Phân tích bài mẫu giám khảo IELTS | IZONE

Series Phân tích bài mẫu giám khảo IELTS

Phân tích Task 2 - Unit 8 - Topic: Animal testing

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Nowadays animal experiments are widely used to develop new  medicines and to test the safety of other products. Some people argue  that theseContinue reading "Phân tích Task 2 – Unit 8 – Topic: Animal testing"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 1 - Internet users

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bàiContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Internet users"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 2 - Gallery

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Gallery"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 3 - Electricity

Nguồn: IELTS Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bàiContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Electricity"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 4 - Diet

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 4 – Diet"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 5 - Water Cycle

Nguồn: IELTS Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài Writing Task 1 sau đây nhé! Đề bài: Biểu đồ dưới đây thể hiện vòng tuần hoàn nước, là sự chuyển động liên tục của nước trên, trong và dưới bềContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Water Cycle"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 6 - Forecast in Australia

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Forecast in Australia"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 7 - Village of Chorleywood

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: Chorleywood is a village near London whose population has increased steadily since the middle of the nineteenth century. The map shows the developmentContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Village of Chorleywood"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 8 - Poverty proportion in Australia

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 8 – Poverty proportion in Australia"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 9 - Rail Networks

Nguồn: IELTS Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài Writing Task 1 sau đây nhé! Đề bài: The table below gives information about the underground railway systems in six cities. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tíchContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 9 – Rail Networks"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 10 - House Prices

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 10 – House Prices"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 11 - Levels of participation

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The charts below show the levels of participation in education and science in developing and industrialised countries in 1980 and 1990. A. TranslationContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 11 – Levels of participation"

Phân tích Writing Task 1 - Unit 12 - UK Acid Rain Emission

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 12 – UK Acid Rain Emission"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 1 - Culture and History

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài:  Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree with thisContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Culture and History"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 2 - Government Progress

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. DiscussContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 3 - Technology and Traditional Cultures

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagreeContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 4 - Topic: Crime

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 4 – Topic: Crime"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 5 - Gender Equality

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work. What could be theContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 6 - Films

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Films"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 7 - Dependence

Nguồn: IELTS Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have  become moreContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 7 – Dependence"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 9 - Video games

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 9 – Video games"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 10 - Aging Population

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 10 – Aging Population"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 11 - Music

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 11 – Music"

Phân tích Writing Task 2 - Unit 12 - Happiness

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 12 – Happiness"