Grammar Unit 5: Câu hỏi và các từ hỏi trong tiếng Anh

Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏi

Trong Bài 1 (Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản), chúng ta đã làm quen với các từ loại chính trong tiếng Anh (Danh từ – Động từ – Tính từ – Trạng từ)

Một số bạn có thể thắc mắc: Vậy còn Từ hỏi (Question words) như What, Where, When, How… thì sao? Đó có phải là một loại từ loại mới, ngoài những từ loại đã học? 

Để trả lời câu hỏi này, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các loại câu hỏi và cách tạo thành chúng.

1. Câu hỏi nghi vấn (Yes-No question)

Xét câu hỏi sau đây: Are you crazy?

Để trả lời câu hỏi này, có 2 cách chính:

 • Đồng ý (Yes)
 • Phản đối (No).

Đó là lý do loại câu hỏi này được gọi là Yes-No questions (Câu hỏi nghi vấn).

Loại câu này có gì khác với câu khẳng định bình thường? 

Nếu sắp xếp lại thứ tự câu hỏi ở trên, ta sẽ có một câu khẳng định: You are crazy.

Một ví dụ khác: Do you love me? 

Khi ta bỏ trợ động từ “Do” đi, thì sẽ có câu khẳng định: You love me.

Vậy có thể thấy dạng câu hỏi Yes-No được tạo ra bằng cách: 

 1. Sắp xếp lại thứ tự từ của câu
 2. Bổ sung thêm trợ động từ ở đầu câu.

Tuy nhiên, các phần chính của câu hỏi vẫn giống như câu bình thường (Vẫn có Chủ ngữ, Vị ngữ, Động từ chính,…)

2. Câu hỏi có từ hỏi (Wh -question)

Xét câu sau đây: Where did you go?

Ở câu này cũng xảy ra điều giống như ở câu “Do you love me? bên trên: Trợ động từ (did) được đưa lên đầu câu.

Tuy nhiên, khác với câu Do you love me? , trong câu này, xuất hiện từ “where” ở đầu câu. Nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc: Từ loại của nó là gì? Nó có tác dụng gì?

Tra từ Where trong từ điển Oxford ta có kết quả:

where_tu_de_hoi

Theo đó, Where là một trạng từ – trạng từ này chỉ địa điểm (nơi mình đi đến). 

Điểm đặc biệt của trạng từ Where này là việc nội dung của nó (địa điểm nào) là chưa rõ ràng, cần người đối diện (người trả lời) điền vào.

Điều tương tự xảy ra với câu hỏi sau: What did they say?

Sau khi sắp xếp lại thứ tự các từ trong câu sao cho giống dạng câu khẳng định, ta có câu sau: They did say what?

what_tu_de_hoi

Trong câu này, “what” là Tân ngữ của “say (điều họ nói). Vì vậy từ “what” sẽ là một từ chỉ người/vật, mà người/vật trong tiếng Anh có thể được thể hiện bằng 2 từ loại:

 • Danh từ (noun)
 • Đại từ (pronoun)

Kiểm tra lại trong từ điển Oxford ta thấy, “what” là một Đại từ (pronoun).

what-pronoun

Cũng giống như từ để hỏi where” (ở đâu đó?) câu Where do you go?,  từ “what” ở đây chưa có nội dung rõ ràng, và cần người trả lời điền vào.

Qua 2 ví dụ trên, ta có thể rút ra kết luận rằng:

Các từ hỏi vẫn thuộc các từ loại bình thường (Trạng từ, Tính từ, Đại từ…).

Điểm khác biệt ở đây là các từ này không có nội dung cụ thểmà chỉ mang hàm ýchỗ này thông tin chưa rõ, bạn hãy giúp tôi điền vào đi. 

Hàm ý này được đưa thẳng lên đầu câu để người nghe biết được ngay điều mình phải làm là gì ?(Trả lời dạng thông tin gì?).

Xét một ví dụ phức tạp hơn trong câu chuyện sau:

conversation

Vậy, câu hỏi của Lan Cậu đang nói đến bạn nào thế?” sẽ được dịch sang Tiếng Anh như thế nào?

Với câu có nhiều thành phần phức tạp, để có thể xác định được đúng từ để hỏi, các bạn cần lưu ý đưa lên đầu câu hỏi điều còn chưa biết.

Điều mà Lan còn chưa biết ở đây là “Anh chàng nào” và Nam trả lời Anh chàng ngồi ở đằng kia kìa.

Vì vậy ta sẽ cần từ để hỏi thay thế cho phần thông tin đã được in đậm.

Câu hỏi lúc này sẽ là:

 • What guy are you talking about?
 • I am talking about the guy who is sitting over there. 

Phần thông tin trả lời cho câu hỏi là “who is sitting over there” trong câu hỏi đã được đưa lên đầu câu là “What”.

Tương tự như vậy, ta có ví dụ sau:

 • Vắc-xin không nên được sử dụng trong một vài trường hợp.
  (Vaccines should not be used in several cases.)

Nếu ta muốn hỏi về  cụm “trong một vài trường hợp” thì câu hỏi lúc này sẽ là:

 • Khi nào thì vắc-xin không nên được sử dụng?
  (When should vaccines not be used?)

Lúc này ta cần đưa phần thông tin trả lời câu hỏi lên đầu câu và đó chính là từ để hỏi “When”.

Nói tóm lại, với những câu gồm nhiều thành phần phức tạp, để xác định được đúng từ để hỏi, các bạn hãy lưu ý đưa điều còn chưa biết lên đầu câu hỏi.

Dưới đây là bảng tổng hợp các từ để hỏi có trong tiếng Anh:

Từ để hỏi Cách dùng Ví dụ
What Hỏi về vật (cái gì/nào) What are you doing?
When

Hỏi về thời gian (Khi nào)

When will the meeting start?
Where Hỏi về địa điểm/nơi chốn (Ở đâu) Where’s my bag?
Who Hỏi về người (Ai) Who do you love the most in your family?
Whom Hỏi về người (với người là tân ngữ) Whom did you see in the morning?
I saw Mr. Mark, my English teacher.
Which

Hỏi về lựa chọn (cái nào)

Which one do you choose? The left or right?
Whose Hỏi về sự sở hữu (của ai) Whose pencil is this? Is it yours?
Why Hỏi về lý do (tại sao) Why is he crying?
How Hỏi về cách thức (như thế nào) How can you get here?

 

3. Bài tập

 

Bài 1: Các bạn hãy xem các câu hỏi sau đang thiếu dạng thông tin nào, và chọn từ hỏi tương ứng nhé. 

 

1. do you live? - I live in London.
2. 's that girl? - She's my sister.
3. do you go to school? - By bus.
4. do banks open? - At eight o'clock.
5. are you wearing that coat? - Because it's hot!

 

Bài 2: Các bạn hãy đặt câu hỏi cho phần được đánh dấu trong câu trả lời nhé. Lựa chọn một trong hai đáp án. 

 

1.They went to Spain.

2. He writes novels.

3. Mary likes soccer

4. The girls watched a film.

5. Lan makes Mai very happy.

6. My friend and I will go to the zoo by bike.

7. She did the homework with Hoa yesterday.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Đáp án và giải thích

Bài 1: Các bạn hãy xem các câu hỏi sau đang thiếu dạng thông tin nào, và chọn từ hỏi tương ứng nhé.

1. Where

 • Cần từ để hỏi cho thông tin “London”, mà đây là danh từ chỉ địa điểm nên cần dùng từ để hỏi “Where”.
 • Dịch: “Bạn sống ở đâu?” – “Tôi sống ở London.”

2. Who

 • Cần từ để hỏi cho thông tin “my sister”, mà đây là danh từ chỉ người nên cần dùng từ để hỏi “Who”.
 • Dịch: “Cô gái đó là ai thế?” – Cô gái đó là chị gái tôi.

3. How

 • Cần từ để hỏi cho thông tin “by bus”, mà đây là từ chỉ cách thức nên cần dùng từ để hỏi “How”.
 • Dịch: “Bạn đến trường bằng gì?” – “Tôi đến trường bằng xe buýt.”

4. When / What time

 • Cần từ để hỏi cho thông tin “eight O’clock”, mà đây là từ chỉ thời gian nên cần dùng từ để hỏi “When”. Bên cạnh đó, có thể sử dụng từ để hỏi “What time” với nghĩa “mấy giờ”.
 • Khi nào/Lúc mấy giờ thì ngân hàng mở cửa?” – “Lúc 8 giờ.”

5. Why 

 • Cần từ để hỏi cho thông tin “because it’s hot”, mà đây là thông tin chỉ lí do nên cần từ để hỏi “Why”.
 • Dịch: “Tại sao bạn lại mặc cái áo khoác đó?” – “Tại vì trời nóng.”

Bài 2: Các bạn hãy đặt câu hỏi cho phần được đánh dấu trong câu trả lời nhé.

Example: He drank juice. – What did he drink?

1. Where/Which country did they go?

Nếu coi phần thông tin được đánh dấu là một địa điểm thì ta sẽ dùng từ để hỏi “Where”, còn nếu coi nó là tên một đất nước thì ta sẽ dùng từ để hỏi “Which country”.

2. What does he write?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ vật (tiểu thuyết) nên cần dùng từ để hỏi “What”.

3. Who likes soccer?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ người (Mary) nên cần dùng từ để hỏi “Who”.

4. What did the girls watch?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ vật (bộ phim) nên cần dùng từ để hỏi “What”.

5. Who makes Mai very happy?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ người (Lan) nên cần dùng từ để hỏi “Who”. 

6. How will your friend and you go to the zoo?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ cách thức (bằng xe buýt) nên cần dùng từ để hỏi “How”.

 7. Whom did she do the homework with yesterday?

Phần thông tin được đánh dấu chỉ người (Hoa), tuy nhiên đây lại là một tân ngữ nên cần dùng từ để hỏi “Whom”.