Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống


John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ?
Sarah: My hometown. Well, my hometown is called Eau Claire, Wisconsin. And it’s a really great (2) . There are about 80,000 (3) . There are lots of things to do. There are (4) movie theatres. I love to watch movies.
John: Me too.
Sarah: (5) lots of shopping. You can find anything you want there. There are (6) malls and stores.
John: (7) many restaurants?
Sarah: Yes. The thing I like is you can eat any type of food. There are Chinese restaurants and Korean restaurants, Italian restaurants. There is a big variety of restaurants, and they’re all good.
John: That sounds great. What about parks? Are there many places to see nature in your town?
Sarah: Yes. We have a lot of rivers, and lakes and hills. My hometown has four seasons. So in (8) , it’s great because there are lots of lakes to swim in, lots of forests to play in. In (9) , there is a lot of snow. So you can go ice skating or ice fishing or even (10) .

John: So Sarah, what can you tell me about your hometown (quê nhà)?

Sarah: My hometown. Well, my hometown is called Eau Claire, Wisconsin. And it’s a really great city.

There are about 80,000 people (người). There are lots of things to do. There are three movie theatres (rạp chiếu phim). I love to watch movies.

John: Me too.

Sarah: There’s lots of shopping. You can find anything you want there. There are a lot of (rất nhiều) malls and stores.

John: Are there many restaurants?

Sarah: Yes. The thing I like is you can eat any type of food. There are Chinese restaurants and Korean restaurants, Italian restaurants. There is a big variety (sự đa dạng) of restaurants, and they’re all good.

John: That sounds great. What about parks (công viên)? Are there many places to see nature (thiên nhiên) in your town?

Sarah: Yes. We have a lot of rivers (sông), and lakes (hồ) and hills (đồi). My hometown has four seasons (mùa). So in summer (mùa hè), it’s great because there are lots of lakes to swim in, lots of forests (khu rừng) to play in. In winter (mùa đông), there is a lot of snow (tuyết). So you can go ice skating (trượt băng) or ice fishing (câu cá trên băng) or even skiing (trượt tuyết).

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

Bài 1: Điền is/are vào chỗ trống trong các câu sau:

1. There ____ about 80,000 people.

2. There ____ three movie theatres.

3. There ____ a big variety of restaurants.

Bài 2. Điền is/are vào chỗ trống trong hai câu sau. Có sự khác biệt ở từ được điền giữa hai câu không? Vì sao?

1. There ____ a lot of malls and stores.

2. There ____ lots of shopping.

Bài 3: Viết lại hai câu ở bài 2 để được dạng phủ định.

Bài 1: Điền is/are vào chỗ trống trong các câu sau:

1. There are about 80,000 people. (vì ‘80,000 people’ là số nhiều)

2. There are three movie theatres. (vì ‘three movie theatres’ là số nhiều)

3. There is a big variety of restaurants. (vì ‘a (big) variety of’ = một sự đa dạng là số ít)

Bài 2: Điền is/are vào chỗ trống trong hai câu sau. Có sự khác biệt ở từ được điền giữa hai câu không? Vì sao?

1. There are a lot of malls and stores.

2. There is lots of shopping.

Có sự khác biệt ở từ được điền giữa hai câu:

  • Ở câu (1), ‘mall’ và ‘store’ là các danh từ đếm được, nên ‘a lot of malls and stores’ có nghĩa là ‘rất nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng’  => dùng “are” cho số nhiều.
  • Ở câu (2), ‘shopping’ là danh từ không đếm được, nên mặc dù có ‘lots of shopping’ => ta vẫn dùng “is” cho số ít.

Bài 3: Viết lại hai câu ở bài 2 để được dạng phủ định.

1. There aren’t (are not) a lot of malls and stores.

2. There isn’t (is not) lots of shopping.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG