Vocabulary | IZONE

Các cách đơn giản nói về vai trò (A đóng vai trò…)

Chào mừng các bạn trở lại với series cải thiện kỹ năng writing. Trong bài viết này hãy cùng IZONE luyện tập một số cách đơn giản để nói về vai trò nhé!

 • To  play/have a/an +adj+ role in sth: Có vai trò như nào với cái gì.
  Ví dụ: A good diet and fitness play a large part in helping people live longer.
  Nghĩa: Một chế độ ăn uống tốt và thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người sống lâu hơn.
 • To act/serve as sth: Có vai trò, chức năng như điều gì
  Ví dụ: The judge said the punishment would serve as a warning to others
  Nghĩa: Thẩm phán cho biết hình phạt sẽ như một lời cảnh báo cho những người khác
 • To double as sth: Có một chức năng, vai trò khác tương tự như cái gì
  Ví dụ: The kitchen table doubles as my desk when I’m writing.
  Nghĩa:  Bàn bếp có chức năng như bàn làm việc của tôi khi mà tôi viết.
 • To function as sth: Có chức năng như cái gì
  Ví dụ: The sofa also functions as a bed.
  Nghĩa: Ghế sofa kiêm luôn chức năng của một chiếc giường ngủ

Bài tập:

Bài 1: Hãy chia các động từ trong ngoặc sau.


Câu 1: He (play) a prominent role in the company’s success five years ago.
Câu 2: The living room, (double) as the bedroom, was full of bits and pieces.
Câu 3: We have a spare bedroom that also (function) as a study.
Câu 4: He was asked (act) as an adviser on the project.
Câu 5: I (serve) as the mayor’s assistant for 5 years.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Bài 2: Hãy viết lại các câu sau sử dụng từ gợi ý cho trước

Câu 1: Computers are becoming important in our daily lives. (play)
Computers …..……………………………………………………………………………

Câu 2: A library can be used as a temporary hospital (function)

A library……………………………………………………………………………………

Câu 3: Her death would  warn other young people (serve)
Her death ………………………………………………………………………………….

Câu 4: When John has visitors, he uses an old sofa in the corner as his bed (double)

In the corner is an old sofa………………………………………………………………….

Câu 5: A sentence of five years should be a deterrent to others. (act)
A five-year sentence………………………………………………………………………..

 1. Computers play an important role in our daily lives.
 2. A library can function as a temporary hospital. 
 3. Her death served as a warning to other young people.
 4. In the corner is an old sofa that doubles as John’s bed when he has visitors
 5. A five-year sentence should act as a deterrent to others