Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 9: Employment and finance (Ngữ pháp: Articles)

I. Luyện nói part 1

1. What is your dream job?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:

dream of doing sth: ước mơ làm gì đó

marketer (n): người làm trong lĩnh vực marketing

career (n): nghề nghiệp, sự nghiệp

earn a good income: kiếm được thu nhập tốt

major (n): chuyên ngành

I’ve always dreamt of being a marketer, because, you know, I think this career will help me earn a good income. That’s why I chose marketing as my major at university.

2.  Is it a popular job in your country?

Từ vựng gợi ý:

the way I see things: theo quan điểm của tôi

high-paid job: công việc lương cao

prefer (v): thích hơn

short of money: thiếu tiền

cover one’s daily living expenses: trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày

financially comfortable: thoải mái về mặt tài chính

a sense of fulfilment at work: sự thỏa mãn trong công việc

priority (n): sự ưu tiên

It really depends. The way I see things, high-paid jobs are often preferred by those who are short of money, because they need salaries to cover their daily living expenses. For those who are more financially comfortable, I think a sense of fulfilment at work will be their priority

3. Why do people care too much about money?

Từ vựng gợi ý:

allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

meet one’s basic needs: đáp ứng những nhu cầu cơ bản

(Without money) cannot afford sth: không thể chi trả được cho cái gì

shelter (n): chỗ ở

amenities (n): tiện nghi

happiness (n): niềm vui

constantly worried about sth: luôn luôn phải lo lắng về cái gì 

make ends meet: kiếm đủ sống

let alone: chứ đừng nói đến

I suppose the simple reason is that money allows people to meet their basic needs in life. I mean without money, one cannot afford food or shelter, let alone other amenities. Money also brings people happiness because they will not have to be constantly worried about making ends meet every day. 

II. Luyện nói Part 2

Part 2: Describe a job that you consider highly important.

You should say:

 • what the job is
 • what the job involves
 • why it is important

and explain if people who do this job are appreciated enough by society

Từ vựng gợi ý:

education (n): giáo dục

backbone (n): (nghĩa bóng) xương sống (phần quan trọng nhất)

without sth: không có cái gì

thrive (v): phát triển 

think of sth as sth: nghĩ về cái gì như là

teaching (n): nghề dạy học

crucial professions: những nghề nghiệp quan trọng

an indispensable part: một phần không thể thiếu

learning process: quá trình học tập

timely guidance: sự hướng dẫn kịp thời

completely understand sth: hoàn toàn hiểu hết cái gì

deliver knowledge: truyền tải kiến thức

motivate (v): tạo động lực

inspire (v): truyền cảm hứng

pursue one’s dream: theo đuổi giấc mơ

highly appreciated: rất được coi trọng

classes (n): các tầng lớp (trong xã hội)

a special day: một ngày đặc biệt

respect (n): sự kính trọng

gratitude (n): lòng biết ơn

salary (n): tiền lương

not worth one’s effort: không xứng đáng với công sức

apart from sth: ngoài cái gì ra

You know, people often say education is the backbone of any society and without it, a country can’t thrive. I completely agree with that. That is also the reason why I think of teaching as one of the most crucial professions in society.

To start off, I would say that teachers always play an indispensable part in everyone’s learning process, as they are the ones who provide students with timely guidance and make sure that they completely understand lessons. Apart from delivering knowledge, teachers also motivate and inspire students to pursue their dreams and become successful in the future. 

From the beginning of civilization till the present day, teachers have always been highly appreciated by people of all classes. I believe every country now has a special day for people to show their respect and gratitude towards this profession. For instance, in Vietnam, we have the 20th of November. That being said, in some countries, the salaries teachers receive are not worth their effort. Like in Vietnam, teachers are paid much lower than other occupations like physicians or engineers.

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Mạo từ “the” đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • I suppose the simple reason is that money allows people to meet their basic needs in life.
 • To start off, I would say that teachers always play an indispensable part in everyone’s learning process, as they are the ones who provide students with timely guidance and make sure that they completely understand lessons.
 • Apart from delivering knowledge, teachers also motivate and inspire students to pursue their dreams and become successful in the future. . 
 • That being said, in some countries, the salaries teachers receive are not worth their effort. 

Mạo từ “a/an” đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • I’ve always dreamt of being a marketer, because, you know, I think this career will help me earn a good income.
 • You know, people often say education is the backbone of any society and without it, a country can’t thrive. 
 • To start off, I would say that teachers always play an indispensable part in everyone’s learning process,

Một số câu sau có chứa các danh từ không có mạo từ đi kèm: 

 • That’s why I chose marketing as my major at university.
 • The way I see things, high-paid jobs are often preferred by those who are short of money.
 • I suppose the simple reason is that money allows people to meet their basic needs in life.
 • You know, people often say education is the backbone of any society and without it, a country can’t thrive.

Like in Vietnam, teachers are paid much lower than other occupations like physicians or engineers.

quynhanhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG