Listening cơ bản – Unit 24: A bottle/ Some water

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp 24: A bottle/ Some water

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Todd: What language do you want to (1) in the future?
Abidemi: I have many that, if I had more (2) , I would like to learn. I’m interested in Japanese, of course. I (3) in Japan now, so I would like to speak it better. I would also like to learn Mandarin, Russian, Hausa, (4) Nigerian language, Spanish, and maybe a couple of others.
Todd: Yeah, there’s so (5) I want to learn. I want to learn Spanish too. I can speak (6) Thai and Japanese because I lived as a teacher in both countries. But, I want to learn a language that has the (7) alphabet. I can read Thai but not very well. I can read Japanese but not very well. I want to learn a language where it’s (8) to read and see what the word is. In Thai, you can’t do that. In Japanese, you can’t do that.
Abidemi: I know what you (9) . It would make it easier to learn the language.
Todd: But in Russian, you can’t do that.
Abidemi: That’s true.
Todd: It’s completely (10) .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Todd: What language do you want to (1) learn in the future?

Abidemi: I have many that, if I had more (2) time, I would like to learn. I’m interested in (hứng thú với) Japanese, of course. I (3) live in Japan now, so I would like to speak it better. I would also like to learn Mandarin, Russian, Hausa, (4) another Nigerian language, Spanish, and maybe a couple of (một vài) others ((các ngôn ngữ) khác).

Todd: Yeah, there’s so (5) many languages I want to learn. I want to learn Spanish too. I can speak (6) some Thai and Japanese because I lived as a teacher in both (cả hai) countries. But, I want to learn a language that has the (7) same alphabet (bảng chữ cái). I can read Thai but not very well. I can read Japanese but not very well. I want to learn a language where it’s (8) easy to read and see what the word is. In Thai, you can’t do that. In Japanese, you can’t do that.

Abidemi: I know what you (9) mean. It would make it easier to learn the language.

Todd: But in Russian, you can’t do that.

Abidemi: That’s true.Todd: It’s completely (hoàn toàn) (10) different.

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

1. Tại sao lại có từ “a” trong đoạn “I lived as a teacher in both (cả hai) countries”?

2. Từ “some” trong đoạn “I can speak some Thai and Japanese” được dùng để làm gì? 

3. Có thể thay từ “some” bằng “a” trong câu “Can I have some rice, please?” được không?

1. Trong đoạn “I lived as a teacher in both (cả hai) countries”, ta dùng “a” trước “teacher”. Điều này là vì “teacher” là danh từ đếm được (countable noun) và ở đây ta đang chỉ một người giáo viên (“Tôi đã sống như/ là một giáo viên ở cả hai đất nước” – không thể “Tôi đã sống như nhiều giáo viên”)

2. Từ “some” trong đoạn “I can speak some Thai and Japanese” được dùng để chỉ “một chút ít tiếng Thái và tiếng Nhật”. Ở đây, ta dùng “some” vì tiếng thái và tiếng Nhật là các danh từ không đếm được (uncountable noun).

3. Không thể thay từ “some” trong câu “Can I have some rice, please?” bằng “a” vì “rice” là danh từ không đếm được (uncountable noun). Tuy nhiên, ta có thể nói “Can I have a bowl of rice (một bát cơm)?”, cũng như “a bottle of water” (chứ không phải “a water”), hay “a cup of coffee” (chứ không phải “a coffee”), etc.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG