Listening 3.0 - 4.5 | IZONE

Listening 3.0 - 4.5

Listen Carefully – Unit 3 – Times

Listen Carefully – Unit 3 – Times

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Nghe và điền thời gian (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio 1. five past three2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Activity 3 Nghe và điền thời gian của các chuyến bay (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) AudioContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Times"

Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 2)

Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 2)

Activity 5 When did these visitors arrive in Britain and when will they leave? Listen and write the day each person arrived and the day they are leaving(Những du khách này đến Anh khi nào và họ sẽ rời đi khi nào? Nghe và viết ngày từng người đến và ngày họ rời đi) LưuContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 2)"

Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 1)

Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 1)

Activity 1 Listen to the tape and write down the years.(Nghe đoạn băng và viết các năm) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Activity 2 When did these famous writers live? Listen and write down when they were born and when they died.(CácContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Dates (Part 1)"

Listen Carefully – Unit 2 – Places

Listen Carefully – Unit 2 – Places

Activity 1 Bạn sẽ nghe tên một số quận hạt ở Anh Quốc. Chọn quận hạt mà bạn nghe được. (Một ví dụ đã được làm sẵn) Audio 1. Berkshire Buckinghamshire 2. Cambridgeshire Cornwall 3. Devon Durham Dorset 4. Gwent Kent 5. Lincolnshire Leicestershire Lancanshire 6. Merseyside Tayside 7. Strathclyde Staffordshire 8. West Glamorgan WestContinue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Places"

Listen Carefully – Unit 2 – Meeting People

Listen Carefully – Unit 2 – Meeting People

Activity 1 Nghe và điền câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. Good morning. How are you today? -> ________Fine thanks_____________ 2. Nice day, isn’t it? 3. How was your weekend? 4. Hi. How’s everything? 5. Hello. My name’s Pat 6. What did you say your name was?Continue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Meeting People"

Listen Carefully – Unit 2 – Names

Listen Carefully – Unit 2 – Names

Activity 1 Listen to the tape and write down the names from 1-20 (Nghe audio và viết lại các tên họ theo thứ tự đọc từ 1-20) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Activity 2 Some ofContinue reading "Listen Carefully – Unit 2 – Names"

Listen Carefully – Unit 1 – Telephone numbers

Listen Carefully – Unit 1 – Telephone numbers

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Đề bài: Nghe 8 đoạn audio (mỗi đoạn gồm một dãy số điện thoại) và điền vào bảng 8 dãy số ấy Audio a. b. c. d. e. f. g. h. Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào đây để xemContinue reading "Listen Carefully – Unit 1 – Telephone numbers"

Listen Carefully – Unit 1 – Addresses

Listen Carefully – Unit 1 – Addresses

Activity 1 Listen to people asking for the addresses of these places. Tick the correct address (Nghe các nhân vật trong audio hỏi địa chỉ của 6 địa danh sau đây. Đánh dấu X vào địa chỉ tương ứng của mỗi địa danh) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. American Express 890 Mount Street 819 MountContinue reading "Listen Carefully – Unit 1 – Addresses"