Grammar 0 - 3.0 | IZONE

Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE

I. Kiến thức cơ bản

A.There is và There are

(Nguồn: Essential Grammar In Use)

  1. Singular – Số ít

[wptb id=837]

There’s a big tree in the garden. ( một cái cây lớn ở trong khu vườn.)

There’s nothing on TV tonight. (Không có gì trên TV tối nay.)

Have you got any money? – Yes, there’s some in my bag. 

(Bạn có tiền không? – Có, vài đồng trong túi tôi.)

Excuse me, is there a hotel near here? – Yes, there is./ No, there isn’t

(Xin lỗi, có khách sạn nào gần đây không? – Có, có đó/ Không, không có.)

We can’t go skiing. There isn’t any snow. 

(Chúng tôi không thể đi trượt tuyết. Trời không có tuyết.)

2. Plural – Số nhiều

[wptb id=840]

There are some big trees in the garden.

một vài cây lớn ở trong khu vườn.

There are a lot of accidents on this road. ( rất nhiều vụ tai nạn trên con đường này.)

Are there any restaurants near here? – Yes, there are./ No, there aren’t

(Có nhà hàng nào gần đây không? – Có, có 1 vài./ Không, không có.)

This restaurant is very quiet. There aren’t many people here. 

(Nhà hàng này rất yên tĩnh. Không có nhiều người ở đây.)

A: How many players are there in a football team? ( bao nhiêu cầu thủ trong một đội bóng đá?)

B: There are 11 players in a football team. ( 11 cầu thủ trong một đội bóng đá.)

B. There is & It is

So sánh:

What’s that noise? – It’s a train. (It = that noise)

(Tiếng ồn đó là gì? – là do một đoàn tàu.) ( = tiếng ồn đó)

There’s a train at 10.30. It’s a fast train.

( một chuyến tàu lúc 10:30. là 1 chuyến tàu nhanh. )

There’s a lot of salt in this soup. 

( rất nhiều muối trong món súp này.)

I don’t like this soup. It’s too salty. (It = this soup)

(Tôi không thích món súp này. mặn quá.) ( = món súp này)

II. Bài tập vận dụng

Để vận dụng được kiến thức ngữ pháp đã học ở trên, các bạn hãy cùng làm thử các bài tập dưới đây nhé!

Exercise 1: Kentham is a small town. Look at the information in the box and write sentences about Kentham with There is/are or There isn’t/aren’t.

(Kentham là một thành phố nhỏ. Nhìn vào thông tin trong hộp và viết các câu tả về Kentham sử dụng There is/are hoặc There isn’t/aren’t)

[wptb id=841]


1.
2.
3.
4.
5.

Exercise 2: Write there is / there isn’t / is there or there are / there aren’t / are there

(Viết there is / there isn’t / is there or there are / there aren’t / are there)


1. Look! a picture of your brother in the newspaper!
2. ‘Excuse me, a bank near here?’ ‘Yes, at the end of the street.’
3. five people in my family: my parents, my two sisters and me.
4. ‘How many students in the class?’ ‘Twenty.’
5. The road is usually very quiet much traffic.
6. a bus from the city centre to the airport?’ ‘Yes, every 20 minutes.’
7. any problems?’ ‘No, everything is OK.’
8. nowhere to sit down. any chairs?

Exercise 3: Write sentences with There are …. Choose from the boxes. 

(Viết các câu sử dụng There are… Chọn từ các ô)

[wptb id=847]


1.
2.
3.
4.
5.

Exercise 4: Write there’s / is there or it’s / is it

(Viết There’s / is there hoặc it’s / is it)


1. I’m not going to buy this shirt. too expensive.
2. ‘What’s wrong?’ something in my eye.’
3 a red car outside your house. yours?
4 “ anything good on TV tonight?’ ‘Yes, a programme I want to see at 8.15.’ “
5 What’s that building?’ ‘ a school.’
6 a restaurant in this hotel?’ ‘No, I’m afraid not.’

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Exercise 1: Kentham is a small town. Look at the information in the box and write sentences about Kentham with There is/are or There isn’t/aren’t.

(Kentham sống trong một thành phố nhỏ. Nhìn vào thông tin trong hộp và viết các câu tả về Kentham sử dụng There is/are hoặc There isn’t/aren’t)

[wptb id=870]

Exercise 2: Write there is / there isn’t / is there or there are / there aren’t / are there

(Viết there is / there isn’t / is there or there are / there aren’t / are there)

[wptb id=874]

[wptb id=847]

Exercise 3: Write sentences with There are …. Choose from the boxes. 

(Viết các câu sử dụng There are… Chọn từ các ô)

[wptb id=875]

Exercise 4: Write there’s / is there or it’s / is it

(Viết There’s / is there hoặc it’s / is it)

[wptb id=876]

  1. Tìm hiểu các từ quan trọng trong bài ở bài viết này.
  2. Luyện tập với bài luyện nghe này.