Sở hữu cách

Ở Tiếng Việt, để có thể nói vật gì đó là của ai, mọi chuyện khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần thêm từ “của” là vấn đề được giải quyết.

Ví dụ: con mèo của cô ta, cuốn sách của Mai…

Tuy nhiên với Tiếng Anh thì sao?

Ở Tiếng Anh, có hai cách để có thể thể hiện ý “của ai / của cái gì”.

Cách 1: Dùng đại từ

Đại từ mà chúng ta đã biết là: Tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, họ, chúng ta, nó

Ví dụ: cuốn sách của anh ấy, cái quạt của tôi, gia đình của chúng ta

Ở đây các từ “của anh ấy”, “của tôi”, “của chúng ta” … trong Tiếng Anh sẽ được thể hiện qua Tính từ sở hữu: My, your, his, her, their, our, its. 

Các tính từ sở hữu, giống với các tính từ khác, cung cấp thêm thông tin sở hữu cho danh từ được nói đến. 

Ví dụ: his book, my fan, our family …

Cách 2: Dùng danh từ

Khi cần chỉ đích danh và cụ thể quyền sở hữu cái gì thuộc về ai, danh từ sẽ được sử dụng thay vì các Đại từ như Cô ấy, Anh ấy…

Ví dụ: con mèo của Nam, túi của chị tôi… 

Nếu phải dịch hai ví dụ trên sang Tiếng Anh thì nó sẽ là: Nam’s cat, My sister’s bag. 

Trong đó Nam’s và My sister’s được gọi là Sở hữu cách

A. Sở hữu cách

Sở hữu cách là tính từ bổ sung thông tin về sở hữu cho danh từ được nhắc đến trong câu. 

Ví dụ: Nam’s cat (con mèo của Nam)

B. Cách hình thành sở hữu cách

1. Danh từ số ít

Đối với các danh từ số ít, để có thể trở thành danh từ sở hữu, chúng ta chỉ cần thêm dấu ‘ và chữ s ở sau danh từ đó. Công thức của nó như sau:

Noun (chủ sở hữu) + ‘ + s + N (vật được sở hữu)

Ví dụ: Nam’s dog; My sister’s bag

2. Danh từ số nhiều

Với danh từ số nhiều, công thức phía trên sẽ cần điều chỉnh một chút. 

Noun (chủ sở hữu) + ‘ + N (vật được sở hữu)

Ví dụ: My students’ assignments; The girls’ skirts. 

C. Lưu ý về cách sử dụng sở hữu cách

Có 2 hoặc nhiều hơn 2 chủ sở hữu

Đối với trường hợp này, có 2 ví dụ cần xét như sau:

Ví dụ: 

– Nhà của Nam và Mai (1)

– Nhà của Nam và nhà của Mai (2)

Hai ví dụ ở trên đều nói việc sở hữu nhà của Nam và Mai. Tuy nhiên, có một sự khác nhau đó là: 

– Ở ví dụ (1), nhà ở đây được hiểu là nhà chung của Nam và Mai 

– Ở ví dụ (2), nhà được nhắc đến là hai căn nhà riêng biệt, một cái của Nam và một cái của Mai. 

Tương tự, trong Tiếng Anh, có 2 nguyên tắc khác nhau để diễn đạt theo 2 cách hiểu ở 2 ví dụ.

Nếu hai hoặc nhiều danh từ đều sở hữu chung một sự vật, thì ‘s sẽ được thêm ở cuối trong danh sách chủ sở hữu. 

Ví dụ:

– Nhà của Nam và Mai => Nam and Mai’s house

– Phòng của giáo viên Tiếng Anh và giáo viên Tiếng Pháp => English teacher and French teacher’s room. 

Nếu hai hoặc nhiều danh từ sở hữu sự vật nhưng sự vật đó là những phiên bản khác nhau chứ không phải một, thì ‘s sẽ được thêm ở cuối từng chủ sở hữu. 

Ví dụ: Nhà của Nam và nhà của Mai (2) => Nam’s and Mai’s houses

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG