Ngữ pháp sơ cấp – Unit 23: Should/ Shouldn’t

I. Kiến thức cơ bản

A.  Should + infinitive (Should + động từ nguyên thể)

(Nguồn: Essential Grammar In Use)

Chú thích: 

You shouldn’t watch TV so much. 

Con không nên xem TV quá nhiều 

should + infinitive should + động từ nguyên thể 

(should do/should watch etc): (nên làm/nên xem…)

I/we/you/they
he/she/it
should
shouldn’t 
do
stop
go
watch
etc

B. You should do something (Cấu trúc “Bạn nên làm việc gì đó.”)  

You should do something = it is a good thing to do, it is the right thing to do: 
Bạn nên làm gì = đó là điều tốt, đúng đắn để làm: 

Tom doesn’t study enough. He should study harder. 
Tom không học đủ chăm. Anh ấy nên học chăm chỉ hơn. 

It’s a good film. You should go and see it.
Đó là một bộ phim hay. Bạn nên đi xem nó.

When you play tennis, you should always watch the ball. 
Khi bạn chơi tennis, bạn nên luôn luôn nhìn quả bóng.

C. You shouldn’t do something = it is not a good thing to do. 

Bạn không nên làm gì = đó không phải điều đúng đắn để làm

Shouldn’t = should not 

Tom shouldn’t go to bed so late. 
Tom không nên đi ngủ quá muộn. 

You watch TV all the time. You shouldn’t watch TV so much. 
Bạn lúc nào cũng xem TV. Bạn không nên xem quá nhiều. 

II. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Complete the sentences. Use you should + these verbs: 
(Hoàn thiện những câu sau và sử dụng you should + các động từ sau) 

eatgotakevisit ưatchwear

1. When you play tennis, you should watch the ball
2. It’s late and you’re very tired. to bed.
3. plenty of fruit and vegetables.
4. If you have time the Science Museum. It’s very interesting.
5. When you’re driving, a seat belt.
6. It’s too far to walk from here to the station a taxi

Exercise 2: Write about the people in the pictures. Use He/She shouldn’t … so….

(Viết về những người trong các bức tranh sau và sử dụng He/She shouldn’t … so …)

1. She shouldn’t watch TV so much
2. He
3. hard.
4.

Exercise 3: You are not sure what to do, so you ask a friend. Write questions with Do you think I should….?(Bạn không chắc chắn làm điều gì và hỏi một người bạn. Viết những câu hỏi với Do you think I should…?) 

1. You are in a shop. You are trying on a jacket. (buy?)
You ask your friend: Do you think I should buy this jacket?
2. You can’t drive. (learn?)
You ask your friend: Do you think
3. You don’t like your job. (get another job?)
You ask your friend:
4. You are going to have a party. (invite Gary?)
You ask your friend:

Exercise 4: Write sentences with I think … should … and I don’t think … should … 
(Viết những câu với I think… should … I don’t think … should ….)

1. We have to get up early tomorrow. (go home now) => I think we should go home now.
2. That coat is too big for you. (buy it) => I don’t think you should buy it.
3. You don’t need your car. (sell it) =>
4. Karen needs a rest. (have a holiday) =>
5. Sarah and Dan are too young. (get married) =>
6. You’re not well this morning. (go to work) =>
7. James isn’t well today. (go to the doctor) =>
8. The hotel is too expensive for us. (stay there) =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Exercise 1: Complete the sentences. Use you should + these verbs: 
(Hoàn thiện những câu sau và sử dụng you should + các động từ sau) 

1. When you play tennis, you should watch the ball 
(Khi bạn chơi tennis, bạn nên nhìn bóng) 

2. It’s late and you’re very tired. You should go to bed. 
(Giờ đã muộn và bạn rất mệt mỏi rồi. Bạn nên đi ngủ đi) 

3. You should eat plenty of fruit and vegetables. 
(Bạn nên ăn nhiều hoa quả và rau) 

4. If you have time, you should visit. the Science Museum. It’s very interesting. 
(Nếu bạn có thời gian, bạn nên ghé thăm bảo tàng Khoa Học. Nó rất thú vị.)

5. When you’re driving, you should wear a seat belt. 
(Khi bạn lái xe, bạn nên đeo thắt lưng.) 

6. It’s too far to walk from here to the station. You should take a taxi 
(Nó quá xa để đi bộ từ đây đến trạm xe. Bạn nên bắt taxi nhé) 

Exercise 2: Write about the people in the pictures. Use He/She shouldn’t … so….
(Viết về những người trong các bức tranh sau và sử dụng He/She shouldn’t … so …)

2. He shouldn’t eat so much  (Anh ấy không nên ăn quá nhiều) 

3. She shouldn’t work so hard (Cô ấy không nên làm việc quá chăm chỉ) 

4. He shouldn’t drive so fast  (Anh ấy không nên lái quá nhanh) 

Exercise 3: You are not sure what to do, so you ask a friend. Write questions with Do you think I should….?
(Bạn không chắc chắn làm điều gì và hỏi một người bạn. Viết những câu hỏi với Do you think I should…?) 

2. Do you think I should learn (to drive)? (Bạn có nghĩ tôi nên học lái xe không?) 

3. Do you think I should get another job? (Bạn có nghĩ tôi nên nhận việc khác không?) 

4. Do you think I should invite Gary (to the party)? (Bạn có tôi nên mời Gary đến buổi tiệc không?) 

Exercise 4: Write sentences with I think … should … and I don’t think … should … 
(Viết những câu với I think… should … I don’t think … should ….)

1. We have to get up early tomorrow. (go home now) =>     I think we should go home now. 
(Chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai) => (Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà bây giờ)

2. That coat is too big for you. (buy it)  => I don’t think you should buy it.
(Chiếc áo khoác này quá to với bạn) => (Tôi nghĩ bạn không nên mua nó)  

3. You don’t need your car. (sell it) => I think you should sell it. 
(Bạn không cần chiếc xe của mình) => (Tôi nghĩ bạn nên bán nó đi) 

4. Karen needs a rest. (have a holiday) => I think she should have a holiday
(Karen cần nghỉ ngơi) => (Tôi nghĩ cô ấy nên có kì nghỉ) 

5. Sarah and Dan are too young. (get married) => I don’t think they should get married 
(Sarah và Dan quá trẻ => Tôi nghĩ họ không nên kết hôn.) 

6. You’re not well this morning. (go to work) => I don’t think you should go to work 
(Bạn không khỏe sáng nay => Tôi nghĩ bạn không nên làm việc) 

7. James isn’t well today. (go to the doctor) => I think he should go to the doctor 
(James không khỏe hôm nay) => Tôi nghĩ anh ấy nên khám bác sĩ)

8. The hotel is too expensive for us. (stay there) => I don’t think we should stay there 
(Khách sạn quá đắt đỏ đối với chúng ta) => Tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây )

Sau khi đã nắm vững lý thuyết của bài này, các bạn hãy luyện tập thêm các phần sau để củng cố kiến thức nhé:

  1. Tìm hiểu các từ quan trọng trong bài ở bài viết này.
  2. Luyện tập với bài luyện nghe này.

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG