Ứng dụng Grammar vào Speaking | IZONE

Series Ứng dụng Grammar vào Speaking

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 1: Holidays and Travel (Ngữ pháp: Simple Tenses)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you like traveling? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  a big fan of sth: rất hâm mộ/thích cái gì been to: đã từng đến đâu learn about sth: tìm hiểuContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 1: Holidays and Travel (Ngữ pháp: Simple Tenses)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 2: Free time (Ngữ pháp: Continuous Tenses)

I. Luyện nói Part 1  1. What do you do in your free time? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  spare time: thời gian rảnh  hit the gym: đi tập gym  stay fit: giữ dáng get stronger:Continue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 2: Free time (Ngữ pháp: Continuous Tenses)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 3: Fame (Ngữ pháp: Past)

I. Luyện nói Part 1 Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! 1. Do you like any foreign celebrities? Từ vựng gợi ý: Before – a big fan of sth/sb: rất hâm mộ ai/cái gì amazing singing voice: giọng hát tuyệt vờiContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 3: Fame (Ngữ pháp: Past)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 4: Education (Ngữ pháp: Future Tense 1)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you enjoy studying at school? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  see one’s classmates : gặp bạn bè cùng lớp have a sharp mind: có đầu óc sắc bén, sắcContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 4: Education (Ngữ pháp: Future Tense 1)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 5: The Internet (Ngữ pháp: Future Tenses)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you use the Internet much during the day? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  wake up: thức dậy check one’s messages and emails: kiểm tra tin nhắn và email (DuringContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 5: The Internet (Ngữ pháp: Future Tenses)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 6: Family - Ngữ pháp: Word Order

I. Luyện nói Part 1 1.  Do you have a large or small family? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  immediate family : gia đình thân cận extended family: gia đình mở rộng/ đại gia đình close-knit:Continue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 6: Family – Ngữ pháp: Word Order"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 7: The Environment (Ngữ pháp: Subject + Verb Agreement)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you think pollution is a big problem nowadays? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý: country (n): đất nước to be affected by sth: bị ảnh hưởng bởi cái gì toContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 7: The Environment (Ngữ pháp: Subject + Verb Agreement)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 8: Food (Ngữ pháp: Countable and Uncountable Noun)

I. Luyện nói Part 1 1. What’s your favorite food? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  a picky eater: người kén ăn traditional cuisine: ẩm thực truyền thống combination: sự kết hợp fresh and flavorful ingredients: nguyênContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 8: Food (Ngữ pháp: Countable and Uncountable Noun)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 9: Employment and finance (Ngữ pháp: Articles)

I. Luyện nói part 1 1. What is your dream job? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý: dream of doing sth: ước mơ làm gì đó marketer (n): người làm trong lĩnh vực marketing career (n): nghềContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 9: Employment and finance (Ngữ pháp: Articles)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 10: The youth - Ngữ pháp: Linking words and Signposting

I. Luyện nói Part 1 1. Were you part of any teams or clubs in school? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  English club: câu lạc bộ Tiếng Anh fun experience: trải nghiệm vui close with: thânContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 10: The youth – Ngữ pháp: Linking words and Signposting"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 11: People and Places (Ngữ pháp: Comparatives and Superlatives)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 11: People and Places (Ngữ pháp: Comparatives and Superlatives)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 12: Crime (Ngữ pháp: Modals 1)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 12: Crime (Ngữ pháp: Modals 1)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 13: The planets (Ngữ pháp: Past modal verbs)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 13: The planets (Ngữ pháp: Past modal verbs)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 14: Globalization (Ngữ pháp: Conditionals)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 14: Globalization (Ngữ pháp: Conditionals)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 15: Culture and Modern Society (Ngữ pháp: Reported Speech)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 15: Culture and Modern Society (Ngữ pháp: Reported Speech)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 16: Health and Fitness (Ngữ pháp: Pronoun use)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 16: Health and Fitness (Ngữ pháp: Pronoun use)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 17: Fashion (Ngữ pháp: Paragraph and Text Organization)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 17: Fashion (Ngữ pháp: Paragraph and Text Organization)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 18: Film and Entertainment (Ngữ pháp: The Passive)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 18: Film and Entertainment (Ngữ pháp: The Passive)"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 19: Wildlife - Ngữ pháp: Relative Clause

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 19: Wildlife – Ngữ pháp: Relative Clause"

Ứng dụng Grammar vào Speaking - Unit 20: Men and Women - Ngữ pháp: Noun Phrases

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 20: Men and Women – Ngữ pháp: Noun Phrases"