Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 13: The planets (Ngữ pháp: Past modal verbs)

I. Luyện nói Part 1

1. How often do you watch shows about Earth and other planets?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:  

to be really into: thích cái gì

watch documentaries: xem phim tài liệu

busy schedule: lịch trình bận rộn

entertaining: giải trí

informative: nhiều thông tin

I am really into learning more about our planet so I love watching documentaries on the topic. Even though I have quite a busy schedule, I try to watch them on the weekends. They are very entertaining and informative to me.

2. Can you see the moon and the stars where you live?

Từ vựng gợi ý: 

from time to time: thỉnh thoảng

air pollution: ô nhiễm không khí

overcast: âm u

most of the time: phần lớn thời gian

the countryside: vùng nông thôn

shining moon: vầng trăng sáng

a shooting stars: sao băng

Yes, from time to time. The level of air pollution in Hanoi is quite high so the sky is overcast most of the time. However, whenever I come to the countryside, I can see the shining moon and stars. There was one time when the sky was so clear that me and my siblings could see a shooting star.

3. Do you like to learn about Earth and other planets?

Từ vựng gợi ý: 

the planet we live on: trái đất/hành tinh chúng ta đang sinh sống

fascinating: thú vị

explore: khám phá 

the solar system: hệ mặt trời 

resources: tài nguyên/tài liệu

freely: một cách tự do thoải mái

Yes, I do. Learning about the planet we live on is very important and exploring the other planets is very fascinating. Ever since I was a child, I have always been interested in understanding more about the Earth and the solar system as well. There were a lot of resources at school so I could freely learn about the topic. 

II. Luyện nói Part 2

1. Describe someone you know who dresses well.

You should say:

  • Who they are
  • How you know them
  • What kind of clothes they wear
  • and say why you like the way they dress.

Từ vựng gợi ý:

educational TV programmes: chương trình TV giáo dục

several episodes: một vài tập phim

different habitat: môi trường sống khác

to be formed: được hình thành

way back then: từ rất lâu

broadcast: phát sóng/chiếu

not pay much attention to: không để ý đến

the trailers: đoạn giới thiệu

eye-catching: bắt mắt

stunning: tuyệt đẹp

image of nature: hình ảnh thiên nhiên

persuade someone to: thuyết phục ai làm gì

the whole series: toàn bộ chương trình

the photography: nghệ thuật nhiếp ảnh

the epic scenes: những cảnh quay hoành tráng

ash and rocks: bụi và đá

all living creatures: toàn bộ sinh vật sống

to be amazed at: ngạc nhiên về cái gì

managed to: có thể làm gì/sắp xếp để làm gì

location: địa điểm

animal species: loài động vật

open one’s eye to: mở rộng tầm mắt

wonder of: sự kỳ thú của

similar to: giống/tương tự

I’m going to talk about one of my favourite educational TV programmes, which is a  documentary called ‘Planet Earth’. There are several episodes in this programme, and each one features a different habitat on Earth, such as mountains, caves, deserts and jungles. It also showed us how the Earth was formed way back then.

I first saw ‘Planet Earth’ on television when it was broadcast years ago. At first, I didn’t pay much attention to the show. However the trailers were really eye-catching because they showed stunning images of nature. These trailers persuaded me to watch the first episode. After the first episode, I was so interested that I continued to watch the whole series. 

What I liked most about the ‘Planet Earth’ series was the photography, and by that I mean the epic scenes. They tell the story of the planet from when it was created from ash and rocks to now when it is a beautiful habitat for all living creatures. I was amazed at how they had managed to film in so many locations. I enjoyed learning about strange animal species, and the programme opened my eyes to the wonders of our planet. I would definitely watch more programmes similar to this in the future. 

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Past Modals – đã được sử dụng trong một số câu sau: 

  • There was one time when the sky was so clear that me and my siblings could see a shooting star.

There were a lot of resources at school so I could freely learn about the topic.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG