Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 3: Am/Is/Are (questions) nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Todd: Hey Aimee, how (1) you today?
Aimee: I’m good, thanks Todd. And you?
Todd: (2) good. Pretty good. Let’s talk about your (3) things.
Aimee: OK.
Todd: What (4) your favorite food?
Aimee: Ooh! My favorite food is avocado.
Todd: Avocado?
Aimee: Honestly.
Todd: Wow!
Aimee: How (5) you?
Todd: My favorite food is (6) , I think. I love pizza.
Aimee: Oh, me too!
Todd: It’s so (7) .
Aimee: It’s so delicious.
Todd: Yeah.
Aimee: And what is your favorite (8) ?
Todd: Well, my favorite movie is Star Wars.
Aimee: Classic!
Todd: I know. And you? What is your favorite movie?
Aimee: Well, I do (9) Star Wars too, but my favorite movie is Ferris Bueller’s Day Off.
Todd: Ooh! I like that movie a lot. Very good. Very good. So I was in (10) the same time as the movie.

Todd: Hey Aimee, how are you today?

Aimee: I’m good, thanks Todd. And you?

Todd: I’m good. Pretty good (khá tốt). Let’s talk about your favorite (yêu thích) things.

Aimee: OK.

Todd: What is your favorite food?

Aimee: Ooh! My favorite food is avocado (quả bơ).

Todd: Avocado?

Aimee: Honestly (thật lòng, thành thật).

Todd: Wow!

Aimee: How about you?

Todd: My favorite food is pizza, I think. I love pizza.

Aimee: Oh, me too!

Todd: It’s so good.

Aimee: It’s so delicious.

Todd: Yeah.

Aimee: And what is your favorite movie (bộ phim)?

Todd: Well, my favorite movie is Star Wars.

Aimee: Classic (Kinh điển)!

Todd: I know. And you? What is your favorite movie?

Aimee: Well, I do love Star Wars too, but my favorite movie is Ferris Bueller’s Day Off.

Todd: Ooh! I like that movie a lot. Very good. Very good. So I was in high school (trường trung học) the same time as the movie

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

  1. Khi đặt câu hỏi với chủ ngữ là danh từ số ít, động từ to-be nào sau đây sẽ bắt đầu câu hỏi: “am”, “is”, hay “are”? 
  1. Nếu thêm “What” vào đầu câu hỏi trên, trật tự từ nào sau đây là chính xác?
  • “What is it?”
  • “What it is?”
  1. Khi đặt câu hỏi với chủ ngữ “you”, động từ to-be nào sau đây sẽ bắt đầu câu hỏi: “am”, “is”, hay “are”? 
  2. Trả lời cho câu hỏi “Are you a student?” là “Yes, I do.” đúng hay sai?

1. Khi đặt câu hỏi với chủ ngữ là danh từ số ít, động từ to-be “is” sẽ bắt đầu câu hỏi, vì danh từ số ít đóng vai trò làm chủ ngữ tương đương với “it”.

2. Nếu thêm “What” vào đầu câu hỏi trên, trật tự từ chính xác sẽ là “What is it?”.

3. Khi đặt câu hỏi với chủ ngữ “you”, động từ to-be “are” sẽ bắt đầu câu hỏi

4. Trả lời câu hỏi “Are you a student?” bằng “Yes, I do.” là sai. Câu trả lời đúng phải là “Yes, I am.”

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG