Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 17 – Applications and application forms

Dưới đây là những từ vựng cực kỳ phổ biến khi tìm hiểu về sự nghiệp và quá trình ứng tuyển, các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

(Nguồn: Cambridge Academic Vocabulary in use)

The application process – Quy trình tuyển dụng

Sau khi học các từ vựng trên, các bạn hãy làm thử bài tập dưới đây nhé!

Bài 1: Hoàn thành bức thư sau dựa vào các từ trong bảng.

career                                get                  post graduate         filled          profile       entry requirements  transcript        grades                    deadline     call

Hi Miles,
I’d love a (1) as an international lawyer and am really hoping I can (2) in to Wanstrow University to do a (3) course in law there. I’ve (4) in all the necessary forms and just hope that my academic (5) will be good enough for them. I think I fulfil all their (6) but who knows! It took me ages to get the (7) of my college (8) etc. translated but I managed to get everything in by the (9) . So now I just have to wait to see if they (10) me for an interview or not. Fingers crossed!
Lucia

Điểm số của bạn là % – đúng / câu