Cách làm dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing task 2 hiệu quả

Chiến lược làm dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing task 2 hiệu quả

Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu về chiến lược làm dạng bài Advantages and Disadvantages IELTS, một dạng đề thi phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2 bạn nhé. 

Key takeaways
 • Advantages and Disadvantages (Lợi ích và Bất lợi) là một trong 5 dạng bài thuộc IELTS Writing Part 2
 • Trong dạng bài này, thí sinh được yêu cầu nêu ra mặt lợi và hại của một vấn đề được nhắc tới trong bài
 • Để nhận diện một dạng bài Writing Task 2, chúng ta cần chú ý tới câu hỏi được đưa ra ngay sau phần ý kiến trong bài.
  • What are the advantages and disadvantages of X?
  • Discuss the advantages and disadvantages of X. 
  • What are the advantages and disadvantages of X?
  • Do you think the advantages of X outweigh the disadvantages? 

Tổng quan về dạng bài Advantages and Disadvantages

Dạng bài Advantages and Disadvantages là gì?

Advantages and Disadvantages (Lợi ích và Bất lợi) là một trong 5 dạng bài thuộc IELTS Writing Part 2. Đúng như tên gọi của nó, trong dạng bài này, thí sinh được yêu cầu nêu ra mặt lợi và hại của một vấn đề được nhắc tới trong bài. 

Ví dụ: 

ví dụ về dạng bài Advantages and Disadvantages

Ngoài ra, ở một số câu hỏi, ngoài việc nêu ra lợi ích và bất lợi, thí sinh còn được yêu cầu bày tỏ quan điểm của mình. Như vậy, có thể chia dạng bài này thành hai loại chính: 

 • Dạng 1: Chỉ nêu Advantages và Disadvantage, không bày tỏ quan điểm cá nhân.
 • Dạng 2: Nêu Advantages và Disadvantage và có bày tỏ quan điểm cá nhân (liên quan tới hai mặt lợi và bất lợi nêu ra trong đề bài).

Dấu hiệu nhận diện dạng bài Advantages and Disadvantages

Để nhận diện một dạng bài Writing Task 2, chúng ta cần chú ý tới câu hỏi được đưa ra ngay sau phần ý kiến trong bài. Nếu đề bài có đưa ra một trong những câu hỏi dưới đây, bạn cần phải trình bày bài viết đó dưới dạng Advantages and Disadvantages. 

 • What are the advantages and disadvantages of X? (Dạng 1)
 • Discuss the advantages and disadvantages of X. (Dạng 2)
 • What are the advantages and disadvantages of X? (Dạng 1)
 • Do you think the advantages of X outweigh the disadvantages? (Dạng 2)

Lưu ý

Nếu câu hỏi trong bài bao gồm hai phần: Advantages – Disadvantages và Opinion, bạn cũng sẽ thấy vế sau của câu hỏi thường có cụm “and give your (own) opinion.” 

Tuy nhiên, bạn chỉ nên nêu quan điểm cá nhân liên quan tới hai mặt của vấn đề, không được nêu các quan điểm bên ngoài yêu cầu của đề. 

Ngoài hai từ “advantages” và “disadvantages”, đề bài có thể sử dụng một số từ đồng nghĩa khác. Tuy nhiên, lưu ý rằng dạng bài sẽ không thay đổi bạn nhé.

 

Advantages

Disadvantages

Từ đồng nghĩa

 • Benefits
 • Merits
 • Pros
 • Positive effects/impacts
 • Drawbacks
 • Downsides/Demerits
 • Cons
 • Negative effects/impacts

Chiến lược làm bài chi tiết

Như các dạng khác, dạng bài Advantages and Disadvantages trong Writing task 2, sẽ có cấu trúc cơ bản như sau: 

 • Mở bài – Introduction

 • Thân bài thứ nhất – Body Paragraph 1

 • Thân bài thứ hai – Body Paragraph 2

 • Kết bài – Conclusion

Trước khi bắt đầu viết bài, chúng ta nên phân tích câu hỏi thật kỹ (từ chủ đề, từ khóa của đề bài, và các từ hướng dẫn) để đảm bảo bạn không bỏ sót bất cứ yêu cầu nào trong đề bài. 

Từ chủ đề (topic) được nhắc tới trong bài chính là từ khóa giúp bạn tìm ra chủ đề chung của vấn đề mà bạn cần bàn luận trong bài viết. Sau đó, bạn cần tìm ra được các khía cạnh cụ thể hơn của chủ đề, và các từ hướng dẫn để xác định đúng dạng bài Task 2, từ đó có hướng đi phù hợp cho bài viết.

Hãy cùng IZONE đi vào phân tích chủ đề, vấn đề được bàn luận tới và các từ khóa chính trong đề bài sau:

Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

 • Từ chủ đề (Topic): Health
 • Từ đề cập tới khía cạnh cụ thể hơn: medical service, profit-making companies/private health care
 • Từ hướng dẫn: advantages, disadvantages

Từ đó, chúng ta có thể xác định được phương hướng làm bài theo đề này như sau: 

 • Nêu ra ý kiến của bản thân (nghiêng về lợi ích hay bất lợi của y tế tư nhân)
 • Viết về ưu điểm của sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong y tế. Chứng minh rằng sự cạnh tranh y tế tư nhân sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển giải pháp chi phí thấp hơn hoặc tốt hơn.
 • Làm nổi bật điểm bất lợi của việc không cho phép các công ty thu lợi nhuận từ y tế

Sau khi đã xác định đúng và đủ yêu cầu của đề bài, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo dàn ý và bài mẫu chi tiết cho đề bài này nhé. 

Mở bài (Introduction)

Với mở bài, chúng ta sẽ viết từ 2-3 câu, cụ thể như sau: 

 • General Statement (optional): Nêu lên vấn đề/xu hướng chung của topic trong đề. Tuy nhiên, câu này có thể gộp lại với việc paraphrase lại ý kiến từ đề bài.
 • Paraphrase lại đề bài: Trình bày lại ý kiến được nêu ra đề bài theo từ ngữ, lối diễn đạt của bản thân
 • Thesis Statement: Trả lời cho câu hỏi của đề bài, khẳng định quan điểm của bản thân

Ví dụ: 

Some argue that since good health is significant to all individuals, the provision of medical care would be better handles by entities not primarily driven by financial returns. In my opinion, profit-seeking private entities can help push advancements in healthcare, and concerns with regards to economic motives would cease to be an issue in the long run. 

 1. Paraphrase lại đề bài
 2. Thesis statement

Một số người lập luận rằng vì sức khỏe tốt là quan trọng đối với tất cả mọi người, việc cung cấp chăm sóc y tế sẽ được xử lý tốt hơn bởi các tổ chức không chủ yếu là vì lợi nhuận tài chính. Theo quan điểm của tôi, các tổ chức tư nhân hướng đến lợi nhuận có thể giúp thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực y tế, và lo ngại liên quan đến động cơ kinh tế sẽ dần trở thành một vấn đề ít quan trọng hơn trong tương lai.

 

Thân bài 1 (Body 1)

Ở trong đoạn văn thứ nhất, bạn có thể nêu ra mặt đầu tiên cần thảo luận. Nếu bạn được yêu cầu đưa ra quan điểm lựa chọn giữa Advantages and Disadvantages, Body 1 có thể là nơi để bạn bày tỏ quan điểm đầu tiên của bạn.

Về cơ bản, một thân bài bao gồm:

  • Topic Sentence: Chứa nội dung chính (main idea) của đoạn. Mỗi đoạn văn chỉ có 1 câu Topic Sentence. 
  • Main Idea 1: Đưa ra lý do giải thích tại sao lại có Advantages hoặc Disadvantages
  • Supporting Sentences: Giải thích cho Main Idea
 • Main Idea 2 (optional)
 • Supporting Sentences (optional) 

Ví dụ: 

(1/2) One key advantage of private sector involvement in healthcare is the potential for greater medical innovation, which would result in improved patient outcomes. (3) With profit motives and pressures of competition, private companies are incentivized to invest heavily in cutting-edge research and clinical trials. This translates to improved quality of medication such as new drugs and better therapies for diseases. In contrast, government-run healthcare systems lack such commercial pressures and therefore may not feel as compelled to rush treatments to the market. 

 1. Topic sentence
 2. Main idea 1
 3. Explanation 1

Một lợi ích quan trọng của sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực y tế là tiềm năng đổi mới y tế lớn hơn, dẫn đến cải thiện kết quả cho bệnh nhân. Với động cơ lợi nhuận và áp lực từ sự cạnh tranh, các công ty tư nhân được khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Điều này dịch thành việc cải thiện chất lượng các loại thuốc như các loại thuốc mới và phương pháp điều trị tốt hơn cho các bệnh.

 

Thân bài 2 (Body 2)

Trong bài này, chúng ta có thể lặp lại trình tự tương tự Thân bài 1, tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thử thách hơn bằng cách phản biện lại quan điểm còn lại (counter-argue) bằng việc nêu ra những điểm bất hợp lý của lập luận đó. 

 • Topic Sentence: Chứa nội dung chính (main idea) của đoạn. 
 • Supporting Sentences: Giải thích cho Main Idea

Lưu ý: Supporting Sentences thường được diễn giải bằng cách đưa ra nguyên nhân (Reason), hệ quả (Result), tác động (Effect), lời giải thích (Explanation), ví dụ (Example). Không có một trình tự nào là cố định, bởi vậy, bạn chỉ cần luyện tập và lập luận theo ý tưởng của bản thân sao cho thuyết phục là được. 

Ví dụ: 

(1) Some critics might say that the emphasis on economic returns risks marginalizing poor patients. (2) As the demands for prevalent healthcare conditions are ongoing in nature and therefore price-insensitive, companies may opt to impose predatory pricing to extract more earnings from patients. (3) However, this concern does not take into account competitive market forces. When a company sets arbitrarily high prices, competitors would have an incentive to develop less costly or even better solutions. (4) This dynamic would discourage companies from applying such a short-sighted strategy, as there is a risk of losing significant business. As a result, treatment costs can be driven down gradually, hence increasing affordability for all consumers. 

 1. Nêu ra quan điểm ngược lại
 2. Giải thích thêm quan điểm đó
 3. Phản biện lại quan điểm này bằng ý kiến của bản thân – làm nổi bật điểm hại
 4. Giải thích thêm bất lợi của quan điểm này

Ngược lại, các hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ quản lý thiếu áp lực thương mại như vậy và do đó có thể không cảm thấy bị buộc phải gấp rút đưa các liệu pháp lên thị trường. Một số nhà phê bình có thể nói rằng việc tập trung vào lợi nhuận kinh tế có nguy cơ làm tách biệt bệnh nhân nghèo. Khi nhu cầu cho các điều kiện y tế phổ biến là liên tục và do đó không nhạy cảm với giá, các công ty có thể chọn áp đặt giá ác ôn để chiết xuất nhiều lợi nhuận hơn từ bệnh nhân. Tuy nhiên, lo ngại này không tính đến lực lượng cạnh tranh trên thị trường. Khi một công ty đặt giá cao một cách tùy ý, các đối thủ sẽ có động cơ phát triển các giải pháp giá thấp hơn hoặc thậm chí là tốt hơn. Điều này sẽ ngăn chặn các công ty áp dụng chiến lược ngắn hạn như vậy, vì có rủi ro mất kinh doanh đáng kể. Kết quả là, chi phí điều trị có thể giảm dần, từ đó tăng tính khả dụng cho tất cả người tiêu dùng.

 

Kết bài (Conclusion)

Trong phần này, công việc bắt buộc bạn phải làm chính là tổng hợp lại nội dung chính của cả bài văn và khẳng định lại quan điểm xuyên suốt, nhất quán từ mở bài trong 1-2 câu. Ngoài ra, nếu được yêu cầu nêu ra quan điểm, bạn có thể thêm một lời khuyên, lời dự đoán về chủ đề trong bài nếu cần. 

 • Concluding Sentence
 • Opinion/Prediction/Advice (optional) 

(1) In conclusion, while private companies can promote medical advancements through innovation incentives, there are still concerns about prioritizing profits over medical needs. (2) However, competitive market forces can discourage high prices and increase affordability over time.

 1. Kết luận lại quan điểm
 2. Bổ sung thêm ý kiến

Tóm lại, trong khi các công ty tư nhân có thể thúc đẩy tiến bộ y tế thông qua các biện pháp khuyến khích đổi mới, vẫn có những lo ngại về việc ưu tiên lợi nhuận hơn nhu cầu y tế. Tuy nhiên, các lực lượng thị trường cạnh tranh có thể ngăn cản giá cao và tăng khả năng chi trả theo thời gian.

 

Advantages and Disadvantages Essays

Bài mẫu chủ đề Healthy & Businesses

Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

Sample Answer

Some argue that since good health is significant to all individuals, the provision of medical care would be better handles by entities not primarily driven by financial returns. In my opinion, profit-seeking private entities can help push advancements in healthcare, and concerns with regards to economic motives would cease to be an issue in the long run. 

One key advantage of private sector involvement in healthcare is the potential for greater medical innovation, which would result in improved patient outcomes. With profit motives and pressures of competition, private companies are incentivized to invest heavily in cutting-edge research and clinical trials. This translates to improved quality of medication such as new drugs and better therapies for diseases. In contrast, government-run healthcare systems lack such commercial pressures and therefore may not feel as compelled to rush treatments to the market. 

Some critics might say that the emphasis on economic returns risks marginalizing poor patients. As the demands for prevalent healthcare conditions are ongoing in nature and therefore price-insensitive, companies may opt to impose predatory pricing to extract more earnings from patients. However, this concern does not take into account competitive market forces. When a company sets arbitrarily high prices, competitors would have an incentive to develop less costly or even better solutions. This dynamic would discourage companies from applying such a short-sighted strategy, as there is a risk of losing significant business. As a result, treatment costs can be driven down gradually, hence increasing affordability for all consumers. 

In conclusion, while private companies can promote medical advancements through innovation incentives, there are still concerns about prioritizing profits over medical needs. However, competitive market forces can discourage high prices and increase affordability over time.


(Nguồn: Mr. Pháp Hoàng – GV khóa 56 tại IZONE) 

Bài mẫu chủ đề Language

Chúng ta cùng tham khảo bài mẫu cho IELTS Writing Task 2, được viết bởi cô Elizabeth Ferguson (IELTS Liz), một giáo viên IELTS kì cựu nhé.  

The development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. Some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally.

What are the advantages and disadvantages to having one language in the world?

Sample Answer

It is thought by some people that English, which is now the most widely spoken language in the world, may one day predominate over all other languages and result in their eventual disappearance.

Having one language would certainly aid understanding and economic growth but there will also be some drawbacks. One evident benefit to having one global language is that it would enable greater understanding between countries. In other words, if everyone spoke one language, there would be complete understanding between not only countries but all people throughout the world which would promote learning, the flow of information and ideas. Another reason that one language would be advantageous is that it would help economic growth.

With all people speaking the same language, there would be fewer barriers and therefore trade would flourish between countries, resulting in a healthier world economy.

On the other hand, there are obvious disadvantages to having only one global language. Firstly, it would mean that all other languages would eventually disappear and, along with them, their cultures. The diversity of cultures is one of the joys this world has to offer. Each culture is unique with its own way of life and own perspectives of the world which would all be lost if there were only one language. Secondly, it would result in the collapse of tourism because there would be no reason to travel for pleasure and interest if all countries had the same language and similar cultures. This would devastate many countries economically that rely on tourism as a source of income.

In conclusion, while there are plus points to having one global language, too much would be lost as a result. Maintaining local languages and cultures should be prioritised to ensure a rich world heritage for future generations.


(Nguồn: ieltsliz.com

Một số website hữu ích cho dạng bài Advantages and Disadvantages

Với dạng bài Advantages and Disadvantages, một tiêu chí điểm vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là Coherence & Cohesion (Mạch lạc & Liên kết) Để đạt được số điểm như mong muốn cho tiêu chí này, chúng ta cần trang bị cho bản thân kĩ năng lập luận, trình bày vấn đề chặt chẽ, khách quan.

IZONE sẽ gợi ý cho bạn một vài website hữu ích, cung cấp các bài viết về nhiều chủ đề thảo luận trên thế giới hiện nay, giúp bạn có cái nhìn khách quan và đa chiều, từ đó tìm ra và đưa ra được quan điểm phù hợp với góc nhìn của bản thân.

 • BalancedPolitics (https://www.balancedpolitics.org/)
 • ProCon.org (https://www.procon.org/)

ProCon.org là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho người học IELTS, đặc biệt là khi chúng ta cần nguồn tham khảo cho bài viết IELTS Writing dạng Advantages and Disadvantages.

advantages and disadvantages

 • Debate Island (https://www.debateisland.com/

Như vậy, IZONE hi vọng sau bài viết này bạn đã nắm bắt được tổng quan dạng bài Advantages and Disadvantages, một dạng bài khá phổ biến trong bài thi Writing Task 2. Nếu có khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình luyện tập, đừng ngại ngần liên hệ với IZONE để nhận được sự hỗ trợ, giúp bạn chinh phục số điểm IELTS như mong muốn, bạn nhé.