Listening cơ bản – Unit 31: A/An

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 22: A/An

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống

Aimee: Oh, how many (1) do you have in the kitchen?
Todd: We only have two chairs. It’s very, very (2) .
Aimee: Do you have (3) kettle?
Todd: I do have a kettle. Do you want (4) ?
Aimee: No. It’s (5) important, important kitchen appliance.
Todd: It is. It is. I like that kettle. I think, in American English, we say “Coffee pot.”
Aimee: Really?
Todd: Yeah. Do we say, “Kettle?” (6) . I don’t know. I don’t know American English. I need to learn.
Aimee: For me, a kettle is something you use to boil (7) , so you could be making tea or coffee.
Todd: True.
Aimee: It doesn’t (8) .
Todd: Maybe we do say kettle. We say kettle. Sorry.
Aimee: How about (9) , Todd? Do you have many books?
Todd: No. I have (10) . I only keep two books.
Aimee: What?
Todd: Yeah. If I want a new book, I must get rid of a book.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Aimee: Oh, how many (1) chairs do you have in the kitchen.

Todd: We only have two chairs. It’s very, very (2) small.

Aimee: Do you have (3) a kettle?

Todd: I do have a kettle (ấm đun nước). Do you want (4) coffee?

Aimee: No. It’s (5) an important, important kitchen appliance (thiết bị, dụng cụ).

Todd: It is. It is. I like that kettle. I think, in American English, we say “Coffee pot (ấm, bình, lọ).”

Aimee: Really?

Todd: Yeah. Do we say, “Kettle?” (6) Maybe. I don’t know. I don’t know American English. I need to learn.

Aimee: For me, a kettle is something you use to boil (7) water, so you could be making tea or coffee.

Todd: True.

Aimee: It doesn’t (8) matter (Không quan trọng).

Todd: Maybe we do say kettle. We say kettle. Sorry.

Aimee: How about (9) books, Todd? Do you have many books?

Todd: No. I have (10) a rule (quy tắc). I only keep two books.

Aimee: What?Todd: Yeah. If I want a new book, I must get rid of (bỏ) a book.

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng

1. Tại sao chúng ta lại đặt “a” trước từ “kettle” trong câu “Do you have a kettle?”

2. Có thể nói “an kettle” hay “an rule” được không?

3. Trước các từ “bank”, “eraser”, và “university” ta điền “a” hay “an”?

1. Chúng ta đặt “a” trước từ “kettle” trong câu “Do you have a kettle?” bởi: (1) “kettle” là danh từ đếm được; (2) chúng ta đang nói đến “một cái ấm nước” (Bạn có (một cái) ấm nước (nào) không?)

2. Ta không thể nói “an kettle” hay “an rule” vì đối với những danh từ bắt đầu bằng các phụ âm (là các âm không phải ‘a/e/i/o/u”), đứng trước nó phải là “a” thay vì “an”.

3. Ta nói “a bank” vì “b” là phụ âm và “an eraser” vì “e” là nguyên âm. Tuy nhiên, “university” là một trường hợp đặc biệt, khi ta nói “a university” thay vì “an university”. Có một số trường hợp đặc biệt khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm nhưng đứng trước nó lại là “a”, hoặc ngược lại, danh từ bắt đầu bằng phụ âm nhưng đứng trước nó lại là “an”. Ví dụ: “a university” , “a European” , hay “an hour”.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG