Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 4: Education (Ngữ pháp: Future Tense 1)

I. Luyện nói Part 1

1. Do you enjoy studying at school?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý: 

see one’s classmates : gặp bạn bè cùng lớp

have a sharp mind: có đầu óc sắc bén, sắc sảo

schoolwork: lượng công việc 

handle: xử lý

hard work pays off: công sức. 

get a scholarship: nhận học bổng

semester: kì học

Yes, I do. Going to school is a chance for me to see all of my classmates and we are very close. We not only help each other in class but we also have fun during our breaks. Also, I have a sharp mind so the schoolwork isn’t too much for me to handle. I believe my hard work will pay off and I will get a scholarship at the end of this semester. 

2. What was your favorite subject as a child?

Từ vựng gợi ý: 

mathematics: toán học 

numbers and equations: con số và biểu thức

come naturally: thấy cái gì dễ 

primary schools:  trường tiểu học

encouraging (adj)  động viên

everything goes according to plan: nếu mọi thứ theo như kế hoạch

Future: well-respected math-teacher: giáo viên dạy toán được coi trọng/có địa vị 

inspire:  truyền cảm hứng

Well, I personally liked mathematics a lot. I have been very good with numbers and equations so the subject came natural to me. Also, my math teachers in primary school were really encouraging and they helped me a lot. If everything goes according to plan, I’m going to become a well-respected math teacher one day to inspire people to learn math.

3. Can you describe yourself as a good student?

Từ vựng gợi ý: 

make an effort to: cố gắng/bỏ công làm gì 

pay attention to: chú ý 

be punctual:  đúng giờ

respectful: tôn trọng

scholarship: học bổng

I don’t think I am the best student but I always make an effort to pay attention in class and be punctual with my homework as well. In addition, I am very respectful to my teachers in and out of class. Also, my grades are good so I think I am going to get a scholarship later this year.

II. Luyện nói Part 3: 

1. Is a good education more important to a boy or a girl? Why?

Từ vựng gợi ý:

essential: quan trọng

both genders: hai giới tính

have the right to: có quyền làm gì

have proven: chứng minh/chứng tỏ rằng

perform: biểu diễn/thực hiện

as well as: ngang bằng

used to be men’s: từng là của đàn ông

be able to: có thể

degree: bằng cấp

follow their dream careers: theo đuổi công việc mơ ước

I believe that education is essential for both genders because everyone should have the right to go to school. In the past, women were told to stay home, and very few women were sent to school. However, in today’s society, women have proven that they can perform as well as men. In fact, many jobs that used to be men’s are now being done by women. If more women can go to school, I think they are going to do even better in the future. Therefore, women should be able to study for a degree in university or college in order to follow their dream careers.

2. How well do you think schools should prepare young people for working life?

Từ vựng gợi ý:

prepare for: chuẩn bị cho 

the life of a working adult: cuộc sống làm việc như người lớn

basic knowledge: kiến thức nền tảng

time management: quản lý thời gian

teamwork: làm việc nhóm

beneficial: có ích

enter the workforce: gia nhập thị trường lao động

equipped with: được trang bị với

specialized knowledge: kiến thức chuyên môn

focus on: tập trung vào

I think schools should help students to be prepared for the life of a working adult as best as they can. Schools are the place where we learn all the basic knowledge and the skills that can really help us later on in life like time management or teamwork. This will be very beneficial for the students when they enter the workforce

This is especially true for university students. They will be equipped with specialized knowledge to be suitable for their future jobs. Also, to do their jobs well, they need specialized knowledge. Schools should focus on this area so that their students can perform well in their future jobs.

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Thì Tương lai đơn đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • I believe my hard work will pay off and I will get a scholarship at the end of this semester. 
  • This is especially true for university students. They will be equipped with specialized knowledge to be suitable for their future jobs

Thì Tương lai gần đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • Also, my grades are good so I think I am going to get a scholarship later this year
  • If more women can go to school, I think they are going to do even better in the future.

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG