Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 5: Are you doing? nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

 

Daniel goes to Hana’s house.
Daniel: Hey, I’m really sorry I’m (1) . I came as fast as I could.
Hana: It’s OK. (2) has really come yet.
Daniel: Why? Where are they?
Hana: Well, John (3) . He is getting some food.
Daniel: OK, what about Emma? Where is she?
Hana: Emma has an exam, so she (4) and she is going to come later.
Daniel: OK, how about Alex? I (5) him around.
Hana: Oh, Alex is over there. He (6) for the BBQ.
Daniel: Oh, yeah, that’s right. And how about Marcus and Emily?
Hana: They are over there. They (7) .
Daniel: Oh, so how many people are left? Who else (8) ?
Hana: Uh, I (9) . No one has really contacted me yet.
Daniel: Oh, well, let’s hope we can get around (10) people maybe.
Hana: Yes, I hope so.

Daniel goes to Hana’s house.

Daniel: Hey, I’m really sorry I’m late (muộn, trễ). I came as fast as I could (nhanh nhất có thể).

Hana: It’s OK. Nobody (Không ai) has really come yet.

Daniel: Why? Where are they?

Hana: Well, John is shopping (đi mua sắm). He is getting some food.

Daniel: OK, what about Emma? Where is she?

Hana: Emma has an exam, so she is studying and she is going to come later.

Daniel: OK, how about Alex? I don’t see him around.

Hana: Oh, Alex is over there. He is preparing (chuẩn bị) for the BBQ.

Daniel: Oh, yeah, that’s right. And how about Marcus and Emily?

Hana: They are over there. They are playing.

Daniel: Oh, so how many people are left (còn bao nhiêu người – chưa đến)? Who else is coming?

Hana: Uh, I don’t know. No one has really contacted (liên lạc, liên hệ) me yet.

Daniel: Oh, well, let’s hope we can get around ten people maybe.

Hana: Yes, I hope so.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

  1. CâuJohn is shopping có ý nghĩa gì? Hiện tượng ngữ pháp nào xuất hiện ở đây?

Daniel: Why? Where are they?
Hana: Well, John (3) is shopping (đi mua sắm). He is getting some food.

  1. Nếu muốn viết “Họ đang chơi đùa”, ta sử dụng các từ sau đây để viết thành câu như thế nào: they/play ?
  1. Khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn, các động từ “studying” & “playing” khác “shopping” như thế nào?

  2. Khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn, các động từ “studying” & “playing” khác “coming” & “preparing” như thế nào?

  1. Câu “John is shopping” có nghĩa là “John đang đi mua sắm”. Ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) xuất hiện ở đây.
  1. Nếu muốn viết “Họ đang chơi đùa”, ta sử dụng các từ: they/play để viết thành câu như sau: “They are playing”.
  1. Có sự khác biệt giữa các động từ “studying” & “playing” và “shopping” khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn. 

Cụ thể: 

Các từ “studying” và “playing” là các động từ “study” và “play” được thêm trực tiếp đuôi “-ing”.

Từ “shopping” xuất phát từ động từ “shop”, được nhân đôi phụ âm cuối bằng cách thêm một chữ cái “p” rồi mới thêm đuôi “-ing”. 

  1. Có sự khác biệt giữa các động từ “studying” & “playing” và “coming” & “preparing” khi được chuyển sang dạng đúng để sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn. 

Cụ thể:

Các từ “studying” và “playing” là các động từ “study” và “play” được thêm trực tiếp đuôi “-ing”.

Các từ “coming” và “preparing” xuất phát từ các động từ “come” và “prepare”, được bỏ chữ cái “e” rồi mới thêm đuôi “-ing”.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG