Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE CLASS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: Listen to the recording and answer the questions.
(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi) 

(Nguồn: esl-lab.com)

1. The name of the class is ……..

2. The class meets from……..

3. On average, how often will the class meet in the research lab during the last part of the course?

4. If today is Tuesday, when should the textbook be available in the bookstore?

5. A student’s grade is determined by a students’ participation, quizzes, and……..

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé!

[wptb id=2947]

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

TừNghĩa
intercultural (adj)

My name’s Karl Roberts, and I’ll be your teacher for this class, Intercultural Communication 311.
liên văn hóa (tính từ)

Tên của tôi là Karl Roberts, và tôi sẽ là giảng viên của các bạn cho lớp học này, lớp Giao Tiếp liên văn hóa 311
syllabus(n)

To begin with, uh, please look at the syllabus in front of you. 
danh mục khóa trình (của một khóa học)

Để bắt đầu, uh, vui lòng nhìn vào chương trình học trước mặt bạn..
every other week (adv)

We will be meeting in this room for the first half of the course, but we will be using the research lab every other week on Thursday in room 405 during the last two months of the class.
2 tuần 1 lần (trạng từ)

Chúng ta sẽ họp trong phòng này trong nửa đầu của khóa học, nhưng chúng ta sẽ sử dụng phòng thí nghiệm hai tuần một lần vào thứ Năm tại phòng 405 trong hai tháng cuối cùng của lớp học.
text (n)


Uh, this is the text for the class, Beyond Language. 
phần chữ trong một quyển sách (danh từ)

(giảng viên đưa trước phần chữ trong giáo trình cho sinh viên, vì sách giáo trình thật sẽ có cả ảnh minh họa, phải bỏ tiền mua, nhưng trong buổi đầu khi sinh viên chưa có sách thì giảng viên in tạm phần chữ cho cả lớp)

Đây là phần chữ của giáo trình cho lớp học, Beyond Language. 
come in (v)

Unfortunately, the books haven’t come in yet, but I was told that you should be able to buy them at the bookstore the day after tomorrow.
có sẵn (động từ)

Không may là sách vẫn chưa có sẵn, nhưng tôi được thông báo rằng các bạn có thể mua chúng ở hiệu sách vào ngày kia.
grading(n)

grading is determined by your work on a midterm and final test
việc chấm điểm (danh từ)

Việc chấm điểm được xác định bởi kết quả của bạn trong bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ,
course outline (n)

Again, as you see on your course outline
đề cương khóa học (danh từ)

Một lần nữa, như bạn thấy trên đề cương khóa học của mình
work = result (n)

Again, as you see on your course outline, grading is determined by your work on a midterm and final test, periodic quizzes, uh, a research project, and classroom participation.
kết quả công việc (danh từ)

Một lần nữa, như bạn thấy trên đề cương khóa học của mình, việc chấm điểm được xác định bởi kết quả của bạn trong bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, các bài kiểm tra nhỏ định kỳ , uh, một dự án nghiên cứu và việc tham gia hoạt động trong lớp học.
office hours(n)

My office hours are from 1:00 to 2:00 on Wednesdays
giờ làm việc hành chính (danh từ)

Giờ làm việc hành chính của tôi là từ 1:00 đến 2:00 vào các ngày Thứ Tư,
set up an appointment (v)

My office hours are from 1:00 to 2:00 on Wednesdays, and you can set up an appointment to meet with me at other times as well
thiết lập một buổi gặp mặt (động từ)

Giờ làm việc hành chính của tôi là từ 1:00 đến 2:00 vào các ngày Thứ Tư, và bạn cũng có thể hẹn gặp tôi vào những thời điểm khác
objective(n)

Okay, let me explain a little bit more about the class and its objectives.
mục tiêu (danh từ)

Được rồi, hãy để tôi giải thích thêm một chút về lớp học và mục tiêu của nó.