Vocabulary | IZONE

Vocabulary: Phân biệt Sky và Skies

Sky Photography: How to Capture Dramatic Skies in Your Photos - 42 West,  the Adorama Learning Center

Thông qua bài viết này, chúng ta hãy cùng thảo luận về hai danh từ sky và skies để hiểu rõ hơn lý do vì sao lại có những cách dùng khác nhau nhé. 

1. Sky:

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, ‘sky’ có nghĩa là the area above the earth, in which clouds, the sun, etc. can be seen, chúng ta vẫn hiểu nôm na là bầu trời nói chung

E.g. The moon is full, the sky full of stars.

Jule lifted his head to the night sky and closed his eyes

2. Skies:

  • Hiển nhiên, skies là danh từ ở dạng số nhiều của sky, tuy nhiên 2 từ này có sự khác biệt nhất định. Theo định nghĩa, skies là the sky in a particular state or place. Nói cách khác, khi skies ở dạng số nhiều, nó ám chỉ bầu trời cụ thể ở một trạng thái nhất định hoặc một nơi nào đó cụ thể

E.g. We’re off to the sunny skies of Florida.

Trong ví dụ trên, bầu trời này là ở một địa điểm cụ thể, đó chính là Florida, vì thế ta có thể dùng ‘skies’

E.g. Skies in Britain are very different from skies in Argentina

E.g. The skies were overcast, and it was chilly and damp.

Trong trường hợp này, chúng ta đang muốn ám chỉ thời tiết (trạng thái) trên bầu trời lúc này, đó là nó u ám, lạnh và ẩm, do đó ta dùng ‘skies’.

  • Skies cũng là một danh từ được sử dụng nhiều hơn trong văn thơ, được diễn tả văn hoa hơn là sky