Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Internet users

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài:

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

Overview

It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

Body paragraph 1

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for  Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%. 

Body paragraph 2

By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

Overview

It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

Body paragraph 1

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for  Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%. 

Body paragraph 2

By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

TừNghĩa
Line graph (n)
The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.
Biểu đồ đường
Biểu đồ đường so sánh phần trăm (%) số người ở 3 nước dùng Internet giữa năm 1999 đến 2009.
percentage (n)
The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.
Phần trăm
Biểu đồ đường so sánh phần trăm (%) số người ở 3 nước dùng Internet giữa năm 1999 đến 2009.
Proportion (n)
It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown.
Tỷ lệ
Rõ ràng là tỷ lệ dân số sử dụng Internet tăng ở từng nước trong giai đoạn đưa ra ở trên.
Over the period shown
It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown.
Trong giai đoạn đưa ra ở trên
Rõ ràng là tỷ lệ dân số sử dụng Internet tăng ở từng nước trong giai đoạn đưa ra ở trên.
Noticeable (adj)
It is noticeable that sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet.
Đáng chú ý
Điều đáng chú ý là những người tập thể thao yêu cầu một chế độ ăn bao gồm một tỷ lệ tinh bột cao hơn đáng kể so với một chế độ ăn uống thông thường hoặc một chế độ ăn uống lành mạnh.
Overall
Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.
Nhìn một cách tổng quan
Nhìn một cách tổng quan,  tỷ lệ % người Canada và người Mỹ có thể truy cập Internet lớn hơn rất nhiều so với người Mexico, và nước Canada có mức tăng trưởng sử dụng Internet cao nhất trong giai đoạn.
Have access to the Internet
Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.
Truy cập Internet  
Nhìn một cách tổng quan,  tỷ lệ % người Canada và người Mỹ có thể truy cập Internet lớn hơn rất nhiều so với người Mexico, và nước Canada có mức tăng trưởng sử dụng Internet cao nhất trong giai đoạn.
Growth (n)
Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.
Mức tăng trưởng  
Nhìn một cách tổng quan,  tỷ lệ % người Canada và người Mỹ có thể truy cập Internet lớn hơn rất nhiều so với người Mexico, và nước Canada có mức tăng trưởng sử dụng Internet cao nhất trong giai đoạn.
The figures for
In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for  Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively.
Các con số
Năm 1999, tỷ lệ người sử dụng Internet ở Mỹ vào khoảng 20%. Các con số của Canada và Mỹ thấp hơn, vào khoảng 10% và 5%.
About
In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for  Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively.
Khoảng
Năm 1999, tỷ lệ người sử dụng Internet ở Mỹ vào khoảng 20%. Các con số của Canada và Mỹ thấp hơn, vào khoảng 10% và 5%.
Rise (v)
In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.
Tăng
Vào năm 2005, việc sử dụng Internet ở cả 2 nước Mỹ và Canada tăng tới khoảng 70% dân số, trong khi con số của Mexico đạt mức hơn cao hơn 25% một chút.
Just over
In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.
Cao hơn
Vào năm 2005, việc sử dụng Internet ở cả 2 nước Mỹ và Canada tăng tới khoảng 70% dân số, trong khi con số của Mexico đạt mức hơn cao hơn 25% một chút.
By
By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada.
Đến năm
Đến năm 2009, tỷ lệ người sử dụng Internet cao nhất ở Canada.
Almost
Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.

Gần 100% người Canada sử dụng Internet, so với khoảng 80% người Mỹ và chỉ 40% người Mexico.
Canadian, American, Mexican
Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.
người Canada, người Mỹ, người Mexico
Gần 100% người Canada sử dụng Internet, so với khoảng 80% người Mỹ và chỉ 40% người Mexico.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro

What:  Internet usage 

Place/categories: 3 countries USA, Canada, Mexico 

Time:  Giai đoạn 1999 & 2009;3   

Unit: % (percentage)

Body 1: Đưa ra số liệu về phần trăm người dùng Internet ở ba nước trong năm 1999

  • Nêu ra số liệu USA năm đầu tiên (1999) – 20%
  • So sánh số liệu 2 nước còn lại (Canada và Mexico) với Mỹ (nhắc đến ở câu 1) & nêu số liệu 10% & 5%
  • % dùng Internet ở USA và Canada tăng lên, cùng bằng 70% năm 2005, Mexico 25%

Body 2: Đưa ra số liệu về phần trăm người dùng Internet ở ba nước trong năm 2009

  • Số liệu 2009 Canada cao nhất
  • Số liệu cụ thể của cả 3 nước năm 2009

Bài làm