Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 1: I/me, they/them nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Shantel: So Todd, you (1) in Japan. Do you see your (2) often?
Todd: Yes. I see (3) often. I see them usually once a year, but I write to them often, and I (4) them sometimes.
Shantel: Okay. And when you (5) them, do you go to the United States to visit them, or do (6) come to Japan?
Todd: I go to America, and then everyone goes to my mom’s house, and everybody meets me at my mom’s house, which is (7) . I see my sister, and we talk a lot, and it’s (8) .
Shantel: Does your mother miss you?
Todd: Yes. She misses (9) and I miss her a lot, so it’s very nice to see her, and also, I miss my dad. I miss him a lot, so I’m always (10) to see him.

Shantel: So Todd, you live in Japan. Do you see your family often (thường xuyên)?

Todd: Yes. I see them often. I see them usually once a year (một năm một lần), but I write (viết thư) to them often, and I call them sometimes.

Shantel: Okay. And when you see them, do you go to the United States to visit them, or do they come to Japan?

Todd: I go to America, and then everyone goes to my mom’s house, and everybody meets me at my mom’s house, which is nice. I see my sister, and we talk a lot, and it’s good.

Shantel: Does your mother miss you?

Todd: Yes. She misses me and I miss her a lot, so it’s very nice to see her, and also, I miss my dad. I miss him a lot, so I’m always happy to see him.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

 1. Ở ô số (3), “them” là ai?

Shantel: So Todd, you live in Japan. Do you see your family often (thường xuyên)?
Todd: Yes. I see (3) them often. I see them usually once a year (một năm một lần), but I write to them (viết thư) often, and I (4) call them sometimes.

 1. Ở ô số (6), từ “they” đại diện cho danh từ nào?

“Shantel: Okay. And when you (5) see them, do you go to the United States to visit them, or do (6) they come to Japan?”

 1. Ở ô số (8), từ “it” có đại diện cho danh từ “house” không? Nếu không, nó đại diện cho cái gì?

“Todd: I go to America, and then everyone goes to my mom’s house, and everybody meets me at my mom’s house, which is (7) nice. I see my sister, and we talk a lot, and it’s (8) good.”

 1. Her” và “Him” ở 3 dòng cuối đoạn hội thoại chỉ ai?

“Todd: Yes. She misses (9) me and I miss her a lot, so it’s very nice to see her, and also, I miss my dad. I miss him a lot, so I’m always (10) happy to see him.”

 1. Ở ô số (3), “them” là “my family” (hoặc “Todd’s family”).
  “my family” ở dạng số ít nhưng lại được thay thế bởi “them” – thường được dùng cho số nhiều – bởi vì “my family” thực chất bao gồm nhiều “family members” (các thành viên trong gia đình).

 1. Ở ô số (6), từ “they” đại diện cho “my family” (“Todd’s family”).
  Mặc dù cùng đại diện cho “my family”, ở ô số (6) ta điền “they” vì trong câu hỏi “Do they come to Japan?”, “Todd’s family” đóng vai trò chủ ngữ; trong khi ở ô số (3) ta điền “them” vì trong câu “I see them often”, “Todd’s family” đóng vai trò vị ngữ, đứng sau động từ “see”.

 1. Ở ô số (8), từ “it” không đại diện cho danh từ “house”. Thay vào đó, nó đại diện cho cụm “we talk a lot”. (Dịch nghĩa: “Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và điều đó/nó rất tốt.)

 1. “Her” và “Him” ở 3 dòng cuối đoạn hội thoại chỉ “my mom” (hay “Todd’s mother”) và “my dad” (hay “Todd’s dad”).

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG