Listening cơ bản – Unit 32: older than … more expensive than

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn)

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Aimee: So how are those people? Are the people (1) in LA?

Todd: I don’t think so. I think the people in San Francisco are (2) . People in Los Angeles are a little reserved. They are not (3) friendly.

Aimee: There are more people really.

Todd: There are, it is (4) . It’s a big city. I think people are nicer and more (5) in San Francisco.

Aimee: Okay. So now that we have talked about it, is LA (6) San Francisco?

Todd: No. No. I think, yeah, somebody from LA will disagree but I will say this, Los Angeles is maybe more (7) and is more interesting than San Francisco. There’s lots to do there. It has the beach and it has lots of (8) places like Disneyland. So LA is a really great place.

Aimee: LA has (9) for hiking too, doesn’t it?.

Todd: A little bit, not close. Actually San Francisco is closer to (10) and hiking.

Aimee: Is it?

Todd: Yeah.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Aimee: So how are those people? Are the people (1) nicer in LA?

Todd: I don’t think so. I think the people in San Francisco are (2) friendlier (thân thiện). People in Los Angeles are a little reserved (kín đáo, dè dặt). They are not (3) as friendly.

Aimee: There are more people really.

Todd: There are, it is (4) true. It’s a big city. I think people are nicer and more (5) easy going (thoải mái, vô tư)  in San Francisco.

Aimee: Okay. So now that we have talked about it, is LA (6) better than San Francisco?

Todd: No. No. I think, yeah, somebody from LA will disagree (không đồng tình) but I will say this, Los Angeles is maybe more (7) exciting (lý thú) and is more interesting (thú vị) than San Francisco. There’s lots to do there. It has the beach and it has lots of (8) cool places like Disneyland. So LA is a really great place.

Aimee: LA has (9) hills (đồi) for hiking (leo núi, đi bộ đường dài) too, doesn’t it?

Todd: A little bit, not close. Actually San Francisco is closer to (10) nature and hiking.

Aimee: Is it?

Todd: Yeah.

Phần 2: Follow up questions & answers

1. Từ gì còn thiếu trong các câu sau:

  1. Is LA better San Francisco?
  2. Los Angeles is maybe more exciting (lý thú) and is more interesting (thú vị) San Francisco.

2. Câu “Tôi (đã) dậy sớm hơn cô ấy” viết như thế nào?

3. Với các tính từ dài (2/3/4 âm tiết) trong câu so sánh, nếu ta dùng “more” đi trước để      diễn tả ý ‘nhiều hơn’, thì ta sẽ dùng …. đi trước để diễn tả ý ‘ít hơn’

Điền một từ tiếng Anh thích hợp vào dấu “…”

4. Từ “much” trong câu sau được dùng để làm gì: “Canada is much bigger than France”?

1. Từ còn thiếu trong câu trên là “than”. Cụ thể:

  1. Is LA better than San Francisco?
  2. Los Angeles is maybe more exciting (lý thú) and is more interesting (thú vị) than San Francisco.

Lưu ý: Ta luôn phải có “than” sau từ so sánh.

2. Câu “Tôi (đã) dậy sớm hơn cô ấy” có thể được viết theo 1 trong 2 cách sau (đều đúng):

  • I got up earlier than her.
  • I got up earlier than she did.

3. Với các tính từ dài (2/3/4 âm tiết) trong câu so sánh, nếu ta dùng “more” đi trước để diễn tả ý ‘nhiều hơn’, thì ta sẽ dùng “less” đi trước để diễn tả ý ‘ít hơn’.

4. Từ “much” trong câu “Canada is much bigger than France” được dùng để miêu tả mức độ. Cụ thể, “much” có nghĩa là “nhiều” (Canada lớn hơn Pháp nhiều), trái ngược với “a bit” nghĩa là “chỉ một chút”.

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG