Listening cơ bản – Unit 11: Was, Were

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 11: Was, Were

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống


Todd: Key, Katie. How (1) your weekend?
Katie: It was really (2) .
Todd: What did you do on Saturday?
Katie: On Saturday, I went to the (3) with my friends.
Todd: Okay.
Katie: I (4) lots of books and I had a really, really (5) time.
Todd: Wow. Sounds like you took it (6) .
Katie: Yeah, I did.
Todd: Yeah, we need to take a (7) sometimes.
Katie: For sure.
Todd: Did you do anything else on Saturday?
Katie: On Saturday evening, I went to a restaurant with my (8) .
Todd: Oh, nice. What kind of restaurant?
Katie: It was a restaurant that sells only chicken (9) .
Todd: Really?
Katie: Mm-hmm (affirmative).
Todd: Was it good chicken?
Katie: It was so good. It was very delicious.
Todd: Oh, okay. I think I know that place.
Katie: Yeah?
Todd: Yeah, it has the very (10) chicken.
Katie: Mm-hmm (affirmative).
Todd: Oh, that place is (11) .
Katie: It’s my favorite.

Todd: Key, Katie. How was your weekend?

Katie: It was really great.

Todd: What did you do on Saturday?

Katie: On Saturday, I went to the library with my friends.

Todd: Okay.

Katie: I read lots of books and I had a really, really relaxing time.

Todd: Wow. Sounds like you took it easy (thư giãn, thoải mái).

Katie: Yeah, I did.

Todd: Yeah, we need to take a break (nghỉ) sometimes.

Katie: For sure.

Todd: Did you do anything else on Saturday?

Katie: On Saturday evening, I went to a restaurant with my co-workers (đồng nghiệp).

Todd: Oh, nice. What kind of restaurant?

Katie: It was a restaurant that sells only chicken wings (cánh).

Todd: Really?

Katie: Mm-hmm (affirmative).

Todd: Was it good chicken?

Katie: It was so good. It was very delicious.

Todd: Oh, okay. I think I know that place.

Katie: Yeah?

Todd: Yeah, it has the very spicy (cay) chicken.

Katie: Mm-hmm (affirmative).

Todd: Oh, that place is crazy.

Katie: It’s my favorite.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

  1. Từ “is” trong câu hỏi “How is your weekend?” sẽ được thay đổi như thế nào khi viết câu ở thì quá khứ?
  2. Thể phủ định của “was/were” là gì?
  3. Trả lời cho câu hỏi “Was it good chicken?” là “Yes, it is” đúng hay sai?
  1. Khi viết câu hỏi “How is your weekend?” ở thì quá khứ, từ “is” sẽ đượ “c chuyển thành “was” theo nguyên tắc:
  • “am/is” (present) -> “was” (past)
  • “are” (present) -> “were” (past)
  1. Thể phủ định của “was/were” là “was not (wasn’t)” và “were not (weren’t)”/
  2. Trả lời cho câu hỏi “Was it good chicken?” là “Yes, it is” là sai. Câu trả lời đúng phải là “Yes, it was” hoặc “No, it wasn’t”. 

ngocanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG