Phân tích bài mẫu Ielts Writing Task 1: Poverty proportion in Australia

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The table below shows the proportion of different categories of families living in poverty in  Australia in 1999.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The table gives information about poverty rates among six types of households in Australia in the  year 1999.

Overview

It is noticeable that levels of poverty were higher for single people than for couples, and people  with children were more likely to be poor than those without. Poverty rates were considerably  lower among elderly people.

Body Paragraph 1

Overall, 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999. Aged people  were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and  aged couples respectively.

Body Paragraph 2

Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living  with a partner were classed as poor. The same pattern can be seen for people with no children:  while 19% of single people in this group were living below the poverty line, the figure for  couples was much lower, at only 7%.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The table gives information about poverty rates among six types of households in Australia in the  year 1999.

Overview

It is noticeable that levels of poverty were higher for single people than for couples, and people  with children were more likely to be poor than those without. Poverty rates were considerably  lower among elderly people.

Body Paragraph 1

Overall, 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999. Aged people  were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and  aged couples respectively.

Body Paragraph 2

Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living  with a partner were classed as poor. The same pattern can be seen for people with no children:  while 19% of single people in this group were living below the poverty line, the figure for  couples was much lower, at only 7%.

C. Bảng tổng hợp từ vựng

Từ

Nghĩa

poverty rate (n)

The table gives information about poverty rates among six types of households in Australia in the year 1999.

tỷ lệ nghèo

Bảng cho thông tin về tỷ lệ nghèo giữa sáu kiểu hộ gia đình ở Úc vào năm 1999.

among (n)

The table gives information about poverty rates among six types of households in Australia in the year 1999.

giữa 

Bảng cho thông tin về tỷ lệ nghèo giữa sáu kiểu hộ gia đình ở Úc vào năm 1999.

noticeable (adj)

It is noticeable that levels of poverty were higher for single people than for couples, and people with children were more likely to be poor than those without.

Đáng chú ý

Đáng chú ý là mức độ nghèo ở người độc thân cao hơn ở các cặp đôi, và những người có con nhỏ nhiều khả năng bị nghèo hơn là những người không có.

likely (adj)

It is noticeable that levels of poverty were higher for single people than for couples, and people with children were more likely to be poor than those without.

nhiều khả năng

Đáng chú ý là mức độ nghèo ở người độc thân cao hơn ở các cặp đôi, và những người có con nhỏ nhiều khả năng bị nghèo hơn là những người không có.

considerably (adv)

Poverty rates were considerably lower among elderly people.

đáng kể 

Tỷ lệ nghèo thấp hơn đáng kể trong số những người già.

elderly people 

Poverty rates were considerably  lower among elderly people.

người già

Tỷ lệ nghèo thấp hơn đáng kể trong số những người già.

Overall (adv)

Overall, 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999.

Nhìn chung

Nhìn chung, 11% người dân Úc, hoặc 1,837,000 người, đang sống trong tình trạng nghèo vào năm 1999.

Australians 

Overall, 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999.

người dân Úc

Nhìn chung, 11% người dân Úc, hoặc 1,837,000 người, đang sống trong tình trạng nghèo vào năm 1999.

aged (adj)

Aged people were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and  aged couples respectively.

lớn tuổi 

Người lớn tuổi là những người ít khả năng bị nghèo nhất, với các mức nghèo là 6% và 4% lần lượt cho người cao tuổi độc thân và các cặp đôi cao tuổi.

respectively (adv)

Aged people were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and aged couples respectively.

lần lượt 

Người lớn tuổi là những người ít khả năng bị nghèo nhất, với các mức nghèo là 6% và 4% lần lượt cho người cao tuổi độc thân và các cặp đôi cao tuổi.

Just over

Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living  with a partner were classed as poor.

chỉ hơn

Chỉ hơn ⅕ các bậc cha mẹ đơn thân đang sống trong đói nghèo, trái lại chỉ 12% các bố mẹ đang sống với một người bạn đời bị xếp hạng là nghèo.

whereas (conjunction)

Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living  with a partner were classed as poor.

trái lại

Chỉ hơn ⅕ các bậc cha mẹ đơn thân đang sống trong đói nghèo, trái lại chỉ 12% các bố mẹ đang sống với một người bạn đời bị xếp hạng là nghèo.

pattern (n) 

The same pattern can be seen for people with no children: while 19% of single people in this group were living below the poverty line, the figure for  couples was much lower, at only 7%.

xu hướng

Xu hướng tương tự cũng có thể được nhìn thấy ở những người không có con: trong khi 19% số người độc thân ở nhóm này sống dưới mức nghèo, con số đó ở các cặp đôi thấp hơn rất nhiều, chỉ ở 7%.

live below poverty line 

The same pattern can be seen for people with no children: while 19% of single people in this group were living below the poverty line, the figure for  couples was much lower, at only 7%.

sống dưới mức nghèo

Xu hướng tương tự cũng có thể được nhìn thấy ở những người không có con: trong khi 19% số người độc thân ở nhóm này sống dưới mức nghèo, con số đó ở các cặp đôi thấp hơn rất nhiều, chỉ ở 7%.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 1 câu đưa thông tin đưa thông tin giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

What: poverty rates

Place: Australia

Categories: 6 types of households

Time: 1990

Unit: % (percentage)

Overview: 2 câu

Overview 1: Tỷ lệ nghèo đói ở người độc thân > cặp đôi, và ở người có con > người không có con.

Overview 2: Chỉ ra nhóm có tỷ lệ đói nghèo thấp nhất – nhóm người cao tuổi.

Body 1: 2 câu

Body 1 – Câu 1: Nêu số liệu tổng (11% – 1,837,000) về tỷ lệ/ số lượng hộ gia đình Úc sống trong nghèo đói vào năm 1999.

Body 1 – Câu 2: Chỉ ra nhóm có tỷ lệ nghèo đói thấp nhất (người cao tuổi) & nêu số liệu minh chứng (không có gia đình – 6%, có gia đình – 4%).

Body 2: 2 câu

Body 2 – Câu 1: Chỉ ra nhóm cha mẹ đơn thân có tỷ lệ đói nghèo cao hơn nhóm cha mẹ có chồng/ vợ & nêu số liệu minh chứng (hơn ⅕ và 12%).Body 2 – Câu 2: Chỉ ra nhóm người không có con và độc thân có tỷ lệ đói nghèo cao hơn nhóm người không có con nhưng có đôi & nêu số liệu minh chứng (19% và 7%).

nguyentienthanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG