Vocabulary: Phân biệt Die và Died

Có một lỗi ngữ pháp mà chúng ta thường hay mắc phải, đó là dùng chủ động với bị động khá bừa bãi’. Điều này sẽ dẫn đến ngôn ngữ không tự nhiên.Bài viết này sẽ chia sẻ một trường hợp như vậy, đó là dùng ‘die’, ‘dead’ ‘và ‘died’.

Rất nhiều lần có những bạn nói những câu như: ‘He was died in the accident’. Lỗi này xảy ra vì chúng ta có xu hướng dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, nên nói rằng ‘anh ấy bị chết’ cảm giác sẽ xuôi. Nhưng thực ra, đây là một lỗi sai ngữ pháp cần được khắc phục ngay lập tức.

1. Die (v): chết, mất, qua đời (=pass away), nghĩa bóng là dừng lại/chấm dứt, chúng ta sẽ dùng động từ này ở dạng chủ động

E.g.

She will not tell anyone – the secret will die with her.

Our love will never die.

2. Died (v) là form quá khứ của động từ die, vì thế khi muốn nói ai đó đã qua đời hoặc cái gì đó đã không còn, chúng ta sẽ sử dụng từ này với vai trò là động từ chính trong câu, chứ không phải với vai trò past participle trong câu chủ động

E.g.

✅ Michael Jackson died in 2009

❌ Michael Jackson was died in 2009

✅ Twelve people died in the accident.

❌ Twelve people was died in the accident.

3. Trong trường hợp các bạn muốn sử dụng ‘to be’ thì phải đi kèm với tính từ, và từ các bạn đang tìm kiếm là từ ‘dead’ (a). Theo đó, 2 ví dụ phía trên nếu đổi thành như sau sẽ đúng:

✅ Michael Jackson was dead in 2009

✅ Twelve people were dead in the accident

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG