Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Electricity

Nguồn: IELTS Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài:

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.

Overview

Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and  France. While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.

Body paragraph 1

Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to  130 out of 170 units in 2000. By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.

Body paragraph 2

Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years, but the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France. Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia. Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in  1980 than in 2000.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.

Overview

Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and  France. While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.

Body paragraph 1

Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to  130 out of 170 units in 2000. By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.

Body paragraph 2

Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years, but the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France. Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia. Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in  1980 than in 2000.

C. Bảng tổng hợp từ vựng

TừNghĩa
Compare (v) 
The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.
so sánh
Những biểu đồ tròn so sánh lượng điện được sản xuất bằng cách sử dụng năm nguồn nhiên liệu khác nhau ở hai quốc gia trong hai năm riêng biệt.
Source of fuel (n) 
The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.
nguồn nhiên liệu
Những biểu đồ tròn so sánh lượng điện được sản xuất bằng cách sử dụng năm nguồn nhiên liệu khác nhau ở hai quốc gia trong hai năm riêng biệt.
electricity production (n) 
Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and France.
sản lượng điện 
Tổng sản lượng điện tăng một cách đáng kể từ năm 1980 đến năm 2000 ở cả Úc và Pháp
dramatically (adv) 
Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and France.
đáng kể
Tổng sản lượng điện tăng một cách đáng kể từ năm 1980 đến năm 2000 ở cả Úc và Pháp
Total (n) 
While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.
tổng
Trong khi tổng sản lượng của cả hai quốc gia là tương đương nhau, có những sự khác biệt lớn về những nguồn nhiên liệu được sử dụng.
Similar (adj) 
While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.
tương đương
Trong khi tổng sản lượng của cả hai quốc gia là tương đương nhau, có những sự khác biệt lớn về những nguồn nhiên liệu được sử dụng.
Produce (v) 
Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to 130 out of 170 units in 2000.
sản xuất 
Than đá được dùng để sản xuất 50 trong tổng số 100 đơn vị điện ở Úc vào năm 1980, tăng lên 130 trong tổng số 170 đơn vị vào năm 2000.
Unit (n) 
Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to 130 out of 170 units in 2000.
đơn vị 
Than đá được dùng để sản xuất 50 trong tổng số 100 đơn vị điện ở Úc vào năm 1980, tăng lên 130 trong tổng số 170 đơn vị vào năm 2000.
By contrast 
By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.
Ngược lại
Ngược lại, năng lượng hạt nhân trở thành nguồn nhiên liệu quan trọng nhất ở Pháp vào năm 2000, sản xuất gần 75% điện của đất nước
Nuclear power
By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.
năng lượng hạt nhân
Ngược lại, năng lượng hạt nhân trở thành nguồn nhiên liệu quan trọng nhất ở Pháp vào năm 2000, sản xuất gần 75% điện của đất nước
Depend on (v)
Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years,
phụ thuộc
Australia phụ thuộc vào thủy điện chỉ dưới 25% sản lượng điện trong cả hai năm,
Hydro power (n)
Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years,
thủy điện
Australia phụ thuộc vào thủy điện chỉ dưới 25% sản lượng điện trong cả hai năm,
Amount of electricity 
the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France
lượng điện
lượng điện được sản xuất bằng cách sử dụng loại năng lượng này đã giảm từ 5 xuống chỉ còn 2 đơn vị ở Pháp.
Relatively (adv) 
Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia.
tương đối 
dầu mỏ, mặt khác, vẫn là một nguồn nhiên liệu tương đối quan trọng ở Pháp, nhưng việc sử dụng nó đã giảm ở Úc.
Decline (v) 
Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia.
giảm 
dầu mỏ, mặt khác, vẫn là một nguồn nhiên liệu tương đối quan trọng ở Pháp, nhưng việc sử dụng nó đã giảm ở Úc.
Rely on (v) 
Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000.
dựa vào 
Cả hai quốc gia đều dựa vào khí đốt tự nhiên cho việc sản xuất điện nhiều hơn đáng kể vào năm 1980 so với năm 2000.
Natural gas (n) 
Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000.
khí đốt tự nhiên
Cả hai quốc gia đều dựa vào khí đốt tự nhiên cho việc sản xuất điện nhiều hơn đáng kể vào năm 1980 so với năm 2000.
Significantly (adv) 
Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000.
đáng kể
Cả hai quốc gia đều dựa vào khí đốt tự nhiên cho việc sản xuất điện nhiều hơn đáng kể vào năm 1980 so với năm 2000.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 

 • What: the amount of electricity
 • Place: in  two countries (Australia, France)
 • Time:  1980-2000
 • Categories: five different sources of fuel (Coal, Oil, Water, Hydro Power, Nuclear Power)
 • Unit: Unit

Overview (tổng quan)

 • Đưa ra số liệu của nhiên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản xuất điện tại Úc (Coal) trong 2 năm: 1980 và 2000: 50/100 & 130/170
 • Nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa hai quốc gia về mặt  những nguồn nhiên liệu để sản xuất điện

Body Paragraph 1: 2 loại nhiên liệu chiếm tỉ lệ lớn nhất (nổi bật nhất) 

 • Đưa ra số liệu của nhiên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản xuất điện tại Úc (Coal) trong 2 năm: 1980 và 2000: 50/100 & 130/170
 • Đưa ra số liệu của nhiên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản xuất điện tại Pháp (nuclear Power) trong năm: 2000

Body Paragraph 2: 3 loại nhiên liệu còn lại

 • Đưa ra số liệu về hydro power được dùng để sản xuất điện ở cả  2 quốc gia
 • Đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của oil đối với 2 quốc gia. (Pháp thì sử dụng nhiều dầu mỏ để sản xuất điện hơn hơn trước. Điều này trái ngược với Úc)
 • Đưa ra nhận xét về sự phụ thuộc của 2 quốc gia với natural gas đã giảm đáng kể trong 2 năm 1980-2000. 
 • Úc

1980 sử dụng 20% nhiên liệu là khí tự nhiên để sản xuất điện, tuy nhiên đến 2020 con số này chỉ còn hơn 1%

 • Pháp:

1980: Xấp xỉ 28%

Tuy nhiên đến 2020 thì chỉ còn hơn 1%