Listening cơ bản – Unit 7: I don’t (present simple negative)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 7: I don’t (present simple negative) nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Natalie: My favorite (1) is purple.
Todd: Really? My favorite color is purple too.
Natalie: Oh, really?
Todd: Yeah, but I (2) purple clothing. I love the color purple, but I don’t have purple (3) .
Natalie: Oh, well, everything I (4) is purple.
Todd: No kidding?
Natalie: Yeah, really.
Todd: That’s so cool. So what about (5) ? What’s your favorite food?
Natalie: Good (6) . My favorite food is pizza. I love pizza, but I (7) really big pizzas.
Todd: I (8) pizza too. What is your favorite (9) on pizza?
Natalie: I like really spicy toppings, so salami or pepperoni, chilies, and sometimes bell peppers too.
Todd: Do you like thick pizza or thin pizza?
Natalie: No, I don’t like thick pizza, because I can’t eat too much. The thin pizzas, I get lots of toppings and I (10) so full.

Natalie: My favorite color is purple.

Todd: Really? My favorite color is purple too.

Natalie: Oh, really?

Todd: Yeah, but I don’t have purple clothing (quần áo). I love the color purple, but I don’t have purple clothes.

Natalie: Oh, well, everything I wear is purple.

Todd: No kidding (Không đùa chứ)?

Natalie: Yeah, really.

Todd: That’s so cool. So what about food? What’s your favorite food?

Natalie: Good question. My favorite food is pizza. I love pizza, but I don’t like really big pizzas.

Todd: I love pizza too. What is your favorite topping (thức ăn được rải trên mặt bánh như cà chua, xúc xích, …) on pizza?

Natalie: I like really spicy (cay) toppings, so salami or pepperoni, chilies (ớt), and sometimes bell peppers (ớt ngọt) too.

Todd: Do you like thick (dày) pizza or thin (mỏng) pizza?

Natalie: No, I don’t like thick pizza, because I can’t eat too much. The thin pizzas, I get lots of toppings and I don’t feel so full (no).

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

  1. Các từ “don’t” và “doesn’t” là từ viết tắt của các cụm từ gì?
  1. Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại. 

I’m not really like big pizzas. 

  1. Nếu đổi chủ ngữ của câu hỏi số 2 thành “she” thì ta phải biến đổi như thế nào cho đúng?
  1. “don’t” là từ viết tắt của cụm từ “do not”, còn “doesn’t” là từ viết tắt của cụm từ “does not”.
  2. (1) Sai => I don’t really like big pizzas. Đối với động từ thường “like”, trong câu phủ định ta dùng trợ động từ “don’t” thay vì động từ to be “am not” 
  3. She doesn’t really like big pizzas.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG