Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. BÀI ĐỌC

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Solar Collector

Solar collectors absorb heat from the sun’s rays. They can be used to effectively heat and cool buildings. The most common type of collector for space heating is a flat plate designed to absorb both radiation falling directly on it, as well as radiation scattered by the atmosphere.

Collectors are usually panels of aluminium, copper, or steel. The panels are usually painted black. The black colouring inhibits reflection and encourages absorption. Insulation is placed behind the collector to prevent heat loss.

The collector is covered with glass or plastic. This layer allows short-wave radiation -or light – to enter the collector. As the radiation passes through the glass or plastic, it is transformed from short-wave radiation to long-wave radiation- or heat. Long-wave radiation cannot pass through the glass or plastic back into the atmosphere. Therefore, the heat is trapped within the collector. Collectors are usually placed at an angle to maximise the amount of radiation falling on them.

A transfer agent (air or water) is circulated through the collector and becomes heated. As it leaves the collector and travels through the heating ducts of a house, it warms the air inside the house or brings hot water to sinks, tubs, and appliances. With solar collectors,storage is a problem: great amounts of heat must be stored for nighttime use and for use during cloudy days.

B. BÀI TẬP

Refer to the passage Solar Collector and choose from the passage NO MORE THAN THREE WORDS to complete the following sentences.

(Tham khảo đoạn văn Solar Collector và chọn từ đoạn văn KHÔNG QUÁ BA TỪ để hoàn thành các câu sau.)

1. Solar collectors can heat and cool houses with heat absorbed from =>
2. Collectors are coloured black to prevent =>
3. Glass and plastic are used to cover the collector so that short-wave radiation can =>
4. The glass or plastic cover on the collector helps to trap the =>
5. For nighttime and cloudy days, heat needs to be =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựng Nghĩa

absorb (v)

Solar collectors absorb heat from the sun’s rays.

hấp thụ

Các tấm thu năng lượng mặt trời hấp thụ nhiệt từ tia nắng mặt trời. 

effectively (adv)

They can be used to effectively heat and cool buildings.

một cách hiệu quả

Chúng có thể được sử dụng để sưởi ấm hiệu quả và những tòa nhà mát mẻ

scatter  (v)

The most common type of collector for space heating is a flat plate designed to absorb both radiation falling directly on it, as well as radiation scattered by the atmosphere.

phân tán

Loại bộ thu nhiệt phổ biến nhất để sưởi ấm không gian là một tấm phẳng được thiết kế để hấp thụ cả bức xạ rơi trực tiếp vào nó, cũng như bức xạ bị phân tán bởi khí quyển.

design (v)

The most common type of collector for space heating is a flat plate designed to absorb both radiation falling directly on it, as well as radiation scattered by the atmosphere.

thiết kế

Loại bộ thu nhiệt phổ biến nhất để sưởi ấm không gian là một tấm phẳng được thiết kế để hấp thụ cả bức xạ rơi trực tiếp vào nó, cũng như bức xạ bị phân tán bởi khí quyển.

atmosphere (n)

The most common type of collector for space heating is a flat plate designed to absorb both radiation falling directly on it, as well as radiation scattered by the atmosphere.

khí quyển

Loại bộ thu nhiệt phổ biến nhất để sưởi ấm không gian là một tấm phẳng được thiết kế để hấp thụ cả bức xạ rơi trực tiếp vào nó, cũng như bức xạ bị phân tán bởi khí quyển.

inhibit (v)

The black colouring inhibits reflection and encourages absorption.

ngăn cản

Màu đen ngăn cản phản xạ và khuyến khích việc hấp thụ.

encourage (v)

The black colouring inhibits reflection and encourages absorption.

khuyến khích

Màu đen ngăn cản phản xạ và khuyến khích việc hấp thụ.

prevent (v)

Insulation is placed behind the collector to prevent heat loss.

ngăn cản

Vật liệu cách nhiệt được đặt phía sau bộ thu nhiệt để tránh thất thoát nhiệt.

cover (v)

The collector is covered with glass or plastic. 

bọc, bao phủ

Bộ thu được bao phủ bằng thủy tinh hoặc nhựa. 

allow (v)

This layer allows short-wave radiation -or light – to enter the collector.

cho phép

Lớp này cho phép bức xạ sóng ngắn – hoặc ánh sáng – để đi vào bộ thu.

transform (v)

As the radiation passes through the glass or plastic, it is transformed from short-wave radiation to long-wave radiation- or heat.

chuyển đổi

Khi bức xạ đi qua thủy tinh hoặc nhựa, nó chuyển từ bức xạ sóng ngắn thành bức xạ sóng dài- hoặc nhiệt.

pass through

As the radiation passes through the glass or plastic, it is transformed from short-wave radiation to long-wave radiation- or heat.

đi qua/ xuyên qua

Khi bức xạ đi qua thủy tinh hoặc nhựa, nó chuyển từ bức xạ sóng ngắn thành bức xạ sóng dài- hoặc nhiệt.

plastic (n)

Long-wave radiation cannot pass through the glass or plastic back into the atmosphere.

nhựa

Bức xạ sóng dài không thể đi qua kính hoặc nhựa trở lại bầu khí quyển

within 

Therefore, the heat is trapped within the collector.

bên trong

Vì vậy, lượng nhiệt được chứa trong bộ thu 

place (v)

Collectors are usually placed at an angle to maximise the amount of radiation falling on them.

đặt

Bộ sưu tập thường được đặt ở một góc để tối đa hóa lượng bức xạ rơi vào chúng.

maximise (v)

Collectors are usually placed at an angle to maximise the amount of radiation falling on them.

tối đa hoá

Bộ sưu tập thường được đặt ở một góc để tối đa hóa lượng bức xạ rơi vào chúng.

the amount of

Collectors are usually placed at an angle to maximise the amount of radiation falling on them.

lượng

Bộ sưu tập thường được đặt ở một góc để tối đa hóa lượng bức xạ rơi vào chúng.

circulate (v)

A transfer agent (air or water) is circulated through the collector and becomes heated.

lưu thông

Một chất chuyển (không khí hoặc nước) được lưu thông qua bộ thu và trở nên nóng lên.

appliance (n)

As it leaves the collector and travels through the heating ducts of a house, it warms the air inside the house or brings hot water to sinks, tubs, and appliances.

thiết bị 

Khi nó rời khỏi bộ thu nhiệt và đi qua các ống dẫn nhiệt của một ngôi nhà, nó sẽ làm ấm không khí trong nhà hoặc dẫn nước nóng vào bồn rửa, bồn tắm và các thiết bị.

storage (n)

With solar collectors, storage is a problem: great amounts of heat must be stored for nighttime use and for use during cloudy days.

nơi lưu trữ

Với bộ thu năng lượng mặt trời, lưu trữ là một vấn đề: lượng nhiệt lớn phải được lưu trữ để sử dụng vào ban đêm và sử dụng trong những ngày nhiều mây.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG