Các cách đơn giản để nói “A tương đương B”

Tiếp nối series các bài viết để nâng cao kỹ năng Writing cho bài thi Ielts, trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách diễn đạt cái gì tương đương với cái gì.

1. Các cấu trúc diễn tả sự tương đương

TừVí dụ
A equals B
With his last jump he equalled the world record.

Nghĩa: Với cú nhảy cuối cùng, anh ấy đã cân bằng kỷ lục thế giới
A amounts to BShe said “No”, which amounted to a complete refusal.

Nghĩa:  Cô ấy nói “không”, điều đó tương đương với một lời từ chối hoàn toàn.
A is comparable to BThe price of this house is comparable to that of some other houses that are on the outskirts of the city.

Nghĩa: Giá của căn nhà này tương đương với giá một số căn nhà khác ở ngoại ô thành phố.
A is equivalent to B
Eight kilometres is roughly equivalent to five miles

Nghĩa: 8 km xấp xỉ bằng 5 dặm
A is tantamount to B (B là điều xấu) Trespassing on someone’s land was tantamount to breaking into his house

Nghĩa:  Xâm phạm đất của ai đó tương tự như đột nhập vào nhà của anh ta

2. Bài tập

Bài 1: Hãy dựa vào từ gợi ý để viết lại câu có nghĩa tương đương

1. One dollar equals 1,000 rubles these day (equivalent)
One dollar

2. The price of this supercar is equivalent to that of a house (equal)
The price of this supercar

3. Their actions are considered as a breach of contract (amount)
Their actions

4. To some activists, wearing fur means murder (tantamount)
To some activists,

5. Doing meditation is as beneficial as doing yoga (comparable)
The benefits of doing meditation

Bài 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt

1. A cubic metre of water is equivalent to 1000 litres


2. The price of the drug would be comparable to some other drugs that treat rare diseases

3. Pleasure and happiness do not necessarily amount to the same thing

4. His statement was tantamount to an admission of guilt

5. If A equals B and B equals C, then A equals C.

Bài 1
Câu 1: One dollar is equivalent to 1000 rubles these day 
Câu 2: The price of this supercar equals a house
Câu 3: Their actions amount to a breach of contract
Câu 4: To some activists, wearing fur is tantamount to murder.
Câu 5: The benefits of doing meditation are comparable to those of doing yoga

Bài 2:
Câu 1: Một mét khối nước tương đương với 1000 lít nước
Câu 2: Giá của thuốc sẽ tương đương với một số loại thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp khác
Câu 3: Niềm vui và hạnh phúc không nhất thiết phải giống nhau
Câu 4: Tuyên bố của hắn ta chẳng khác nào (tương đương với) sự thừa nhận tội lỗi
Câu 5: Nếu A bằng B và B bằng C thì A bằng C.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG