Các động từ thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả (A gây ra B)

Tiếp nối series các bài viết hướng dẫn writing, trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa 2 sự vật hoặc sự việc

A. Các động từ thể hiện nguyên nhân kết quả

TừNghĩa
A causes B

The bad weather is causing many problem for farmers
A gây ra B (B thường là điều xấu)

Thời tiết xấu đang gây ra nhiều vấn đề cho người nông dân.
A leads to B

Flood leads to crop failure.
A dẫn đến B

Lũ lụt dẫn đến mùa màng thất bát
A results in B

The cyclone has resulted in many thousands of deaths
A gây ra B

Cơn bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người
A bring about B

The invention of light bulbs brought about significant changes in the world
A mang lại, gây ra B

Sự phát minh bóng đèn mang lại những thay đổi đáng kể trên thế giới.
A is responsible for B

Cigarette smoking is responsible for about 90% of deaths from lung cancer
A chịu trách nhiệm cho B (B thường là điều xấu)

Hút thuốc lá chịu trách nhiệm cho 90% ca tử vong vì ung thư phổi
B comes from A

His success comes from his hard work
B đến từ/ là kết quả của A

Thành công của anh ấy là kết quả của sự chăm chỉ của anh ấy
B stemmed from A

His headaches stemmed from vision problems
B bắt nguồn từ A, là kết quả của A

Chứng đau đầu của anh ấy bắt nguồn từ vấn đề thị lực

B. Bài tập

Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng các từ sau đây

Environmental pollution is one of the impacts of human activities on the Earth. It is also one of the biggest problems of the world today because it (1)……… contamination, ecosystem, and it (2)……. some diseases that most people do not know about. There are four types of pollution, namely, air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution.

Most of the air pollution (3)……….. the burning of fossil fuels, motor vehicles, factories, aircraft and rockets. This can (4) ……….acid rain which damages water, soil, and vegetation. Air pollution is partly (5) ……….. the greenhouse effect which can lead to a series of environmental problems such as global warming, polar ice melting, rise of sea levels and loss of land.

1. A. brings aboutB. brings upC. brings inD. brings forward
2. A. are causingB.causesC. causeD. caused
3. A. results inB. results fromC. result ofD. results
4. A. causedB. causingC. causeD. causes
5. A. stem fromB. responsible forC. result ofD. leads to

1.A
2.B
3.B
4.C
5.B

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG