Phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1: Diet

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài:

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The pie charts compare the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets, namely an average diet, a healthy diet, and a healthy diet for sport.

Overview

It is noticeable that sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet. The average diet contains the lowest percentage of carbohydrates but the highest proportion of protein.

Body paragraph 1

Carbohydrates make up 60% of the healthy diet for sport. This is 10% higher than the proportion of carbohydrates in a normal healthy diet, and 20% more than the proportion in an average diet. On the other hand, people who eat an average diet consume a greater relative amount of protein (40%) than those who eat a healthy diet (30%) and sportspeople (25%).

Body paragraph 2

The third compound shown in the charts is fat. Fat constitutes exactly one fifth of both the  average diet and the healthy diet, but the figure drops to only 15% for the healthy sports diet.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The pie charts compare the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets, namely an average diet, a healthy diet, and a healthy diet for sport.

Overview

It is noticeable that sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet. The average diet contains the lowest percentage of carbohydrates but the highest proportion of protein.

Body paragraph 1

Carbohydrates make up 60% of the healthy diet for sport. This is 10% higher than the proportion of carbohydrates in a normal healthy diet, and 20% more than the proportion in an average diet. On the other hand, people who eat an average diet consume a greater relative amount of protein (40%) than those who eat a healthy diet (30%) and sportspeople (25%).

Body paragraph 2

The third compound shown in the charts is fat. Fat constitutes exactly one fifth of both the  average diet and the healthy diet, but the figure drops to only 15% for the healthy sports diet.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

TừNghĩa
proportion (n)
The pie charts compare the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets, namely an average diet, a healthy diet, and a healthy diet for sport.
Tỷ lệ
Những biểu đồ tròn so sánh tỷ lệ của tinh bột, chất đạm và chất béo trong ba chế độ ăn khác nhau, đó là chế độ ăn thông thường, chế độ ăn lành mạnh và chế độ ăn lành mạnh cho thể thao.
Namely (adv)
The pie charts compare the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets, namely an average diet, a healthy diet, and a healthy diet for sport.
đó là, cụ thể là
Những biểu đồ tròn so sánh tỷ lệ của tinh bột, chất đạm và chất béo trong ba chế độ ăn khác nhau, đó là chế độ ăn thông thường, chế độ ăn lành mạnh và chế độ ăn lành mạnh cho thể thao.
Average (adj)
The pie charts compare the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets, namely an average diet, a healthy diet, and a healthy diet for sport.
thông thường 
Những biểu đồ tròn so sánh tỷ lệ của tinh bột, chất đạm và chất béo trong ba chế độ ăn khác nhau, đó là chế độ ăn thông thường, chế độ ăn lành mạnh và chế độ ăn lành mạnh cho thể thao.
Sportspeople (n)
It is noticeable that sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet.
những người tập thể thao
Điều đáng chú ý là những người tập thể thao yêu cầu một chế độ ăn bao gồm một tỷ lệ tinh bột cao hơn đáng kể so với một chế độ ăn uống thông thường hoặc một chế độ ăn uống lành mạnh.
Noticeable (adj)
It is noticeable that sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet.
Đáng chú ý
Điều đáng chú ý là những người tập thể thao yêu cầu một chế độ ăn bao gồm một tỷ lệ tinh bột cao hơn đáng kể so với một chế độ ăn uống thông thường hoặc một chế độ ăn uống lành mạnh.
Contain (v)
The average diet contains the lowest percentage of carbohydrates but the highest proportion of protein
chứa 
Chế độ ăn uống thông thường chứa tỷ lệ tinh bột thấp nhất nhưng tỷ lệ chất đạm cao nhất.
Percentage (n)
The average diet contains the lowest percentage of carbohydrates but the highest proportion of protein
tỷ lệ 
Chế độ ăn uống thông thường chứa tỷ lệ tinh bột thấp nhất nhưng tỷ lệ chất đạm cao nhất.
make up (v)
Carbohydrates make up 60% of the healthy diet for sport
chiếm 
Tinh bột chiếm 60% của chế độ ăn uống lành mạnh cho thể thao.
normal (a)
This is 10% higher than the proportion of carbohydrates in a normal healthy diet, and 20% more than the proportion in an average diet
bình thường
Tỷ lệ này cao hơn 10% so với tỷ lệ tinh bột trong chế độ ăn uống lành mạnh bình thường và hơn 20% so với tỷ lệ trong chế độ ăn uống thông thường.
consume (v)
On the other hand, people who eat an average diet consume a greater relative amount of protein (40%) than those who eat a healthy diet (30%) and sportspeople (25%).
tiêu thụ (v)
Mặt khác, những người ăn theo chế độ ăn thông thường tiêu thụ một lượng chất đạm tương đối lớn hơn (40%) so với những người ăn theo chế độ lành mạnh (30%) và những người tập thể thao (25%).
relative (adj)
On the other hand, people who eat an average diet consume a greater relative amount of protein (40%) than those who eat a healthy diet (30%) and sportspeople (25%).
tương đối
Mặt khác, những người ăn theo chế độ ăn thông thường tiêu thụ một lượng chất đạm tương đối lớn hơn (40%) so với những người ăn theo chế độ lành mạnh (30%) và những người tập thể thao (25%).
compound (n)
The third compound shown in the charts is fat.
Chất 
Chất thứ ba được biểu thị trong biểu đồ là chất béo.
Constitute (v)
Fat constitutes exactly one fifth of both the average diet and the healthy diet,
chiếm 
Chất béo chiếm chính xác 1/5 của cả chế độ ăn uống thông thường và chế độ ăn uống lành mạnh,
One fifth
Fat constitutes exactly one fifth of both the average diet and the healthy diet,
Một phần năm
Chất béo chiếm chính xác 1/5 của cả chế độ ăn uống thông thường và chế độ ăn uống lành mạnh,
Figure (n)
but the figure drops to only 15% for the healthy sports diet
con số
nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 15% đối với chế độ ăn uống thể thao lành mạnh
Drop (v)
but the figure drops to only 15% for the healthy sports diet
giảm 
nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 15% đối với chế độ ăn uống thể thao lành mạnh

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro

What (cái gì) : tỷ lệ của 3 chất: tinh bột , chất đạm và chất béo trong 3 chế độ ăn uống

Place (nơi nào): không đề cập

Time (vào thời gian nào?) : không đề cập 

Categories: 

  • 3 chất: tinh bột , chất béo, chất đạm 
  • 3 chế độ ăn uống: chế độ ăn uống thông thường, chế độ ăn uống lành mạnh, và chế độ ăn uống lành mạnh cho người  tập thể thao

Unit: phần trăm

Body 1: Đưa ra số liệu về 2 chất chiếm phần lớn trong các chế độ ăn uống (protein & carbohydrates)

  • Nêu ra số liệu của tinh bột với chế độ ăn uống lành mạnh cho thể thao 
  • So sánh tỷ lệ tinh bột của chế độ ăn uống lành mạnh với tỷ lệ tinh bột của 2 chế độ ăn uống còn lại. 
  • So sánh mức tiêu thụ chất đạm của người có chế độ ăn uống thông thường với người có chế độ ăn uống lành mạnh và người chơi thể thao

Body 2: Đưa ra số liệu về chất còn lại có trong các chế độ ăn uống (fat)

  • Nhấn mạnh lại chất thứ ba được biểu thị trên bản đồ là chất béo
  • Đưa ra nhận xét về tỷ lệ của chất béo trong 3 chế độ ăn uống

Cụ thể: Chất béo trong chế độ ăn uống thông thường và chế độ ăn uống lành mạnh  : 20%.

Tuy nhiên nó chỉ chiếm 15% trong chế độ ăn uống dành cho ng chơi thể thao

Bài làm

ngocanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG