Phân tích bài mẫu Writing Task 2 – Topic: Music

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the  world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons,  and I would argue that traditional music is more important than modern,  international music. 

Body paragraph 1

Music is something that accompanies all of us throughout our lives. As  children, we are taught songs by our parents and teachers as a means  of learning language, or simply as a form of enjoyment. Children delight  in singing with others, and it would appear that the act of singing in a  group creates a connection between participants, regardless of their age.  Later in life, people’s musical preferences develop, and we come to see  our favourite songs as part of our life stories. Music both expresses and  arouses emotions in a way that words alone cannot. In short, it is difficult  to imagine life without it. 

Body paragraph 2

In my opinion, traditional music should be valued over the international  music that has become so popular. International pop music is often  catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed  and sold by business people. Traditional music, by contrast, expresses  the culture, customs and history of a country. Traditional styles, such as …(example)…, connect us to the past and form part of our cultural  identity. It would be a real pity if pop music became so predominant that  these national styles disappeared. 

Conclusion

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I  believe that traditional music should be given more importance than  international music. 

(261 words, band 9)

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

mindmap-body-paragraph-1

3. Body paragraph 2

mind map body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

TừNghĩa
a rich variety of (n)

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world.
rất nhiều cái gì

Đúng là rất nhiều phong cách âm nhạc phong phú có thể được tìm thấy trên khắp thế giới.
vital (adj)

Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons,  
quan trọng

Âm nhạc là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa nhân loại vì nhiều lý do,
a range of (n)

Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons,  
một loạt cái gì

Âm nhạc là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa nhân loại vì nhiều lý do,
argue (v)

I would argue that traditional music is more important than modern,  international music.
tranh luận

Tôi sẽ tranh luận rằng âm nhạc truyền thống quan trọng hơn âm nhạc quốc tế, hiện đại.
accompany (v)

Music is something that accompanies all of us throughout our lives.
đồng hành

Âm nhạc là thứ mà đồng hành cùng tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta.
throughout (preposition)

Music is something that accompanies all of s throughout our lives.
xuyên suốt

Âm nhạc là thứ mà đồng hành cùng tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta.
means of (n)

As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means  of learning language, or simply as a form of enjoyment.
phương tiện

Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta được dạy các bài hát bởi cha mẹ và giáo viên như một phương tiện học ngôn ngữ, hoặc đơn giản là một hình thức thưởng thức
enjoyment (n)

As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means  of learning language, or simply as a form of enjoyment.
sự thưởng thức

Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta được dạy các bài hát bởi cha mẹ và giáo viên như một phương tiện học ngôn ngữ, hoặc đơn giản là một hình thức thưởng thức
delight  in (v)

Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a  group creates a connection between participants, regardless of their age.
thích

Trẻ em thích hát với những người khác và dường như hành động hát trong một nhóm tạo ra sự kết nối giữa những người tham gia, bất kể chúng ở độ tuổi nào.
regardless of + noun

Children delight  in singing with others, and it would appear that the act of singing in a  group creates a connection between participants, regardless of their age.
bất kể

Trẻ em thích hát với những người khác và dường như hành động hát trong một nhóm tạo ra sự kết nối giữa những người tham gia, bất kể chúng ở độ tuổi nào.
preference (n)

Later in life, people’s musical preferences develop,
sở thích

Sau này trong cuộc sống, sở thích âm nhạc của mọi người phát triển
develop (v)

Later in life, people’s musical preferences develop,
phát triển

Sau này trong cuộc sống, sở thích âm nhạc của mọi người phát triển
come to see (v)

and we come to see  our favourite songs as part of our life stories.
xem

và chúng ta xem các bài hát yêu thích như một phần trong câu chuyện cuộc đời của mình.
life story (n)and we come to see  our favourite songs as part of our life stories.câu chuyện cuộc đờivà chúng ta xem các bài hát yêu thích như một phần trong câu chuyện cuộc đời của mình.
express (v)

Music both expresses and  arouses emotions in a way that words alone cannot.
thể hiện

Âm nhạc vừa thể hiện vừa khơi dậy cảm xúc theo cách mà một mình ngôn từ không thể làm được.
arouse (v)

Music both expresses and  arouses emotions in a way that words alone cannot.
khơi dậy

Âm nhạc vừa thể hiện vừa khơi dậy cảm xúc theo cách mà một mình ngôn từ không thể làm được.
in short

In short, it is difficult  to imagine life without it.
tóm lại

Tóm lại, thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có nó.
imagine (v)

In short, it is difficult  to imagine life without it.
tưởng tượng

Tóm lại, thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có nó.
value over (v)

In my opinion, traditional music should be valued over the international  music that has become so popular.
coi trọng hơn

Theo quan điểm của tôi, âm nhạc truyền thống nên được coi trọng hơn âm nhạc quốc tế thứ đã trở nên rất phổ biến.
essentially (adv)

International pop music is often  catchy and fun, but it is essentially a commercial product
về bản chất

Nhạc pop quốc tế thường bắt tai và vui nhộn, nhưng về bản chất nó là một sản phẩm thương mại
market (v)t

hat is marketed  and sold by business people.
tiếp thị

được tiếp thị và được bán bởi những doanh nhân.
business people (n)

that is marketed  and sold by business people.
những doanh nhân

được tiếp thị và được bán bởi những doanh nhân.
by contrast

Traditional music, by contrast, expresses  the culture, customs and history of a country.
ngược lại

Ngược lại, âm nhạc truyền thống thể hiện văn hóa, phong tục và lịch sử của một quốc gia.
custom (n)

Traditional music, by contrast, expresses  the culture, customs and history of a country.
phong tục

Ngược lại, âm nhạc truyền thống thể hiện văn hóa, phong tục và lịch sử của một quốc gia.
form (v)

Traditional styles, such as…(example)…, connect us to the past and form part of our cultural  identity.
tạo nên

Các phong cách truyền thống, chẳng hạn như … (ví dụ) …, kết nối chúng ta với quá khứ và tạo nên  một phần bản sắc văn hóa của chúng ta.
pity (n)

It would be a real pity if pop music became so predominant that  these national styles disappeared.
sự đáng tiếc

Sẽ thực sự là một điều đáng tiếc nếu nhạc pop trở nên lấn át đến mức những phong cách dân tộc này biến mất.
predominant (adj)

It would be a real pity if pop music became so predominant that  these national styles disappeared.
lấn át

Sẽ thực sự là một điều đáng tiếc nếu nhạc pop trở nên lấn át đến mức những phong cách dân tộc này biến mất.
importance (n)

I believe that traditional music should be given more importance than  international music.
tầm quan trọng

Tôi tin rằng âm nhạc truyền thống nên được trao cho sự quan trọng nhiều hơn âm nhạc quốc tế.
human existence (n)

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I  believe that traditional music should be given more importance than  international music.
sự tồn tại của con người

Tóm lại, âm nhạc là một phần cần thiết của sự tồn tại của con người, và tôi tin rằng âm nhạc truyền thống nên được trao cho sự quan trọng nhiều hơn âm nhạc quốc tế.

2. Topic-related Vocabulary

TừNghĩa
musical styles (n)

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world.
phong cách âm nhạc

Đúng là rất nhiều phong cách âm nhạc phong phú có thể được tìm thấy trên khắp thế giới.
commercial product (n)

International pop music is often  catchy and fun, but it is essentially a commercial product
sản phẩm thương mại

Nhạc pop quốc tế thường bắt tai và vui nhộn, nhưng về bản chất nó là một sản phẩm thương mại
catchy (adj)

International pop music is often  catchy and fun, but it is essentially a commercial product
bắt tai

Nhạc pop quốc tế thường bắt tai và vui nhộn, nhưng về bản chất nó là một sản phẩm thương mại
cultural identity (n)

Traditional styles, such as…(example)…, connect us to the past and form part of our cultural identity.
bản sắc văn hóa

Các phong cách truyền thống, chẳng hạn như … (ví dụ) …, kết nối chúng ta với quá khứ và tạo nên  một phần bản sắc văn hóa của chúng ta.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

Intro: 2 câu

       General Statement: 1 câu
       Dẫn dắt vào bài, đề cập đến chủ đề bàn luận của đề bài: phong cách âm nhạc

       Thesis Statement: 1 câu
       Trả lời câu hỏi của đề bài (ở đây là lý do âm nhạc quan trọng và nêu ra quan điểm cá nhân)

Body 1: 6 câu 

       Câu 1 (Topic sentence): Nêu luận điểm thứ nhất: âm nhạc đi với con người trong suốt cuộc đời (giải thích tại sao chúng ta cần âm nhạc)

       Câu 2: Sau khi nêu luận điểm chính của đoạn, câu 2 đưa ra lý do đầu tiên chứng minh cho nó: âm nhạc gắn với con người từ nhỏ

       Câu 3: Nêu thêm 1 lợi ích của âm nhạc với trẻ em: xây dựng mối quan hệ

       Câu 4: Đưa ra lý do số 2: âm nhạc gắn với con người khi trưởng thành

       Câu 5: Nêu lý do cho câu 4: âm nhạc thể hiện rất tốt cảm xúc của con người khi họ trưởng thành

       Câu 6: Khẳng định lại luận điểm của mình: khó mà tưởng tượng cuộc sống mà không có âm nhạc sẽ như thế nào

Body 2: 5 câu

       Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn văn – quan điểm cá nhân: âm nhạc truyền thống nên được đánh giá cao hơn âm nhạc quốc tế

       Câu 2: Đề cập đến đối tượng mình không ủng hộ và chỉ ra khuyết điểm của nó: Âm nhạc quốc tế thì bắt tai và vui vẻ nhưng nó thực chất là sản phẩm thương mại được bán bởi các doanh nhân

       Câu 3: Sau khi đã đề cập đến khuyết điểm của âm nhạc quốc tế, ta chỉ ra giá trị của âm nhạc truyền thống, nó có giá trị hơn nhiều so với âm nhạc quốc tế (giá trị văn hóa, phong tục, lịch sử của một đất nước)

       Câu 4: Nêu tác dụng của âm nhạc truyền thống: kết nối quá khứ và hình thành bản sắc văn hóa

       Câu 5: Khẳng định lại luận điểm của mình: đáng tiếc nếu nhạc thế giới trở nên nổi trội đến mức mà âm nhạc truyền thống biến mất

Conclusion: Khẳng định lại tầm quan trọng của âm nhạc và nhắc lại quan điểm cá nhân một lần nữa (âm nhạc truyền thống quan trọng hơn)

Bài làm

nguyenducanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG