Phân tích bài mẫu Ielts Writing Task 1: Forecast in Australia

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up- to-the minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the  weather.

Overview

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the  weather. This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the  public.

Body Paragraph 1

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather  data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be 

collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting  buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

Body Paragraph 2

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is  delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the  weather.

Overview

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the  weather. This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the  public.

Body Paragraph 1

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather  data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be 

collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting  buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

Body Paragraph 2

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is  delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

C. Bảng tổng hợp từ vựng

Từ

Nghĩa

Illustrate (v)

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the  weather.

Minh họa

Đồ thị minh họa quy trình được sử dụng bởi Cục Khí Tượng Úc để dự báo thời tiết.

Forecast (v)

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

dự báo


Đồ thị minh họa quy trình được sử dụng bởi Cục Khí Tượng Úc để dự báo thời tiết.

Stage (n)

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the  weather.

Bước

Có 4 bước trong quy trình, bắt đầu với việc thu thập thông tin về thời tiết.

Collection (n)

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the  weather.

Thu thập

Có 4 bước trong quy trình, bắt đầu với việc thu thập thông tin về thời tiết..

Analyse (v)


This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Phân tích


Thông tin này rồi sẽ được phân tích, được chuẩn bị cho  bài thuyết trình, và cuối cùng là được phát sóng truyền hình tới  công chúng.

Broadcast (v)

This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Phát sóng truyền hình

Thông tin này rồi sẽ được phân tích, được chuẩn bị cho bài thuyết trình, và cuối cùng là được phát sóng truyền hình tới  công chúng.

The public

This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Công chúng

Thông tin này rồi sẽ được phân tích, được chuẩn bị cho bài thuyết trình, và cuối cùng là được phát sóng truyền hình tới  công chúng.

Data (n)

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it.

Dữ liệu

Nhìn vào bước đầu và bước thứ 2 của quy trình, có 3 cách để thu thập dữ liệu thời tiết và 3 cách để phân tích nó.

Process (n)

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather  data and three ways of analysing it.

Quy trình

Nhìn vào bước đầu và bước thứ 2 của quy trình, có 3 cách để thu thập dữ liệu thời tiết và 3 cách để phân tích nó.

Incoming information

Firstly, incoming information can be received by satellite

Thông tin đến

Đầu tiên, thông tin đến có thể được tiếp nhận bởi  vệ tinh 

Satellite  (n)

Firstly, incoming information can be received by satellite.

Vệ tinh

Đầu tiên, thông tin đến có thể được tiếp nhận bởi vệ tinh

Analysis (n)

and presented for analysis as a satellite photo.

Việc phân tích 


và được trình bày cho việc phân tích như một ảnh vệ tinh.

Pass (v)

The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart.

Chuyển qua 

Dữ liệu tương tự cũng có thể được chuyển qua một trạm rada và được trình bày trên màn hình radar hoặc một bản đồ thời tiết.

Synoptic chart

The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart.

Bản đồ thời tiết

Dữ liệu tương tự cũng có thể được chuyển qua một trạm rada và được trình bày trên màn hình radar hoặc một bản đồ thời tiết.

Directly (adv)

Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart.

Trực tiếp

Thứ hai, thông tin đến có thể được thu thập trực tiếp bởi  radar và được phân tích trên màn hình radar hoặc bản đồ thời tiết

Drifting buoys

Finally, drifting  buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

những chiếc phao trôi

Cuối cùng, những chiếc phao trôi cũng tiếp nhận dữ liệu mà có thể được thể hiện  trên bản đồ thời tiết.

Weather broadcast

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers

chương trình dự báo thời tiết

Ở bước thứ ba của quy trình, chương trình dự báo thời tiết được chuẩn bị trên máy tính.

take place 

Finally, it is  delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

diễn ra 

Cuối cùng, nó được đưa đến công chúng trên tivi, trên  đài radio, hoặc như  một bản thông báo điện thoại được ghi âm sẵn.

deliver (v)

Finally, it is  delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

giao lộ

Cuối cùng, nó được đưa đến công chúng trên tivi, trên  đài radio, hoặc như  một bản thông báo điện thoại được ghi âm sẵn.

Recorded telephone announcement

Finally, it is  delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

thông báo điện thoại được ghi âm sẵn.

Cuối cùng, nó được đưa đến công chúng trên tivi, trên  đài radio, hoặc như  một bản thông báo điện thoại được ghi âm sẵn.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 1 câu đưa thông tin đưa thông tin giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

Paraphrase lại các thông tin được đưa ra trong đề bài

Overview: 2 câu

Overview 1: Tổng quan số lượng các bước trong quá trình thấy được trong biểu đồ, và quá trình bắt đầu bằng bước nào.

Overview 2: Chỉ ra tổng quan các bước được xử lý của chủ thể chính trong bài – Information.

Body 1: 5 câu

Body 1 – Câu 1: Chỉ ra đặc điểm của bước 1 và bước 2 – 3 cách thu thập dữ liệu và 3 cách phân tích dữ liệu

Body 1 – Câu 2: Nêu cách thu thập + xử lý dữ liệu đầu tiên (Bước 1+2, nhánh trên cùng trong sơ đồ quy trình)

Body 1 – Câu 3: Chỉ ra rằng thông tin thu thập được từ vệ tinh có thể được truyền đến trạm radar và trình bày trên màn hình radar hoặc bản đồ thời tiết.

Body 1 – Câu 4: Cách thu thập thông tin thứ 2 là trực tiếp qua trạm radar , và sẽ được phân tích trên màn hình radar và bản đồ thời tiết

Body 1 – Câu 5: Cách thu thập thông tin cuối cùng là qua phao trôi nổi trên biển, đi cùng với cách trình bày thông tin qua bản đồ thời tiết.

Body 2: 2 câu

Body 2 – Câu 1: Chỉ ra bước thứ 3 của quá trình này, là quá trình tất cả các thông tin được chuẩn bị để trở thành bản tin dự báo thời tiết.  Body 2 – Câu 2: Chỉ ra bước cuối của quá trình, thông tin sau khi chuẩn bị thành bản tin dự báo thời tiết được phát sóng qua nhiều cách: radio, tv và thông báo điện thoại.

nguyentienthanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG