Basic IELTS Reading – UNIT 16: WHAT IS STRESS?

Basic IELTS Reading – UNIT 16: WHAT IS STRESS?

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “What is stress?” nhé!

A. BÀI ĐỌC

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

(Nguồn: Basic IELTS Reading)

What is stress?

Most people would say they know what stress is. But for scientists who study stress, it has been surprisingly hard to define. This is because there are so many ways of looking at stress.

Some researchers have studied how our bodies react to stress. “You know how your heart beats faster, you perspire more heavily, and your words do not come out right when you are placed in a stressful situation”. But knowing how we feel when we experience stress does not explain it; nor does it tell us what causes it.

Other scientists have looked at stressors: events or situations that produce stress. A deadline, a poor test performance, or bothersome noises all may be thought of as stressors. Even pleasant events can be stressors. Planning a party or starting a new job can be just as stressful as being called to the principal’s office.

Stress, then, can be caused by both negative and positive events, or stressors. Of course, whether an event is thought of as positive or negative is, in some way, a matter of personal choice.

In sum, it is the way people interpret an event that makes it stressful or not stressful. This process of interpretation is called appraisal. Depending on how people appraise, or judge circumstances, they may or may not consider them stressful.

What, specifically, causes people to appraise a situation as stressful? “The answer depends on how much of a threat or challenge it appears to be” Circumstances that bring a threat or challenge to a person’s sense of well-being produce stress. Those that do not threaten or challenge us are not stressful.

Looking at stress this way gives us a general definition of the concept of stress. Stress is a response to circumstances that seem threatening or challenging.

The circumstances that cause stress vary from one person to another. It all depends on how we appraise circumstances. In addition, the things that cause us stress today may not cause us stress at another time. And the opposite is true: things that once caused no stress may now be stressful.

B. BÀI TẬP

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Exercise 1: Decide which of the following choices is closest in meaning to the bold word in the sentence and write down the corresponding letter.

1. Planning a party or starting a new job can be just as stressful as being called to the principal’s office.

2. A deadline, a poor test performance, or bothersome noises all may be thought of as stressors.

3. Depending on how people appraise, or judge, circumstances, they may or may not consider them stressful

4. The circumstances that cause stress vary from one person to another

Exercise 2: Complete the summary below by choosing NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

It is hard for the scientists to define the word 5because there are many ways of looking at it. Your body reacts to stress with a fast-beating heart, heavy perspiration and so on when you are in 6.. 7refer to events or situations that produce stress and they may even include 8such as 9and starting a new job. In general, stress can be caused by both negative and positive events.

Exercise 3: Look at the following statements. Write

TRUE if the statement is true;

FALSE if the statement is false;

NOT GIVEN if the information is not given in the passage.

10. Knowing our feelings about stress can explain what causes the stress.
11. Bothersome noises are more likely to cause stress than a poor test performance.
12. Negative events cause more stress than positive ones do.
13. Sometimes whether an event is negative or not is based on a personal decision.
14. Whether an event is considered stressful may be determined by the way people interpret it.
15. Sometimes those circumstances that are not threatening to us are also stressful.
16. An event or situation may not always be a stressor

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

STTĐáp ánGiải thích thêm
1BPrincipal (n) = Headmaster (n): Hiệu trưởng
2A
3B
4A
5stressKeywords: “Most people would say they know what stress is. But for scientists who study stress, it has been surprisingly hard to define”
6A stressful situationKeywords: “You know how your heart beats faster, you perspire more heavily, and your words do not come out right when you are placed in a stressful situation”
7stressorsKeywords: “Other scientists have looked at stressors: events or situations that produce stress.”
8Pleasant eventsKeywords: “ Even pleasant events can be stressors.Planning a party or starting a new job can be just as stressful as being called to the principal’s office”.
9Planning a partyKeywords: “Planning a party or starting a new job can be just as stressful as being called to the principal’s office”
10FALSEQuestion: Knowing our feelings about stress can explain what causes the stress.
Keywords: “But knowing how we feel when we experience stress does not explain it; nor does it tell us what causes it”.
11NOT GIVENQuestion: Bothersome noises are more likely to cause stress than a poor test performance.
Keywords: “A deadline, a poor test performance, or bothersome noises all may be thought of as stressors”.
12NOT GIVENQuestion: Negative events cause more stress than positive ones do.Không đề cập trong bài
13TRUEQuestion: Sometimes whether an event is negative or not is based on a personal decision.
Keywords: “whether an event is thought of as positive or negative is, in some ways, a matter of personal choice”.
14TRUEQuestion: Whether an event is considered stressful may be determined by the way people interpret it.
Keywords: “ it is the way people interpret an event that makes it stressful or not stressful.”
15FALSEQuestion: Sometimes those circumstances that are not threatening to us are also stressful.Keywords: “Those that do not threaten or challenge us are not stressful”.
16TRUEQuestion: An event or situation may not always be a stressor.
Keywords: “the things that cause us stress today may not cause us stress at another time”.

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

TừNghĩa
Surprisingly hardBut for scientists who study stress, it has been surprisingly hard to define.
khó một cách đáng kinh ngạc(Từ surprisingly được sử dụng để nhấn mạnh sự khó khăn của các nhà khoa học trong việc định nghĩa từ “stress”).

Nhưng với những nhà khoa học nghiên cứu về sự căng thẳng thì họ thấy cực kỳ khó để định nghĩa từ này
For sb


But for scientists who study stress, it has been surprisingly hard to define.
trong tình huống này sẽ không có nghĩa là “cho ai”, mà có nghĩa là “đối với ai”.

Nhưng với những nhà khoa học nghiên cứu về sự căng thẳng thì họ thấy cực kỳ khó để định nghĩa từ này
Look at sth (v)

This is because there are so many ways of looking at stress
nhìn nhận về cái gì. (động từ)

Các bạn chú ý trong tình huống này, cụm từ “look at” không ám chỉ hành động nhìn, mà tác giả muốn đưa ra cái nhìn, quan điểm của mọi người với sự căng thẳng.

Để thấy rõ sự khác biệt, các bạn hãy xem ví dụ sau.
Ví dụ:
– He is looking at a new building. (Anh ta đang nhìn vào một tòa nhà mới)
– You’ll look at things differently when you get to my age (bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ khác đi khi đến độ tuổi của tôi)

Đó là bởi vì có rất nhiều cách nhìn nhận về sự căng thẳng
Study = research (v)


Some researchers have studied how our bodies react to stress
nghiên cứu. (động từ)Các bạn đừng nhầm lẫn từ study có nghĩa là “học” trong trường hợp này nhé!”
Một số nhà nghiên cứu đã nghiên cứu phản ứng của cơ thể chúng ta với sự căng thẳng
Perspire = sweat (v)
You know how your heart beats faster, you perspire more heavily, and your words do not come out right when you are placed in a stressful situation
đổ mồ hôi. (động từ)
Bạn biết là tim bạn đập nhanh hơn, bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, và không nói năng được rõ ràng khi rơi vào một tình huống căng thẳng
Words come out = words are spoken
You know how your heart beats faster, you perspire more heavily, andyour words do not come out right when you are placed in a stressful situation
những lời được nói ra
Bạn biết là tim bạn đập nhanh hơn, bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, và không nói năng được rõ ràng khi rơi vào một tình huống căng thẳng
Experience (v)

But knowing how we feel when we experience stress does not explain it; nor does it tell us what causes it
Trải qua (động từ)
Experience không phải là “kinh nghiệm”, mà là hành động: trải qua điều gì đó, ở đây là trải qua stress


Nhưng việc biết mình cảm thấy như nào khi trải qua căng thẳng không giải thích được nó, và cũng không cho chúng ta biết điều gì gây ra nó.
Look at sth (v)

Other scientists have looked at stressors: events or situations that produce stress.
kiểm tra, nghiên cứu cái gì. (động từ)

Những nhà khoa học khác thì nghiên cứu về stressors – các sự kiện, tình huống gây ra căng thẳng
Bothersome (a) = annoying (a) = troublesome (a)
A deadline, a poor test performance, or bothersome noises all may be thought of as stressors.
Khó chịu (tính từ)

Một deadline, kết quả kiểm tra kém hoặc tiếng ồn khó chịu, tất cả đều có thể được coi là những yếu tố gây căng thẳng
Stressor (n)Even pleasant events can be stressors.
nguyên nhân gây ra căng thẳng. (danh từ)
Các bạn có thể nhớ từ này bằng cách liên tưởng đến từ stress (n): căng thẳng

Ngay cả những sự kiện vui vẻ cũng có thể là nguyên nhân gây căng thẳng
As stressful as 

planning a party or starting a new job can be just as stressful as being called to the principal’s office.
Cũng căng thẳng như (ngữ pháp so sánh ngang bằng)

Việc lên kế hoạch cho một bữa tiệc hay bắt đầu một công việc mới có thể cũng căng thẳng như khi bị gọi lên phòng hiệu trưởng
In some way

Of course, whether an event is thought of as positive or negative is, in some way, a matter of personal choice
theo cách nào đó.

Đương nhiên, một tình huống được cho là tích cực hay tiêu cực thì nó cũng chỉ là sự lựa chọn mang tính cá nhân theo cách nào đó.
In sum

In sum, it is the way people interpret an event that makes it stressful or not stressful.
Tóm lại

Tóm lại, chính cái cách mà mọi người diễn giải một tình huống mới khiến nó có căng thẳng hay không
Make sth + adjIn sum, it is the way people interpret an event that makes it stressful or not stressful.
khiến cái gì, điều gì trở nên như nào.
VD: This color makes the room brighter (Màu này khiến căn phòng sáng sủa hơn)

Tóm lại, chính cái cách mà mọi người diễn giải một tình huống mới khiến nó có căng thẳnghay không
Appraisal (n)

This process of interpretation is called appraisal.
sự đánh giá, thẩm định (danh từ)

Quá trình diễn giải này được gọi là “appraisal
Consider + sth + adj (v)Depending on how people appraise, or judge circumstances, they may or may not consider them stressful.
nghĩ cái gì như thế nào (động từ)
VD: I consider his piece of music quite excellent. (tôi nghĩ bản nhạc của anh ấy rất xuất sắc)

Còn phụ thuộc vào cách mọi người “appraise”, hoặc đánh giá tình huống, họ có thể coi những tình huống đó gây căng thẳng hay không.
Appraise sth as + adj = consider sth as adj (v)
What, specifically, causes people to appraise a situation as stressful?
coi cái gì như nào (động từ)

Vậy cụ thể, điều gì khiến mọi người coi một tình huống là căng thẳng?
Appear (v)


The answer depends on how much of a threat or challenge it appears to be
trông có vẻ(không có nghĩa là “thực hiện”, mà ở câu nó giống như từ seem)

Câu trả lời còn phụ thuộc vào mức độ đe dọa hoặc thách thức của tình huống đó.
Well-being (n)

Circumstances that bring a threat or challenge to a person’s sense of well-being produce stress.
sự khỏe mạnh, hạnh phúc (danh từ)

Chính những tình huống mà đem đến sự đe dọa hay thách thức cho cảm giác hạnh phúc của một người thì gây ra căng thẳng.
Seem +adjStress is a response to circumstances that seem threatening or challenging
có vẻ như nào
Ví dụ: Ann didn’t seem very pleased. (Ann có vẻ không vui lắm)

Căng thẳng là một phản ứng với những tình huống có vẻ mang tính đe dọa, thách thức
Vary (v) = Differ (v)

The circumstances that cause stress vary from one person to another.
khác nhau (động từ)

Những tình huống gây căng thẳng khác nhau với từng người.
Depend on (v)

It all depends on how we appraise circumstances
phụ thuộc vào cái gì (động từ)

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta đánh giá những tình huống đó
In addition


In addition, the things that cause us stress today may not cause us stress at another time
Ngoài ra (Cụm từ này được sử dụng để nói hoặc giới thiệu thêm về cái đã được nói trước)

Ngoài ra, những thứ mà gây căng thẳng cho chúng ta ngày hôm nay có thể không khiến chúng ta căng thẳng vào lúc khác
Once (adv)

And the opposite is true: things that once caused no stress may now be stressful
trước đây

Và có thể ngược lại: Những thứ mà trước đây không căng thẳng thì giờ đây có thể gây căng thẳng.