Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 2: Am/Is/Are (questions) nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Aimee: So Todd, where (1) you from?
Todd: I (2) from the U.S. I am from San Francisco. (3) on the west coast.
Aimee: And what do you do?
Todd: I’m an English teacher. Also, I create Elllo. I (4) on Elllo a lot.
Aimee: Okay. How old are you?
Todd: I am 47. Yeah. I am (5) .
Aimee: No. That’s not old. Who is your (6) ?
Todd: My best friend is Don, he is a teacher too. He (7) in America.
Aimee: And are you married?
Todd: No, I am not married. I am still single.
Aimee: Where is your (8) from?
Todd: My mom is from California, she is from Los Angeles.
Aimee: And what does she do?
Todd: She is a manager, she works in a clothing store.
Aimee: Where is your (9) from?
Todd: My dad is from San Francisco. He (10) from Los Angeles, but he met my mother in Los Angeles.

Aimee: So Todd, where are you from?

Todd: I am from the U.S. I am from San Francisco. It’s on the west coast (bờ biển).

Aimee: And what do you do?

Todd: I’m an English teacher. Also, I create (tạo ra, sáng tạo) Elllo. I work on Elllo a lot.

Aimee: Okay. How old are you?

Todd: I am 47. Yeah. I am old.

Aimee: No. That’s not old. Who is your best friend (bạn thân)?

Todd: My best friend is Don, he is a teacher too. He lives in America.

Aimee: And are you married (kết hôn)?

Todd: No, I am not married. I am still single (độc thân).

Aimee: Where is your mom from?

Todd: My mom is from California, she is from Los Angeles.

Aimee: And what does she do?

Todd: She is a manager (quản lý), she works in a clothing store.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

  1. Chủ ngữ “I” đi với động từ to-be nào sau đây: “am”, “is”, hay “are”?
  1. Các chủ ngữ “he”, “she”, “it” đi với động từ to-be nào sau đây: “am”, “is”, hay “are”?
  1. Vì sao các chủ ngữ “my mom”, “my dad” lại đi cùng động từ to-be “is”?
  1. Nếu ghép chủ ngữ “my mom” và “my dad” lại với nhau thành “my mom and my dad”, cụm danh từ này sẽ đi với động từ to-be gì?
  1. Chủ ngữ “I” đi với động từ to-be “am”. 
    Ví dụ: “I am old” hay “I am not married
  2. Các chủ ngữ “he”, “she”, “it” đi với động từ to-be “is”.Ví dụ: “He is a teacher too” hay “She is a manager” hay “It’s on the west coast”.
  3. Các chủ ngữ “my mom”, “my dad” đi cùng động từ to-be “is” vì chủ ngữ “my mom” tương đương đại từ “she”, cũng như chủ ngữ “my dad” tương đương đại từ “he”.
  4. Nếu ghép chủ ngữ “my mom” và “my dad” lại với nhau thành “my mom and my dad”, cụm danh từ này sẽ đi với động từ to-be “are”, vì cụm danh từ ‘my mom and my dad” tương đương đại từ “they”.

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG