Câu điều kiện loại 0 – Lý thuyết và Bài tập có đáp án

Câu điều kiện là một mảng kiến thức quan trọng trong tiếng Anh. Sau một bài viết tổng quan về câu điều kiện, hôm nay, IZONE sẽ giúp các bạn đi sâu tìm hiểu về câu điều kiện loại 0 nhé.

Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 là một loại câu điều kiện được dùng để:

  • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, mang tính chân lý, khoa học.
  • Diễn tả một sự việc chắc chắn hoặc có khả năng cao xảy ra nếu điều kiện được nhắc đến trước đó được đáp ứng (ví dụ như một thói quen). 
  • Yêu cầu, nhờ giúp đỡ, nhắn nhủ ai đó.

Cả mệnh đề if và mệnh đề chính đều nêu những thông tin đúng sự thật, thật sự diễn ra.

[Xem thêm]: Các loại câu điều kiện và cách phân biệt chúng

Cấu trúc câu điều kiện loại 0

Mệnh đề if Mệnh đề chính
If + S + V (hiện tại đơn), S + V (hiện tại đơn).

If you heat ice,

(Nếu bạn hun nóng băng,)

ice melts. 

(băng sẽ tan chảy.) – Điều này là một sự thật hiển nhiên

Câu điều kiện loại 0

[Xem thêm]: Thì hiện tại đơn

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Diễn tả một sự thật hiển nhiên

  • Ví dụ: If you heat water to a certain temperature, it boils. (Nếu bạn đun nước tới một nhiệt độ nhất định, nước sôi.)

Câu điều kiện loại 0

– Diễn tả một thói quen xảy ra thường xuyên (nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ luôn luôn/ gần như chắc chắn làm như thế này)

  • Ví dụ: If the weather is fine, I usually go jogging in the morning. (Nếu thời tiết tốt, tôi thường đi chạy bộ vào buổi sáng.)

Câu điều kiện loại 0

– Dùng để yêu cầu, nhờ giúp đỡ, nhắn nhủ 

  • Ví dụ: If Potter comes back, tell him to meet me at my office. (Nếu Potter quay lại, bảo cậu ấy đến văn phòng tôi gặp tôi nhé.)

Câu điều kiện loại 0

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0

Ta có cấu trúc đảo ngữ với câu điều kiện loại 0 như sau:

Ở mệnh đề if, ta đảo should lên trước chủ ngữ, sau chủ ngữ là động từ nguyên thể. Với mệnh đề chính, ta giữ nguyên, không thay đổi. 

If + S + V (hiện tại đơn),  S + V (hiện tại đơn).
Should  + S + V nguyên thể,  S + V (hiện tại đơn). 

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu bạn hun nóng băng, băng sẽ tan chảy.)

-> Should you heat ice, it melts. 

Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng câu điều kiện loại 0

Lưu ý 1: Mệnh đề chính có thể ở dạng câu mệnh lệnh, yêu cầu

  • Ví dụ: If you know where he is, please tell me.  (Nếu bạn biết anh ấy ở đâu, làm ơn nói cho tôi biết.)

Lưu ý 2: Các dạng biến thể của câu điều kiện loại 0:

– Các bạn có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong câu điều kiện loại 0. 

Mệnh đề if Mệnh đề chính

If + S + am/is/are (to be) + Ving (hiện tại tiếp diễn),

If the children are enjoying the book, 

S + V (hiện tại đơn).

we just let them read. 

If + S + am/is/are (to be) + V_ing (hiện tại tiếp diễn), 

If the economy is growing by 8%, 

S + am/is/are + V_ing (hiện tại tiếp diễn).

it is growing too fast.

– Các bạn cũng có thể sử dụng các thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn)  trong câu điều kiện loại 0 để diễn đạt ý “trong quá khứ, nếu việc này xảy ra, chúng tôi sẽ làm như thế này”.

Mệnh đề if Mệnh đề chính

If + S + V-ed (quá khứ đơn),

If my father had a day off, 

Nếu bố tôi có ngày nghỉ

S +V (quá khứ đơn).

we always went fishing together.

chúng tôi luôn luôn cùng nhau đi câu cá

If my mother was making pancakes, 

Nếu mẹ tôi có đang làm bánh kếp,

she always let me try the first one.

mẹ luôn cho tôi ăn trước cái đầu tiên. 

Lưu ý 3: Trong câu điều kiện loại 0, if có thể được đổi thành when. 

Tuy nhiên, có một sự khác biệt nho nhỏ nếu bạn sử dụng when thay cho if

Khi bạn sử dụng when, bạn cho rằng khả năng xảy ra sự việc được nhắc đến sẽ cao hơn và chắc chắn hơn.

Khi bạn sử dụng if, bạn cho rằng khả năng sự việc đó xảy ra sẽ thấp hơn, và vẫn có trường hợp sự việc đó sẽ không xảy ra. 

Cụ thể, ta xét 2 ví dụ sau:

  • (1) When you don’t add enough wood, the fire goes out. (Khi bạn không cho đủ củi vào, lửa sẽ tắt.)
  • (2) If you don’t add enough wood, the fire goes out. (Nếu bạn không cho đủ củi vào, lửa sẽ tắt.)

Ở ví dụ (1), người nói muốn nhấn mạnh rằng: cho không đủ củi vào gần như chắc chắn sẽ khiến lửa tắt.

Ở ví dụ (2), người nói ít chắc chắn hơn: cho không đủ củi vào có khả năng làm lửa tắt, nhưng cũng có khi may mắn, cho không đủ củi vào, lửa vẫn chưa tắt ngay. 

Bài tập câu điều kiện loại 0

Bài 1: Hoàn thành câu dựa vào các gợi ý cho sẵn

1. If you , .
heat/water/it/boil
2. If you , .
send/an e-mail/it/ be / free
3. It .
be/ dangerous/ you/not/wear/ a seatbelt
4. If you , .
have/ an injection/ it/ not / usually hurt
5. If you , .
not/ water/ plants and flowers/ they die
6. If the sea , .
not/ be / calm/ not/ be / safe / to swim

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 0

1. If you (work) overtime, you (earn) more at the end of the month.
2. If she (have) an important interview, she always (wear) her lucky blue blouse.
3. When I was a child, if my mother (go) to the market, she usually (buy) me a big cotton candy.
4. If it (rain), the plants (get) wet.
5. If you (not exercise), you easily (get) fat.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

IZONE hy vọng rằng, qua bài đọc này, các bạn đã có thể nắm trọn toàn bộ kiến thức và bài tập liên quan đến câu điều kiện loại 0. Chúc các bạn học tốt.

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG