Ngữ pháp sơ cấp – Unit 6: I do/ work/ like (Present Simple – thì hiện tại đơn)

I. Lý thuyết cơ bản 

A. The Present Simple (Thì hiện tại đơn)

(Nguồn: Essential Grammar In Use)

They read a lot. (Họ đọc rất nhiều)

He likes ice cream. (Anh ấy thích kem)

I like ice cream. (Tôi thích ăn kem)

They read/he likes/ I work etc. (the present simple)
Họ đọc/ anh ấy thích/ tôi làm việc/ v.v. (Thì hiện tại đơn)

I/we/you/they

read

like

work

live

watch

do

have

he/she/it

reads

likes

works

lives

watches

does

has

Note (Chú thích)

like: thích
watch: xem
work: làm việc
live: sống
do: làm
have: có

Remember (Ghi nhớ)

He works/ she lives/ it rains etc.
Anh ấy làm việc/ cô ấy sống/ trời mưa/ v.v.

I work in a shop. My brother works in a bank.
Tôi làm việc trong một cửa hàng. Anh trai/ em trai tôi làm việc trong một ngân hàng.

Lucy lives in London. Her parents live in Scotland.
Lucy sống ở London. Bố mẹ của cô ấy sống ở Scotland.

It rains a lot in winter.
Trời mưa nhiều vào mùa đông.

I have -> he/she/it has:
John has a shower everyday (John tắm mỗi ngày.)

Spelling (Chính tả)

es after -s/-sh/-ch Thêm es sau các từ có kết thúc: -s/-sh/-chpass →  passes
finish →  finishes
watch →  watches
y -> –iesBiến đổi các từ có kết thúc y thành iesstudy → studies
try → tries
Special caseTrường hợp đặc biệtdo does
go goes

B. Usage (cách sử dụng)

We use the present simple for things that are true in general, or for things that happen sometimes or all the time.

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn giản cho những sự thật hiển nhiên nói chung hoặc cho những việc thường xảy hoặc xảy ra tại mọi thời điểm)

Examples (Ví dụ):

I like big cities.
Tôi thích những thành phố lớn.

Your English is good. You speak very well.
Tiếng anh của bạn thật giỏi. Bạn nói rất tốt

Tim works very hard. He starts at 7.30 and finishes at 8 o’clock in the evening.
Tim làm việc rất chăm chỉ. Anh ý bắt đầu lúc 7.30 và kết thúc vào lúc 8 giờ tối

The earth goes around the sun.
Trái đất di chuyển quanh mặt trời.

We do a lot of different things in our free time
Chúng tôi làm rất nhiều thứ khác nhau trong thời gian rảnh.

It costs a lot of money to build a hospital
tốn rất nhiều tiền để xây bệnh viện.

C. Frequency Adverbs (Trạng từ tần suất)

always

luôn luôn

never

không bao giờ

often

thường

usually

thường xuyên

sometimes

thỉnh thoảng

Examples (Ví dụ):

Sue always gets to work early.
(Sue luôn luôn đến chỗ làm sớm)

I never eat breakfast.
(Tôi không bao giờ ăn bữa sáng)

We often go away at weekends.
(Chúng tôi thường đi đâu đó vào cuối tuần.)

Mark usually plays football on Sundays.
(Mark thường xuyên chơi bóng đá vào những ngày Chủ Nhật.)

I sometimes walk to work, but not very often.
(Tôi thỉnh thoảng đi bộ để làm việc, nhưng không thường xuyên lắm.)

II. Bài tập vận dụng

Để vận dụng được kiến thức ngữ pháp đã học ở trên, các bạn hãy cùng làm thử các bài tập dưới đây nhé!

Exercise 1: Write these verbs with -s or -es
(Chia những động từ này với -s hoặc -es)

1. (read) => She reads
2. (think) => He
3. (fly) => It
4. (dance) => He
5. (have) => She
6. (finish) => It


Exercise 2: Complete the sentences about the people in the pictures. Use:
(Hoàn thành các câu về những người trong tranh. Sử dụng:)

eatgoliveplayplaysleep


1. He plays the piano
2. in a big house
3. a lot of fruit.
4. tennis.
5. to the cinema a lot.
6. seven hours a night.


Exercise 3: Complete the sentences. Use:  
(Hoàn thành các câu. Sử dụng:)

boilclosecostcostlikelikemeetopenspeakteachwash

1. Maria speaks four languages
2. The shops in the city centre usually at 9 o’clock in the morning
3. The City Museumat 5 o’clock in the evening.
4. Tina is a teacher. Shemathematics to young children
5. My job is very interesting. Ia lot of people.
6. Peter’s car is always dirty. He neverit.
7. Food is expensive. Ita lot of money
8. Shoes are expensive. Theya lot of money
9. Waterat 100 degrees Celsius.
10. Laura and I are good friends. Iher and sheme


Exercise 4: Write sentences from these words. Use the right form of the verb
Viết câu từ những từ này. Sử dụng dạng đúng của động từ

1. (always / early / Sue / arrive)
=> Sue always arrives early.
2. (to the cinema / never / I / go)
=>
3. (work / Martina / hard / always)
=>
4. (like / chocolate / children / usually)
=>
5. (Jackie / parties / enjoy / always)
=>
6. (often / people’s names / I / forget).
=>
7. (TV / Sam / watch / never)
=>
8. (usually / dinner / we / have / at 7.30)
=>
9. (Kate / always / nice clothes / wear)
=>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Exercise 1: Write these verbs with -s or -es
(Chia những động từ này với -s hoặc -es)

She readsCô ấy đọc
He thinksAnh ấy suy nghĩ
it fliesNó bay
he dancesAnh ấy nhảy
she hasCô ấy có
it finishesNó kết thúc

Exercise 2: Complete the sentences about the people in the pictures. Use:
(Hoàn thành các câu về những người trong tranh. Sử dụng:)

He plays the pianoAnh ấy chơi đàn piano
They live in a very big houseHọ sống ở một ngôi nhà rất lớn
She eats a lot of fruit.Cô ấy ăn rất nhiều trái cây
He plays tennisAnh ấy chơi tennis
They go to the cinema a lotHọ đến rạp chiếu phim rất nhiều
He sleeps seven hours a nightAnh ấy ngủ bảy giờ một đêm

Exercise 3: Complete the sentences. Use:  
(Hoàn thành các câu. Sử dụng:)

Maria speaks four languagesMaria nói được bốn thứ tiếng
The shops in the city centre usually open at 9 o’clock in the morning.Các cửa hàng ở trung tâm thành phố thường mở cửa lúc 9 giờ sáng.
The City Museum closes at 5 o’clock in the eveningBảo tàng Thành phố đóng cửa lúc 5 giờ tối
Tina is a teacher. She teaches mathematics to young childrenTina là một giáo viên. Cô dạy toán cho trẻ nhỏ
My job is very interesting. I meet a lot of people.Công việc của tôi rất thú vị. Tôi gặp rất nhiều người
Peter’s car is always dirty. He never washes it.Xe của Peter luôn bẩn. Anh ấy không bao giờ rửa nó
Food is expensive. It costs a lot of moneyThức ăn đắt tiền. Nó tốn khá nhiều tiền
Shoes are expensive. They cost a lot of moneyGiày đắt tiền. Chúng tốn rất nhiều tiền
Water boils at 100 degrees Celsius.Nước sôi ở 100 độ C
Laura and I are good friends. I like her and she likes me.Laura và tôi là bạn tốt của nhau. Tôi thích cô ấy và cô ấy thích tôi

Exercise 4: Write sentences from these words. Use the right form of the verb
(Viết câu từ những từ này. Sử dụng dạng đúng của động từ)

Sue always arrives early

Sue luôn đến sớm

I never go to the cinema

Tôi chưa bao giờ đến rạp chiếu phim

Martina always works hard

Martina luôn làm việc chăm chỉ

Children usually like chocolate

Những đứa trẻ thường thích socola

Jackie always enjoys parties.

Jackie luôn thích những bữa tiệc

I often forget people's names

Tôi thường quên tên mọi người

Sam never watches TV

Sam không bao giờ xem TV

We usually have dinner at 7.30

Chúng tôi thường ăn tối lúc 7h30

Kate always wears nice clothes

Kate luôn mặc quần áo đẹp

  1. Tìm hiểu các từ quan trọng trong bài ở bài viết này.
  2. Luyện tập với bài luyện nghe này.

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG