Speaking 3.0 - 4.5 | IZONE

IELTS Speaking Part 1 – Unit 1

1. What do you do?

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi là sinh viên năm nhất/năm hai/… ở + (tên trường)

Tôi làm nghề + (tên nghề)
first-year (second-year …)


work/asĐáp án

I am a first-year second-year/… university student at …

I work as a/an …

Giải thích

work as a/an + (tên nghề): làm nghề gì
Ví dụ: I work as a teacher. (Tôi là một giáo viên)

Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
(tên trường) … là một trường tốt/lớn

Tôi làm nghề … được … (số năm) năm (sử dụng thì Hiện tại hoàn thành)
great/big

work/as/forĐáp án

… is a great/big school.
I have worked as a/an … for … year(s)

Giải thích

Thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) được sử dụng trong câu (thể hiện qua cụm “have worked”) được dùng để diễn tả hành động “làm nghề gì” đã xảy ra ở quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Bước 3: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi yêu ngôi trường này

Tôi yêu công việc này.
love/school

love/jobĐáp án

I love this school
I love this job

2. What is your dream job?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi muốn được làm nghề … (tên nghề) toàn thời gian/bán thời gianwant/work/full-time (part-time)

Đáp án

I want to work as a full-time/part-time……..

Giải thích

work as a full-time/part-time + (tên nghề): làm nghề gì toàn thời gian hoặc bán thời gian.
Ví dụ: work as a full-time doctor (làm bác sĩ toàn thời gian)

Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
Làm + (tên nghề) rất thú vị

Tôi có thể học được nhiều từ nó
work/interesting

learn/a lot/fromĐáp án

Working as a/an … is interesting
I can learn a lot from it.

Giải thích

Tính từ đuôi “-ing” “interesting” đi sau động từ to be “is” và miêu tả tính chất của chủ ngữ (Working as a/an …).
Ở câu này, ta không thể dùng tính từ đuôi “-ed” “interested” để thay thế cho “interesting” bởi tính từ đuôi “-ed” chỉ dùng để miêu tả cảm xúc của con người.

Bước 3: Liên hệ bản thânGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi rất phấn khích khi trở thành + (tên nghề)excited/be (become)

Đáp án

I am excited to be/become a/an …

Giải thích

Tính từ đuôi “-ed” “excited” đi sau động từ to be “am” và miêu tả tính chất của chủ ngữ (I).
Ở câu này, ta không thể dùng tính từ đuôi “-ing” “exciting” để thay thế cho “excited” bởi câu cần một tính từ đuôi “-ed” để miêu tả cảm xúc chứ không phải tính từ đuôi “-ing” để miêu tả tính chất.

3. Why do you like that job?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi thích …. (tên công việc)love/be/a (an)

Đáp án

I love being a/an …

Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi có thể kiếm nhiều tiền/cải thiện nhiều kỹ năng

Tuy nhiên, rất khó để trở thành một … (tên nghề) bởi:
+ Có nhiều việc phải làm
+ Tôi phải làm thêm ca
earn/money OR improve/skill


however/difficult (hard)/become a (an) …/because:
+ there/work/do
+ have/take/extra shiftĐáp án

I can earn a lot of money/improve a lot of skills.
However, it is difficult/hard to become a/an … because:
+ there is a lot of work to do
+ I have to take extra shifts.

Giải thích
It is + adjective + to do something: dùng để miêu tả tính chất của một việc.

Bước 3: Liên hệ bản thânGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi sẽ cố gắng hết mình để có được công việc này.try/best/get/job

Đáp án

I will try my best to get that job.

4. What are you doing in order to get that job in the future?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi đang làm nhiều thứ nên tôi có thể có được công việc đó trong tương laido/thing/get/job/future

Đáp án

I am doing a lot of things so I can get that job in the future.

Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi đang học chăm chỉ để đạt điểm tốt ở trường và có bằng đại học.

Tôi cũng đang chuẩn bị hồ sơ.
study/get/good/grade/school/get/ degree

prepare/CVĐáp án

I am studying hard to get good grades at school and get a university degree
I am also preparing my CV.

Giải thích

“điểm” (grade) trong câu chỉ điểm số chung chung, không nhắc đến cụ thể một điểm số nào nên “grade” được để ở dạng số nhiều “grades”.

Bước 3: Liên hệ bản thânGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi cần cố gắng hết sức để có được công việc.need/try/best/get/job

Đáp án

I need to try my best to get the job.

5. What will you try to do next if you get that job? 

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câu
Sẽ có nhiều thứ phải làm nếu tôi có được công việc đó.there/thing/do/if/get/job

Đáp án

There will be many things to do if I get that job

Giải thích

Ở thì tương lai đơn, sau “will” sẽ là động từ nguyên thể nên động từ to be theo sau “will” sẽ ở dạng “be

Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi sẽ:

+ học hỏi từ sếp của tôi

+ tiếp tục cải thiện các kỹ năng làm việc nhóm

+ có được tiền thưởng bằng cách làm việc chăm chỉ
(Sử dụng thì tương lai đơn)

+ learn/boss

+ continue/improve/teamwork skill

+ get/bonus/work hardĐáp án

I will learn from my boss.
I will continue to improve my teamwork skills
I will get a bonus by working hard.

Bước 3: Liên hệ bản thânGợi ý tiếng AnhViết câu
Tôi hy vọng rằng tôi có thể đạt được những mục tiêu này nếu tôi có được công việc mơ ước.hope/achieve/goal/if/get/dream job

Đáp án

I hope that I can achieve these goals if I get my dream job