a bit of cash there … about £250 

5. a (5) ……..

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là phone 

LOUISE: At first I thought, oh I must have left the wallet back in the apartment, but then I realised my phone had gone as well

6. Date of theft: (6) ……..

Từ cần điền gồm một số và một chữ (Ngày tháng)

=> đáp án là 10 Sep

Lưu ý: Cách viết ngày tháng trong bài thi IELTS

OFFICER: Yes. So you say the theft occurred yesterday?

LOUISE: Yes.

OFFICER: So that was September the tenth

7. Location: outside the (7) …….. at about 4 pm

Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm.

=> đáp án là museum

LOUISE: […]. Anyway, I met up with a friend, and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there, at about 4 o’clock 

8. some boys asked for the (8)…….. then ran off

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ thì cần có một danh từ)

=> đáp án là time 

LOUISE:  But I do remember that as we were leaving there, at about 4 o’clock, a group of young boys ran up to us, and they were really crowding round us, and they were asking us what time it was, then all of a sudden they ran off.

9. he was about 12, slim build with (9) ….hair

Từ cần điền là một tính từ (để bổ nghĩa cho từ hair)

=> đáp án là blond

OFFICER: Right. Any idea of how old he might have been?

LOUISE: Around twelve years old?

OFFICER: And can you remember anything else about his appearance?

LOUISE: Not much. He was quite thin

OFFICER: Colour of hair?

LOUISE: I do remember that – he was blond. All the others were dark-haired

10. Crime reference number allocated: (10) …….. 

Từ cần điền có thể là một dãy số (hoặc cả chữ cả số)

=> đáp án là 87954 82361

OFFICER: Right. So what I’m going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is ten digits: 87954 82361

IELTS Listening 14 Test 1 – Section 2: Introduction talk for new apprentices

Phân tích đề bài

Section 2: Questions 11-14

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 chữ cái, A-E)

Which TWO pieces of advice for the first week of an apprenticeship does the manager give? (trong tuần học việc đầu tiên, hai lời khuyên nào mà người quản lý đưa ra?)

 1. get to know colleagues (làm quen đồng nghiệp)
 2. learn from any mistakes (học hỏi từ sai lầm)
 3. ask lots of questions (hỏi nhiều câu hỏi)
 4. react positively to feedback (phản ứng tích cực với ý kiến phản hồi)
 5. enjoy new challenges (thích những thử thách mới)

11. ……..

12. ……..

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 chữ cái, A-E)

Which TWO things does the manager say mentors can help with? (người quản lý nói rằng người cố vấn có thể giúp đỡ hai điều nào?)

 1. Confidence-building (xây dựng sự tự tin)
 2. making career plans (làm bản kế hoạch nghề nghiệp)
 3. completing difficult tasks (hoàn thành những nhiệm vụ khó)
 4. making a weekly timetable (làm bảng thời gian biểu hàng tuần)
 5. reviewing progress (xem lại quá trình)

13. ……..

14. ……..

What does the manager say about each of the following aspects of the company policy for apprentices? (người quản lý nói gì về những khía cạnh trong chính sách của công ty cho người học việc)

Write the correct letter, A, B or C, next to Questions 15-20.

Company policy for apprentices (Chính sách của công ty cho người học việc)

 1. It is encouraged. (Được khuyến khích)
 2. There are some restrictions. (Bị hạn chế)
 3. It is against the rules. (Vi phạm luật)

15. Using the internet: …….. (Sử dụng Internet)

16. Flexible working: …….. (Làm việc linh hoạt)

17. Booking holidays: …….. (Xin nghỉ phép)

18. Working overtime: …….. (Làm việc quá giờ)

19. Wearing trainers: …….. (Đi giày thể thao)

20. Bringing food to work: …….. (Mang thức ăn đến chỗ làm)

Phân tích đáp án

Section 2: Question 11-14: MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

11-12: Which TWO pieces of advice for the first week of an apprenticeship does the manager give?

Đáp án đúng là C và A

Giải thích đáp án C

C. ask lots of questions
Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng, điều quan trọng là phải hỏi người khác nếu như những người học việc không chắc chắn phải làm gì. 

=> đáp án CTRUE

Giải thích đáp án A

A. get to know colleagues

Người quản lý nói rằng, trong tuần đầu tiên thì những bạn học việc sẽ được tiếp xúc với nhiều phòng ban khác nhau, vì vậy họ nên làm quen và nói chuyện với nhiều người nhất có thể về công việc của họ.

 => đáp án ATRUE

Lưu ý: Qua 2 đáp án trên, các bạn hãy chú ý đến dấu hiệu khi người quản lý đưa ra lời khuyên:

 • The important thing is to …
 • Make an effort to …

I’d like to start with some general advice about being an apprentice. Most of you have very little or no experience of working for a big organisation and the first week or so may be quite challenging. […]

The important thing is to check with someone if you’re not sure what to do […] 

You’ll be spending time in different departments during your first week so make an effort to talk to as many people as possible about their work – you’ll make some new friends and find out lots of useful information.

Đáp án B: learn from any mistakes

Trong đoạn băng, người quản lý hoàn toàn không đề cập đến việc học hỏi từ bất kỳ lỗi sai nào.

 => đáp án B  là NOT GIVEN

 

Đáp án D: react positively to feedback

Trong đoạn băng, người quản lý chỉ nói đến việc những người giám sát rất thân thiện, và không ngại giải thích các thứ hay là giúp đỡ người học việc, mà hoàn toàn không đề cập đến việc những người học việc ấy nên cư xử như nào.

 => đáp án D  là NOT GIVEN

The important thing is to check with someone if you’re not sure what to do – you’ll find your supervisor is very approachable and won’t mind explaining things or helping you out.

Đáp án E: enjoy new challenges

Người quản lý chỉ nói rằng do hầu hết những người học việc không có hoặc có rất ít kinh nghiệm làm việc cho một tổ chức lớn, vì vậy tuần đầu tiên của họ có thể khá thách thức. 

Thông tin này hoàn toàn không đề cập đến việc người quản lý khuyên những người học việc nên chấp nhận các thử thách.

Most of you have very little or no experience of working for a big organisation and the first week or so may be quite challenging.

13-14: Which TWO things does the manager say mentors can help with?

Đáp án đúng là B và E

Giải thích đáp án E

E. reviewing progress

Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng những người cố vấn sẽ hỏi những người học việc về những mục tiêu mà họ đã đạt được cũng như giúp những người học việc phát hiện ra những lĩnh vực mà họ có tiến bộ 

=> Đáp án ETRUE

Giải thích đáp án B

B. making career plans

Người quản lý cũng nói rằng những người học việc có thể trao đổi về các mục tiêu dài hạn với những người cố vấn.

=> Đáp án BTRUE

As well as having a supervisor, you’ll each be assigned a mentor. […]  Of course, this doesn’t mean they’ll actually do any of your work for you – instead they’ll be asking you about what goals you’ve achieved so far, as well as helping you to identify any areas for improvement. You can also discuss your more long-term ambitions with them as well.

Đáp án A: confidence-building

Trong đoạn băng hoàn toàn không đề cập đến việc những người cố vấn có thể giúp những người học việc tăng sự tin

 => đáp án ANOT GIVEN

 

Đáp án C: completing difficult tasks

Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng những người cố vấn sẽ không làm giúp người học việc bất kỳ công việc nào.

 => đáp án CFALSE

Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn’t mean they’ll actually do any of your work for you

Đáp án D: making a weekly timetable

Nếu như không nghe kỹ, mà chỉ nghe loáng thoáng được từ weekly mà đã chọn đáp án D là các đã dính bẫy của đề bài.

Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng những người học việc sẽ gặp những người cố vấn hàng tuần (weekly), chứ không phải là sẽ giúp người học việc làm một bảng thời gian biểu hàng tuần

This person will be someone who’s recently completed an apprenticeship and you’ll meet with them on a weekly basis.

Section 2: Questions 15 -20: Matching 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

What does the manager say about each of the following aspects of the company policy for apprentices?

15. Using the internet   

Theo thông tin trong đoạn băng, người quản lý nói rằng mặc dù những người học việc có quyền truy cập Internet thoải mái, những mà họ không nên sử dụng nó với mục đích cá nhân.

=> đáp án đúng là B. There are some restrictions.

[…] Most importantly, the internet. As part of your job you’ll be doing some research online so obviously you’ll have unlimitited access for that but please don’t use it for personal use – you’ll have your own phones for that.

16. Flexible working

Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng, sau khi quá trình thử việc (kéo dài 3 tháng) kết thúc, một số người học việc có thể làm việc linh hoạt, nhưng điều đó còn tùy vào phòng ban (department) nào và hoàn cảnh cá nhân (personal circumstances) như nào.

=> đáp án đúng là B. There are some restrictions.

[…] Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary three- month period – some of you will be eligible for this – but it will depend on which department you’re in and what your personal circumstances are. So please don’t assume you’ll automatically be permitted to do this.

17. Booking holidays

Theo thông tin trong đoạn băng, ngoại trừ ngày nghỉ theo luật định, những người học việc sẽ không được đăng ký ngày nghỉ cho đến khi họ hoàn thành 6 tháng thử việc.

Vì vậy việc đăng ký ngày nghỉ ở hiện tại với những người học việc là vi phạm luật.

=> đáp án đúng là C. It is against the rules.

[…] Apart from any statutory public holidays we ask that you don’t book any holidays until after your six-month apprenticeship has finished.

18. Working overtime

Trong đoạn băng, người quản lý nói rằng những người học việc có cơ hội làm thêm giờ trong những dịp bận rộn, và họ nên nắm lấy cơ hộ này vì nó có thể cho họ những cơ hội quý báu

=> đáp án đúng là A. It is encouraged

[…] You’ll be expected to work a 40 – hour week but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you’re not required to do this, it can be a valuable experience – so we advise you to take it up if possible.

19. Wearing trainers

Người quản lý nói rằng, những người học việc có thể mặc quần áo bình thường, và việc đi những đôi giày thể thao thoải mái thì được khuyến khích.

=> đáp án đúng là A. It is encouraged

[…]  As you know, we don’t have a formal dress code here – you may wear casual clothes as long as they’re practical – and the only restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. Comfortable shoes like trainers are preferable.

20. Bringing food to work

Theo thông tin từ đoạn băng, người quản lý nói rằng công ty có 1 chính sách là không mang đồ ăn trưa. Vì vậy, việc mang đồ ăn đến chỗ làm là vi phạm quy định của công ty 

=> đáp án đúng là C. It is against the rules.

There’s a heavily subsidized canteen on site where you can get hot meals or salads cheaply. Snacks and drinks are also provided – so we’ve decided to introduce a no packed lunch Policy

IELTS Listening 14 Test 1 – Section 3: Cities built by the sea

Phân tích đề bài

Section 3: Questions 21-25

Choose the correct letter, A, B or C.

Cities built by the sea (Những thành phố được xây gần biển)

21. Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities (Carla và Rob bất ngờ khi biết rằng những thành phố ven biển)

 1. contain nearly half the world’s population (chứa gần một nửa dân số thế giới)
 2. include most of the world’s largest cities (gồm hầu hết những thành phố lớn lớn trên thế giới)
 3. are growing twice as fast as other cities (Đang phát triển nhanh gấp đôi những thành phố khác)

22. According to Rob, building coastal cities near to rivers (Theo Rob, việc xây dựng những thành phố ven biển gần sông)

 1. may bring pollution to the cities (Có thể gây ô nhiễm cho các thành phố đó)
 2. may reduce the land available for agriculture (có thể làm giảm diện tích đất dành cho nông nghiệp)
 3. may mean the countryside is spoiled by industry (có thể có nghĩa vùng nông thôn bị hủy hoại bởi công nghiệp)

23. What mistake was made when building water drainage channels in Miami in the 1950s? (Lỗi sai nào đã bị mắc phải khi xây dựng các kênh thoát nước ở Miami trong những năm 1950)

 1. There were not enough of them (Không có đủ kênh)
 2. They were made of unsuitable materials (Những kênh này được làm từ chất liệu không phù hợp)
 3. They did not allow for the effects of climate change (Họ không tính đến tác động của biến đổi khí hậu)

24. What do Rob and Carla think that the authorities in Miami should do immediately? (Rob và Carla nghĩ rằng chính quyền ở Miami nên làm gì ngay lập tức)

 1. take measures to restore ecosystems (thực hiện các biện pháp để phục hồi hệ sinh thái)
 2.  pay for a new flood prevention system (chi trả cho một hệ thống ngăn lũ mới)
 3. stop disposing of waste materials into the ocean (dừng việc đổ các chất rác thải xuống biển)

25. What do they agree should be the priority for international action? (Họ cùng đồng ý điều gì là ưu tiên cho các hoạt động quốc tế)

 1. greater coordination of activities (sự phối hợp nhiều hơn các hoạt động)
 2. more sharing of information (chia sẻ nhiều thông tin hơn)
 3. agreement on shared policies (sự đồng thuận về các chính sách chung)

Questions 26-30

What decision do the students make about each of the following parts of their presentation? (Những quyết định nào mà học sinh đưa ra 

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 26-30.

Decisions (Quyết định)

Parts of the presentation (Các phần trong bài thuyết trình)

 1. use visuals (Sử dụng tư liệu ảnh/video)
 2. keep it short (giữ ngắn)
 3. involve other students (cho các bạn học sinh khác tham gia)
 4. check the information is accurate (kiểm tra thông tin đúng)
 5. provide a handout (phát tài liệu giấy)
 6. focus on one example (tập trung vào một ví dụ)
 7. do online research (làm nghiên cứu trực tuyến)

26. Historical background (Nền tảng lịch sử)  ……..

27. Geographical factors (Các nhân tố địa lý) ……..

28. Past mistakes (Lỗi sai trong quá khứ) ……..

29. Future risks (Rủi ro trong tương lai) ……..

30. International implications (Ý nghĩa quốc tế)  ……..

Phân tích đáp án

Part 3: Questions 21-25: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

21. Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities

B. include most of the world’s largest cities.

=> đáp án là B

CARLA: OK Rob. I’m glad we chose quite a specific topic – cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information.

ROB: Yeah. And cities are growing so quickly – I mean, we know that more than half the world’s population lives in cities now.

ROB: Yeah. And cities are growing so quickly – I mean, we know that more than half the world’s population lives in cities now.

CARLA: Yeah, though that’s all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I’d not realised that before. 

ROB: Nor me

A. contain nearly half the world’s population.

Theo thông tin trong đoạn băng. Rob nói rằng các thành phố đang phát triển rất nhanh, hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở thành phố.
Tuy nhiên Carla bảo lại rằng, điều này diễn ra ở tất cả các thành phố, không phải chỉ riêng ở thành phố ven biển (coastal cities)

=> Đáp án A FALSE 

ROB: Yeah. And cities are growing so quickly – I mean, we know that more than half the world’s population lives in cities now.

CARLA: Yeah, though that’s all cities, not just ones on the coast

C. are growing twice as fast as other cities

Thông tin trong đoạn băng không hề nhắc đến việc việc những thành phố ven biển phát triển nhanh gấp 2 lần các thành phố khác.

 => đáp án CNOT GIVEN

 

22. Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities

A. may bring pollution to the cities.

 => đáp án A TRUE

ROB: Nor me. And what’s more, a lot of them are built at places where rivers come out into the sea. But apparently this can be a problem.

CARLA: Why?

ROB: Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That’s not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers.

CARLA: So these are brought downstream to the cities?

ROB: Right.

B. may reduce the land available for agriculture.

Theo thông tin từ trong đoạn băng, Rob nói rằng khi các thành phố mở rộng, thì nông nông nghiệp và công nghiệp cũng có xu hướng mở rộng thêm vùng đất dọc bờ sông.

=> Điều này chứng tỏ rằng các các thành phố ven biển không làm giảm diện tích đất cho nông nghiệp.

=> Đáp án BFALSE

ROB: Nor me. And what’s more, a lot of them are built at places where rivers come out into the sea. But apparently this can be a problem.

CARLA: Why?

ROB: Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That’s not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers.

CARLA: So these are brought downstream to the cities?

ROB: Right.

C. may mean the countryside is spoiled by industry.

Thông tin từ trong đoạn băng cho thấy rằng Rob và Carla không đề cập đến việc vùng quê bị hủy hoại bởi công nghiệp.

Đáp án C NOT GIVEN

ROB:  Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That’s not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers.

CARLA: So these are brought downstream to the cities?

ROB: Right. 

23. What mistake was made when building water drainage channels in Miami in the 1950s?

C. They did not allow for the effects of climate change.

 => đáp án C TRUE

ROB: Right. Hmm. Did you read that article about Miami, on the east coast of the USA?  

CARLA: No.

ROB: Well, apparently back in the 1950s they built channels to drain away the water in case of flooding.

CARLA: Sounds sensible.  

ROB: Yeah, they spent quite a lot of money on them. But what they didn’t take into account was global warming. So they built the drainage channels too close to sea level, and now sea levels are rising, they’re more or less useless. If there’s a lot of rain, the water can’t run away, there’s nowhere for it to go. The whole design was faulty.

A. There were not enough for them.

Thông tin trong đoạn băng nói rằng, đã có rất nhiều tiền được đổ vào để xây các kênh thoát nước này. => Điều này chứng tỏ không phải là không có đủ kênh thoát nước.

 => đáp án A FALSE

ROB: Yeah, they spent quite a lot of money on them. But what they didn’t take into account was global warming. So they built the drainage channels too close to sea level, and now sea levels are rising, they’re more or less useless. If there’s a lot of rain, the water can’t run away, there’s nowhere for it to go. The whole design was faulty.

B. They were made of unsuitable materials.

Trong đoạn băng hoàn toàn không đề cập đến việc những nguyên liệu có phù hợp hay không

 => đáp án B NOT GIVEN

 

24. What do Rob and Carla think that the authorities in Miami should do immediately?

B. pay for a new flood prevention system

=> đáp án BTRUE

CARLA: So what are the authorities doing about it now? 

ROB: I don’t know. I did read that they’re aiming to stop disposing of waste into the ocean over the next ten years.

CARLA: But that won’t help with flood prevention now, will it? 

ROB:  No. Really they just need to find the money for something to replace the drainage channels, in order to protect against flooding now. But in the long term they need to consider the whole ecosystem.

A. take measures to restore ecosystems

Theo như trong đoạn thông tin, Rob  nói rằng, về lâu về dài thì các nhà chức trách nên cân nhắc đến hệ sinh thái.

Tuy nhiên trong câu hỏi lại đề cập đến mốc thời gian là ngay bây giờ (immediately)

 => đáp án A  là FALSE

ROB:  No. Really they just need to find the money for something to replace the drainage channels, in order to protect against flooding now. But in the long term they need to consider the whole ecosystem.

C. stop disposing of waste materials into the ocean

Thông tin trong đoạn văn đưa ra rằng, những nhà chức trách đang nhắm đến việc ngăn chặn việc xả rác ra đại dương.
Tuy nhiên, mục tiêu này là trong 10 năm tới chứ không phải ngay bây giờ.

 => đáp án CFALSE

CARLA: So what are the authorities doing about it now? 

ROB: I don’t know. I did read that they’re aiming to stop disposing of waste into the ocean over the next ten years.

25. What do they agree should be the priority for international action?

A. greater coordination of activities

 => đáp án A  là TRUE

CARLA: Right. Really, though, coastal cities can’t deal with their problems on their own, can they? I mean, they’ve got to start acting together at an international level instead of just doing their own thing.

ROB: Absolutely. The thing is, everyone knows what the problems are and environmentalists have a pretty good idea of what we should be doing about them, so they should be able to work together to some extent. But it’s going to be a long time before countries come to a decision on what principles they’re prepared to abide by.

B. more sharing of information

Theo đoạn băng, hoàn toàn không có thông tin liên quan đến việc chia sẻ nhiều thông tin hơn.

 => đáp án B  là NOT GIVEN

 

C. agreement on shared policies

Theo thông tin từ đoạn băng, Rob nói rằng sẽ cần phải mất một thời gian lâu trước khi các quốc gia có thể đi đến thống nhất về các chính sách chung.

Tuy nhiên, điều này ngược với keyword: priority có trong đề bài!

 => đáp án C FALSE

CARLA: Right. Really, though, coastal cities can’t deal with their problems on their own, can they? I mean, they’ve got to start acting together at an international level instead of just doing their own thing.

ROB: Absolutely. The thing is, everyone knows what the problems are and environmentalists have a pretty good idea of what we should be doing about them, so they should be able to work together to some extent. But it’s going to be a long time before countries come to a decision on what principles they’re prepared to abide by.

Section 3: Questions 26 -30: Matching 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

26. Historical background 

Giải thích: Khi nói về bối cảnh lịch sử,  Rob nói rằng không cần phải dành quá nhiều thời gian cho phần này.

=> đáp án là B. keep it short

CARLA: So I think we’ve probably got enough for our presentation. It’s only fifteen minutes.

ROB: OK. So I suppose we’ll begin with some general historical background about why coastal cities were established. But we don’t want to spend too long on that, the other students will already know a bit about it. It’s all to do with communications and so on.

27. Geographical factors

Giải thích: Khi nói về các yếu tố địa lý, Rob giải thích rằng có thể có slide cho phần này.

=> đáp án là A. use visuals

Lưu ý:  Cần phải nghe cẩn thận tại câu này, nếu không sẽ nhầm sang đáp án E. provide a handout.

Mặc dù Rob đưa ra từ handout lúc đầu, nhưng sau đó lại tiếp tục hỏi “or some slides everyone can see” => Ngay sau đó thì Carla đồng ý “that’d better”.

Trong tình huống này, ta sẽ ngầm hiểu là Carla đồng ý với ý kiến sau đó của Rob.

CARLA: Yes. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked.

ROB: On a handout you mean? Or some slides everyone can see?

CARLA: Yeah, that’d be better.

28. Past mistakes

Giải thích: Khi nói về các lỗi trong quá khứ. Carla nói rằng có thể lấy những vấn đề ở New Orleans để làm chủ đạo cho phần này.
Sau đó, Rob cũng đã đồng ý.

=> đáp án là F. focus on one example

ROB: It’d be good to go into past mistakes in a bit more detail. Did you read that case study of the problems there were in New Orleans with flooding a few years ago?

CARLA: Yes,  We could use that as the basis for that part of the talk. I don’t think the other students will have read it, but they’ll remember hearing about the flooding at the time.

ROB: OK. So that’s probably enough background.

29. Future risks

Giải thích: Khi nói về những rủi ro trong tương lai Carla nói rằng cô ấy chưa có nhiều thông tin lắm. Và Rob cũng vậy. 

Rob đưa ra đề xuất là cần tìm hiểu thêm một vài website.

=> đáp án là G. do online research

ROB: OK. What else do we need to talk about? Maybe something on future risks, looking more at the long term, if populations continue to grow. 

CARLA: Yeah. We’ll need to do a bit of work there, I haven’t got much information, have you?

ROB: No. We’ll need to look at some websites. Shouldn’t take too long.

CARLA: OK.

30. International implications

Giải thích: Carla đề xuất kết thúc bằng việc nói về ý nghĩa quốc  tế. Nhóm của họ có thể hỏi những người nghe. Sau đó Rob cũng đồng tình với ý kiến này.

=> đáp án là C. involve other students

CARLA: OK. And I think we should end by talking about international implications. Maybe we could ask people in the audience. We’ve got people from quite a lot of different places.

ROB: That’d be interesting, if we have time, yes. So now shall we …

IELTS Listening 14 Test 1 – Section 4: Marine renewable energy (ocean energy)

Phân tích đề bài

Section 4: Questions 31-40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Marine renewable energy (ocean energy) (Năng lượng biển có thể tái tạo – năng lượng đại dương)

Introduction (Giới thiệu)

More energy required because of growth in population and 31 …….. (Cần nhiều năng lượng hơn vì sự phát triển dân số và ……..)

What’s needed: (Cái cần thiết)

 • renewable energy sources (các nguồn năng lượng có thể tái tạo)
 • methods that won’t create pollution (Các phương pháp không gây ô nhiễm)

Wave energy (Năng lượng sóng)

Advantage: waves provide a 32 ……..source of renewable energy (Lợi thế: những con sóng cung cấp một nguồn năng lượng tái tạo ……..)

Electricity can be generated using offshore or onshore systems (Điện có thể được tạo ra bằng việc sử dụng các hệ thống ngoài biển hoặc trên đất liền)

Onshore systems may use a reservoir (Những hệ thống trên đất liền có thể sử dụng một hồ chứa)

Problems: (vấn đề)

 • waves can move in any 33 …….. (những con sóng có thể di chuyển bất kỳ ……..)
 • movement of sand, etc. on the 34 …….. (Sự dịch chuyển của cát, v.v. ở trên ……..)

Tidal energy (năng lượng thủy triều)

Tides are more 35 …….. than waves (thủy triều thì …….. hơn sóng)

Planned tidal lagoon in Wales:

 • will be created in a 36…….. at Swansea) (sẽ được xây dựng ở một …….. , ở Swansea)
 • breakwater (dam) containing 16 turbines (đập chứa 16 tua-bin)
 • rising tide forces water through turbines, generating electricity (Nước thủy triều dâng lên khiến nước chảy qua các tua-bin, tạo ra điện)
 • stored water is released through 37…….., driving the turbine in the reverse direction (nước lưu trữ được xả qua …….., khiến tua-bin quay theo chiều ngược lại)

Advantages:(Lợi thế)

 • not dependent on weather (không phụ thuộc vào thời tiết)
 • no 38…….. is required to make it work (không cần …….. để khiến nó hoạt động)
 • likely to create a number of 39 …….. (có thể tạo ra nhiều ……..)

Problem: (vấn đề)

 • may harm fish and birds, e.g. by affecting 40 …….. and building up silt (có thể gây hại cho cá và chim, vd: ảnh hưởng đến …….. và bồi đắp bùn đất)

Ocean thermal energy conversion (Sự chuyển đổi năng lượng nhiệt của đại dương)

Uses a difference in temperature between the surface and lower levels water brought to the surface in a pipe (sử dụng sự chênh lệch nhiệt độ giữa mực nước bề mặt và mực nước thấp hơn. Những mực nước thấp hơn này được đưa lên bề mặt bằng một đường ống)

Phân tích đáp án

31. More energy required because of growth in population and (31) …….. 

Từ cần điền là một danh từ (sau liên từ and thì các từ thường cùng loại với nhau)

=> đáp án là industry

[…] Producing enough energy to meet our needs has become a serious problem. Demand is rising rapidly, because of the world’s increasing population and expanding industry.

Wave energy

32. Advantage: waves provide a (32) ……..  source of renewable energy

Từ cần điền có thể là một tính từ (cụm từ source of renewable energy có thể cần được bổ nghĩa bởi một tính từ)

=> đáp án là constant

First, wave energy […]

This form of energy has plenty of potential, as the source is constant, and there’s no danger of waves coming to a standstill

33. Problems:

 • waves can move in any (33) ……..

Từ cần điền là một danh từ

=> đáp án là direction

But the problem with ocean waves is that they’re erratic, with the wind making them travel in every direction.

34. movement of sand, etc. on the (34) ……..of the ocean may be affected

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ xác định thì cần có một danh từ)

=> đáp án là floor 

Another drawback is that sand and other sediment on the ocean floor might be stopped from flowing normally, which can lead to environmental problems.

35. Tides are more (35) …….. than waves.

Từ cần điền là một tính từ (cấu trúc so sánh hơn với tính từ)

=> đáp án là predictable

The second category of marine energy that I’ll mention is tidal energy. One major advantage of using the tide, rather than waves, as a source of energy is that it’s predictable: we know the exact times of high and low tides for years to come.

36. will be created in a (36) …….. at Swansea

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ a/an thì cần có một danh từ)

=> đáp án là bay 

One current plan is to create a tidal lagoon on the coast of Wales. This will be an area of water within a bay at Swansea, sheltered by a U-shaped breakwater, or dam, built out from the coast.

37. stored water is released through (37) …….. , driving the turbines in the reverse direction

Từ cần điền có thể là một danh từ

=> đáp án là gates

Then, in order to release the stored water, gates in the breakwater are opened. It pours powerfully out of the lagoon, driving the turbines in the breakwater in the opposite direction and again generating thousands of megawatts of electricity.

38. no (38) …….. is required to make it work

Từ cần điền có thể là một danh từ ( no + N: không có gì)

=> đáp án là fuel

This system has quite a lot in its favour: unlike solar and wind energy it doesn’t depend on the weather; the turbines are operated without the need for fuel, so it doesn’t create any greenhouse gas emissions; and very little maintenance is needed.

39. likely to create a number of (39) ……..

Từ cần điền có thể là một danh từ đếm được số nhiều (a number of + Ns: nhiều cái gì)

=> đáp án là jobs

It’s estimated that electricity generated in this way will be relatively cheap, and that manufacturing the components would create more than 2,000 jobs, a big boost to the local economy.

40. may harm fish and birds, e.g. by affecting (40) …….. and building up silt

Từ cần điền có thể là một danh từ (affect sth: tác động đến cái gì)

=> đáp án là migration

On the other hand, there are fears that lagoons might harm both fish and birds, for example by disturbing migration patterns, and causing a build-up of silt, affecting local ecosystems.

Trên đây là lời giải chi tiết của bộ đề IELTS Listening 14 Test 1. Chúc các bạn học tốt! IZONE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục IELTS.